ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΝ ΤΗΝ
ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΧΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ ΑΞΙΩΣΕΩΣ
ΣΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΧΡΙ 15-11-2016

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΟΧΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ ΑΞΙΩΣΕΩΣ
(50% από 01-08-2012 έως 30-06-2015)

Τ…………………………………………συνταξιούχου δικαστικού λειτουργού, κατοίκου Αθηνών, οδός …………………………………. Τ.Κ.
Κ Α Τ Α
Του Ελληνικού Δημοσίου, που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Καραγεώργη Σερβίας αρ. 8), νόμιμα εκπροσωπουμένου από τον Υπουργό Οικονομικών.
—————- . —————
Είμαι συνταξιούχος δικαστικός λειτουργός, αποχώρησα από την υπηρεσία λόγω ορίου ηλικίας την ………….. με τον βαθμό ……………………και λαμβάνω σύναξη από το Δημόσιο με τα στοιχεία : Α.Μ. ………………., Α.Φ.Μ…………..…(Δ.Ο.Υ………………….),Α.Μ.Κ.Α ………………….., Α.Μ. ΔΙΑΣ ……………….
Με τη με αριθμ. ……………………….πράξη του Δ/ντή της Δ/νσης Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Πολιτικών Συντάξεων της Δ/νσης Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους μου απονεμήθηκε σύνταξη, το συνολικό ύψος της οποίας προσδιορίσθηκε στο ποσό των ………………ευρώ μηνιαίως, πλέον ποσού 207 ευρώ ως επίδομα εξομάλυνσης, ήτοι συνολική σύνταξη ………………..ευρώ μηνιαίως από………………
Με τη με αριθμ………………/2012 πράξη του Δ/ντή της Δ/νσης Συντάξεων του ΓΛΚ αναπροσαρμόστηκε (μειώθηκε) το ποσό της σύνταξής μου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4093/2012, άρθρο πρώτο παρ.Γ υποπαρ.Γ.1., σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 9 του π.δ 169/2007, αναδρομικά από 1/8/2012 και με τις από 27/4/2012 και 4/2/2013 αποφάσεις του προϊσταμένου της ίδιας Δ/νσης μου παρακρατήθηκαν, με την αιτιολογία ότι μου καταβλήθηκαν αδικαιολόγητα, τα στις αποφάσεις αυτές αναφερόμενα ποσά. Με τη με αριθμ. 88/2013 απόφαση του Ειδικού Δικαστηρίου του άρθρου 88 παρ. 2 του Συντάγματος και ύστερα από προσφυγή δικαστικών λειτουργών εν ενεργεία και τη με αριθ. 4327/2014 απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου , η οποία εκδόθηκε ύστερα από πρότυπη (πιλοτική) δίκη, μετά από άσκηση έφεσης συνταξιούχων δικαστικών λειτουργών και λειτουργών-μελών του ΝΣΚ, οι διατάξεις του ν. 4093/2012, στις οποίες στηρίζονται η πιο πάνω πράξη και αποφάσεις, κρίθηκε ότι είναι αντίθετες προς το Σύνταγμα και επομένως πρέπει να μη εφαρμόζονται από τη διοίκηση και εν προκειμένω το Γ.Λ.Κ.
Ειδικότερα, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των περ. 13, 14, 15 της υποπ. Γ1 της παρ. Γ΄του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄222), οι συντάξεις μειώθηκαν αναδρομικά από 1.8.2012. Με το άρθρο 181 παρ. 1α πρώτο εδάφιο του ν. 4270/2014 (Α΄143), καταργήθηκαν από τότε που ίσχυσαν οι παραπάνω διατάξεις του ν. 4093/2012, σε συμμόρφωση προς την υπ’ αριθμ. 88/2013 απόφαση του Ειδικού Δικαστηρίου του άρθρου 88 παρ. 2 του Συντάγματος, η οποία εκδόθηκε ύστερα από προσφυγή δικαστικών λειτουργών εν ενεργεία και με την οποία κρίθηκαν οι διατάξεις αυτές του ν. 4093/2012 αντίθετες προς το Σύνταγμα.
