ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΑΣ ΠΟΛ ΓΙΑ ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Με την ΠΟΛ1147/29.9.2016 του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων αποφασίστηκε η συμμόρφωση της Διοίκησης στις αμετάκλητες με αριθμό 89/2013 και 6/2015 αποφάσεις του Ειδικού Δικαστηρίου του άρθρου 88 παρ. 2 Συντάγματος (Μισθοδικείου), σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση των αποδοχών των Δικαστικών Λειτουργών. Ενόψει της υποβολής μεγάλου αριθμού αιτημάτων προς τη Διοίκηση και του κινδύνου άσκοπης επιβάρυνσης των Διοικητικών Δικαστηρίων αποφασίστηκε η εκ νέου εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, με αφαίρεση ποσοστού 25% από τις ακαθάριστες αποδοχές των Δικαστικών Λειτουργών. Παράλληλα, επισημάνθηκε ότι η εκ νέου αυτή εκκαθάριση θα γινόταν για όσες αξιώσεις δεν είχαν παραγραφεί.

Στη συνέχεια, εκδόθηκε η συμπληρωματική-διευκρινιστική ΠΟΛ 1161/1.11.2016 του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, η οποία αφενός παρείχε διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία που έπρεπε να ακολουθηθεί για την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων προηγούμενων χρήσεων, βάσει της πρώτης ΠΟΛ 1147/29.9.2016 αφετέρου περιόριζε τις χρήσεις για τις οποίες θα γινόταν η εκκαθάριση αυτή στα εισοδήματα των ετών 2013, 2014 και 2015. Η τελευταία αυτή διευκρίνιση έλαβε υπόψη της την πάγια θέση της Διοίκησης σχετικά με το χρόνο παραγραφής των αξιώσεων των φορολογουμένων από αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά. Ωστόσο, δεν ρύθμισε τις περιπτώσεις εκείνες, κατά τις οποίες ο φορολογούμενος Δικαστικός Λειτουργός είχε προσφύγει εμπρόθεσμα στις αρμόδιες Διοικητικές και Δικαστικές Αρχές, διεκδικώντας την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων φόρων. Στις περιπτώσεις αυτές είναι προφανές ότι η παραγραφή διακόπηκε νομίμως και επομένως ακόμα και με την ερμηνεία της Διοίκησης στο ζήτημα του χρόνου παραγραφής των σχετικών αξιώσεων ανακύπτει υποχρέωση του Δημοσίου για επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων.

Σε συνέχεια των ανωτέρω εγγράφων εκδόθηκε η ΠΟΛ με αριθ. πρωτ. ΔΕΑΦ Α 1053834/5-4-2017 με θέμα “Χειρισμός εκκρεμών δικαστικών προσφυγών που αφορούν δικαστικούς λειτουργούς”, η οποία επισυνάπτεται κατωτέρω (κάντε κλικ εδώ για να τη δείτε) και σύμφωνα με αυτήν:
1) Με τις διατάξεις της παραγράφου 22 του άρθρου 4 ν. 2479/97 ορίζεται ότι οι ισχύουσες διατάξεις για την παραγραφή αξιώσεων κατά την διάρκεια της επιδικίας δεν εφαρμόζονται στις εκδικαζόμενες από τα διοικητικά δικαστήρια υποθέσεις. Στις περιπτώσεις που ο ενδιαφερόμενος δικαστικός λειτουργός έχει ασκήσει εμπρόθεσμα σχετική προσφυγή για τα τρία προηγούμενα της προσφυγής αυτής έτη, τότε έχει διακόψει νόμιμα τη σχετική παραγραφή της αξίωσης για επιστροφή του αχρεωστήτως καταβληθέντος φόρου για τα έτη αυτά. Συνεπώς και για τα έτη αυτά εφαρμόζονται οι οδηγίες που δόθηκαν με τις ΠΟΛ 1147/2016 και ΠΟΛ 1161/2016. Προϋπόθεση για την εκ νέου εκκαθάριση των υποβαλλόμενων τροποποιητικών δηλώσεων και για τα προαναφερόμενα έτη για τα οποία εκκρεμεί η εκδίκασή τους σε πρώτο βαθμό, αποτελεί η υποβολή σχετικής αίτησης εκ μέρους του δικαστικού λειτουργού με την οποία θα δηλώνεται ότι προτίθεται να παραιτηθεί του δικογράφου της και του δικαιώματος εκκρεμούς δικαστικής προσφυγής του ως προς όλα τα κεφάλαια και αιτήματά της καθώς και προσκόμιση στην οικία Δ.Ο.Υ. της σχετικής δήλωσης παραίτησης που κατατέθηκε στο Δικαστήριο.
2) Περαιτέρω διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση που στα ακαθάριστα ποσά των συντάξεων που λαμβάνει πρώην δικαστικός λειτουργός από το ΕΤΑΑ (ήδη ΕΦΚΑ) περιλαμβάνονται και ποσά που προέρχονται από άλλη ιδιότητα (πχ δικηγορία), τα προαναφερθέντα εφαρμόζονται μόνο για εκείνα τα ποσά που καταβάλλονται εξαιτίας της ιδιότητάς του ως πρώην δικαστικού λειτουργού. Για το λόγο αυτό, πέραν των αναφερθέντων στην παρ. 1 του παρόντος εγγράφων, οι συνταξιούχοι δικαστικοί λειτουργοί πρέπει να προσκομίζουν στην Δ.Ο.Υ. σχετική βεβαίωση του ΕΤΑΑ από την οποία να προκύπτει, ξεχωριστά για καθένα από τα παραπάνω έτη, το ποσό εκείνο της ακαθάριστης σύνταξης του ΕΤΑΑ που προέρχεται από την ιδιότητά τους ως πρώην δικαστικοί λειτουργοί.
3) Όσον αφορά τον χειρισμό των εκκρεμών εφέσεων που οι ΔΟΥ έχουν ασκήσει κατά πρωτόδικων αποφάσεων που δικαιώνουν δικαστικούς λειτουργούς, σχετικές οδηγίες έχουν ήδη δοθεί με τα Α.Π. ΔΕΑΦ Α 1154771 ΕΞ 2016/26-10-2016 και ΔΕΑΦ Α 1160917ΕΞ 2016/7-11-2016 έγγραφά μας.
4) Βάσει της ΠΟΛ 1190/2016 τα ανωτέρω πέραν από τους εν ενεργεία και συνταξιούχους δικαστικούς λειτουργούς εφαρμόζονται ανάλογα και για τους λειτουργούς του ΝΣΚ…

Αθήνα, 4 Μαΐου 2017

Η Γενική Γραμματέας της Ένωσης

Αγγελική Σμυρνιού