ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΩΝ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01-08-2012 ΕΩΣ 30-06-2014

Με την ψήφιση των άρθρων 14 και 15 του νόμου 4545/2018 για τα αναδρομικά δικαστικών, ενστόλων, πανεπιστημιακών και ιατρών, που αναφέρονται, αντίστοιχα στην καταβολή εφάπαξ χρηματικού ποσού σε δικαστικούς λειτουργούς και τα μέλη του κύριου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, εν ενεργεία και συνταξιούχους, με την καταβολή εντός του Δεκεμβρίου 2018, του υπόλοιπου 50%, που αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ της μηνιαίας σύνταξης που θα δικαιούνταν να λάβουν, εάν δεν είχαν μεσολαβήσει οι μισθολογικές διατάξεις του ν. 4093/2012 και αυτής που πράγματι τους κατεβλήθη δηλαδή της διαφοράς μεταξύ της σύνταξης που ελάμβανε ο συνταξιούχος δικαστικός λειτουργός την 31-7-2012 και αυτής που ελάμβανε την 1-7-2014 υλοποιείται η 127/2016 απόφαση του Ειδικού Δικαστηρίου του άρθρου 88 § 2 του Συντάγματος.

Η απόφαση αυτή έκρινε ότι είναι αντίθετες στο Σύνταγμα και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), οι διατάξεις των νόμων 4270/2014 και 4307/2014, οι οποίες προέβλεψαν την περικοπή κατά 50%, της διαφοράς αποδοχών που οφείλονταν στους δικαστικούς λειτουργούς, για το χρονικό διάστημα από 1.8.2012 έως και 30.6.2014.