Μετά από αυτά με τη με αριθμ. ……………………..πράξη αναπροσαρμογής σύνταξης του Δ/ντή της Δ/νσης Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Πολιτικών Συντάξεων της Δ/νσης Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους αναπροσαρμόσθηκε η σύνταξή μου στο ύψος της 31/7/2012 και το μηνιαίο ύψος αυτής ορίσθηκε πάλι στο αρχικό ποσό των ………………………ευρώ από 1-7-2014, πλέον ποσού 207 ευρώ ως επίδομα εξομάλυνσης, ήτοι συνολική σύνταξη ……………………..ευρώ μηνιαίως.
Περαιτέρω με την περίπτωση β της παρ. 1 του ως άνω άρθρου 181 ν. 4270/2014 προβλέφθηκε ότι με Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύσης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων θα καθορισθεί ο χρόνος και η διαδικασία καταβολής της διαφοράς αποδοχών για το διάστημα από 1.8.2012 μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού προς τους δικαστικούς λειτουργούς και τα μέλη του κύριου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, εν ενεργεία και συνταξιούχους. Στην αιτιολογική έκθεση του νόμου αναφέρεται ότι η ρύθμιση αυτή «γίνεται σε συμμόρφωση προς την 88/2013 απόφαση του Ειδικού Δικαστηρίου του άρθρου 88 παρ.2 του Συντάγματος, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 100Α και τις όμοιες της παρ. 5 του άρθρου 95 του Συντάγματος». Μάλιστα πριν από την ψήφιση της παραπάνω διάταξης στο μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής στρατηγικής για τα έτη 2015-2018, που έχει εγκριθεί με το άρθρο μόνο του ν. 4263/2014 (Α 117) προβλέφθηκε η δαπάνη για την εξόφληση των αναδρομικών απαιτήσεων (από 1.8.2012 έως 30.6.2014) των εν ενεργεία και των συνταξιούχων δικαστικών λειτουργών και των μελών του κύριου προσωπικού του Ν.Σ.Κ. και για την εφεξής μισθοδοσία τους (βλ. Κεφ. Β΄Ι Παρεμβάσεις).
Όμως όχι μόνον δεν εκδόθηκε η ως άνω Κ.Υ.Α., αλλά αντίθετα ψηφίστηκε ο ν. 4307/2014 και με την παρ. 6 τελευταίο εδάφιο του άρθρου 86 ορίσθηκε ότι περικόπτονται κατά το ήμισυ οι αναδρομικώς οφειλόμενες αποδοχές των Δικαστικών Λειτουργών και των μελών του κυρίου προσωπικού του Ν.Σ.Κ., οι οποίες είχαν σαφώς αναγνωρισθεί και επαναχορηγηθεί με το άρθρο 181 του ν. 4270/2014 και ακολούθως εκδόθηκε η με αριθμ. 2/88380/ΔΕΠ/17.11.2014 (Β 3093) Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η οποία όρισε για τους συνταξιούχους ότι οι οφειλόμενες διαφορές από 1/8/2012 έως 30/6/2014, μειούμενες κατά 50% θα καταβληθούν σε 36 μηνιαίες δόσεις, αρχής γενομένης από τη σύνταξη του μηνός Φεβρουαρίου 2015.
Η περικοπή αυτή με το ν. 4307/2014 κατά το ήμισυ των αναδρομικώς οφειλομένων αποδοχών των Δικαστικών Λειτουργών και των μελών του κυρίου προσωπικού του Ν.Σ.Κ., η οποία υλοποιήθηκε με την παραπάνω Κ.Υ.Α., κρίθηκε αντισυνταγματική με την υπ’ αριθμ. 127/2016 απόφαση του Ειδικού Δικαστηρίου του άρθρου 88 παρ.2 του Συντάγματος. Ειδικότερα με την απόφαση αυτή κρίθηκε ότι η διάταξη της περιπτώσεως στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 181 του ν. 4270/2014, όπως αυτή ετέθη με το άρθρο 86 παρ. 6 του ν. 4307/2014, καθώς και της περιπτώσεως ζ΄ της ίδιας παραγράφου 1, όπως αναριθμήθηκε και αντικαταστάθηκε με το ίδιο ως άνω άρθρο 86 παρ. 6 του ν. 4307/2014, κατά το μέρος που αφορά τους δικαστικούς λειτουργούς, αντίκεινται στις διατάξεις του άρθρου 26 του Συντάγματος και στις εξειδικεύουσες αυτές, ως προς την δικαστική εξουσία, διατάξεις των άρθρων 87 παρ. 1 και 88 παρ. 2 του Συντάγματος, οι οποίες επιτάσσουν την ιδιαίτερη μισθολογική μεταχείριση των δικαστικών λειτουργών, καθώς και προς την αρχή του κράτους δικαίου και τα άρθρα 20 παρ. 1 και 95 παρ. 5 του Συντάγματος και το άρθρο 6 παρ. 1 της Ε.Σ.Δ.Α., από τα οποία, σε συνδυασμό με τα άρθρα 26 και 88 παρ. 2 του Συντάγματος, συνάγεται η υποχρέωση συμμορφώσεως των οργάνων της Πολιτείας προς τις δικαστικές αποφάσεις, μεταξύ των οποίων και προς τις αποφάσεις του Ειδικού Δικαστηρίου του άρθρου 88 παρ. 2 του Συντάγματος, ώστε η παρεχόμενη δικαστική προστασία να είναι αποτελεσματική. Επομένως, οι ανωτέρω διατάξεις του άρθρου 86 παρ. 6 και 7 του ν. 4307/2014, με τις οποίες τροποποιήθηκε το άρθρο 181 παρ. 1 του ν. 4270/2014, είναι μη εφαρμοστέες, κατόπιν τούτου δε εφαρμοστέες, για τον προσδιορισμό των αποδοχών των δικαστικών λειτουργών, είναι οι διατάξεις της ανωτέρω παρ. 1 του άρθρου 181 του ν. 4270/2014, όπως είχαν αρχικώς πριν τροποποιηθούν με το ν. 4307/2014.
Από όλα αυτά συνάγεται ότι η περικοπή των συνταξιοδοτικών αποδοχών μου του διαστήματος από 1.8.2012 μέχρι 30.6.2014, η οποία συντελέσθηκε με τις παραπάνω υπαίτιες και παράνομες πράξεις των οργάνων του Ελληνικού Δημοσίου, αφού ο νόμος στον οποίο στηρίχτηκε η περικοπή αυτή είναι αντίθετος στις αναφερθείσες υπέρτερης ισχύος διατάξεις του Συντάγματος και της ΕΣΔΑ, δημιουργεί υποχρέωση του Ελληνικού Δημοσίου κατά τις διατάξεις του άρθρου 105 ΕισΝΑΚ και των άρθρων 914 επ. Α.Κ., να μου καταβάλλει το ποσό που μου περικόπηκε. Η απαίτησή μου αυτή από την περικοπή κατά το ήμισυ των αναδρομικώς οφειλομένων αποδοχών μου ως συνταξιούχου δικαστικού λειτουργού ανέρχεται στο ποσό των ……………..ευρώ(=………… μηνιαίως Χ 23 μήνες =…………….).
Ειδικότερα η πλήρης σύνταξη που μου απονεμήθηκε ανέρχεται στο ποσό των ……………….ευρώ. Η σύνταξη που μου καταβαλλόταν από 1.8.2012 μέχρι 30.6.2014, μετά τη μείωση αυτής, με βάση το ν. 4093/2012 αναδρομικά από 1/8/2012, ανερχόταν στο ποσό των ………… ευρώ. Επομένως η μηνιαία διαφορά της βασικής μου σύνταξης στο διάστημα από 1.8.2012 μέχρι 30.6.2014 ανέρχεται στο ποσό των …………..ευρώ (= ………….– ……………=……………μηνιαία διαφορά) και το ήμισυ αυτής (περικοπή κατά 50%) ανέρχεται στο ποσό των ……….ευρώ μηνιαίως και συνολικά για τους 23 μήνες ανέρχεται στο ποσό των …………….ευρώ (= …………..Χ 23 μήνες =…………………..). Σημειώνεται ότι το υπόλοιπο 50% καταβάλλεται ήδη σε 36 μηνιαίες δόσεις, αρχής γενομένης από τη σύνταξη Φεβρουαρίου 2015.
Κατόπιν αυτών, υποβάλλω την παρούσα όχληση κατά τον νόμο στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και ζητώ να μου καταβάλει το υπόχρεο Ελληνικό Δημόσιο το παραπάνω συνολικό ποσό των ………………….ευρώ, με το νόμιμο τόκο από την υποβολή της παρούσας.
Αθήνα ……… Νοεμβρίου 2016

Ο/Η Αιτ……