ΑΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΕΙ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1-4/06-03-2018 ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 88 § 2 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΑ

1)  ΕΦΕΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΕΚΜΑΙΡΟΜΕΝΗΣ ΑΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

2) ΠΑΡΕΜΠΙΠΤΟΥΣΑΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ

3) ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΝΙΑΙΟ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ( Ε.Φ .Κ. Α )-ΠΡΩΗΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ  (Για τους συναδέλφους που δεν έχουν καταθέσει την αίτηση)

Αγαπητοί Συνάδελφοι

Σε εφαρμογή των αποφάσεων 1-4/06-03-2018  του Ειδικού Δικαστηρίου του άρθρου 88§ 2 του Συντάγματος, από τον Απρίλιο του έτους 2018, αναρτήσαμε στην παρούσα ιστοσελίδα και διανείμαμε, από το γραφείο της Ενωσης  (ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, 3ος Οροφος, γραφ. 924: 1) ΣΧΕΔΙΟ ΑΓΩΓΗΣ,  ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ και 2) ΣΧΕΔΙΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ, τα οποία συνέταξε ο κ. Νικόλαος Αγγελάρας , Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου,ε.τ.

Με την ανωτέρω ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ, ζητήσαμε,  ο καθένας χωριστά, να διακοπεί άμεσα και δη από το  Μάϊο 2018 η παρακράτηση των μειώσεων που έχουν επιβληθεί στη σύνταξή μας με βάση τις αντισυνταγματικές διατάξεις του άρθρου πρώτου – παράγραφος Β  υποπαράγραφος Β. 3 – του ν. 4093/2012, καθώς και των άρθρων 13 και 14 του ν. 4387/2016,  σε εφαρμογή των 1 έως και 4/06-03-2018 αποφάσεων του  Ειδικού Δικαστηρίου του άρθρου 88 παρ. 2 του Συντάγματος, στους συνταξιούχους δικαστικούς λειτουργούς, δεδομένου ότι οι αποφάσεις του Ειδικού αυτού Δικαστηρίου είναι αμετάκλητες και δεν υπόκεινται σε έλεγχο  άλλου δικαστηρίου και τα νομικά ζητήματα, τα οποία επιλύονται με αυτές, αφορούν όλους τους δικαστικούς λειτουργούς (εν ενεργεία και συνταξιούχους) και δεσμεύουν,  ως προς τα κριθέντα με αυτές ζητήματα, και το Ελεγκτικό Συνέδριο, όταν αυτό αποφαίνεται επί ενδίκων βοηθημάτων που έχουν ασκήσει  ενώπιον του συνταξιούχοι δικαστικοί  λειτουργοί ( πρβλ. αποφάσεις Ειδικού Δικαστηρίου άρθρου 88 παρ. 2 του Συντάγματος 127/2015, 83/2013, 154/2011, κ.ά.)

Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Γενική Διεύθυνση Χορήγησης Συντάξεων Δημόσιου Τομέα. Διεύθυνση Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Πολιτικών Συντάξεων,Τμήμα  Α) ήδη Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης ( Ε.Φ.Κ.Α – Γενική Διεύθυνση Χορήγησης Συντάξεων ) όφειλε να απαντήσει εντός 3 μηνών από της κατάθεσης της ανωτέρω αίτησης, άλλως , μετά την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας των 3 μηνών, τεκμαίρεται η αρνητική του απάντηση. Κατά της τεκμαιρόμενης αυτής άρνησης μπορεί να ασκηθεί ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου Εφεση, εντός προθεσμίας 60 ημερών από τη λήξη της προθεσμίας των 3 μηνών, που όφειλε η διοίκηση να απαντήσει. (ΠΡΟΣΟΧΗ-Οταν μεσολαβεί ο μήνας Αυγουστος, δεν υπολογίζεται στις προαναφερθείσες προθεσμίες).

Ενόψει αυτών παρατίθενται κατωτέρω ΣΧΕΔΙΑ :

1) ΕΦΕΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΕΚΜΑΙΡΟΜΕΝΗΣ ΑΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

2) ΠΑΡΕΜΠΙΠΤΟΥΣΑΣ ΑΓΩΓΗΣ,  ΚΑΙ

3) ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΝΙΑΙΟ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ( Ε.Φ .Κ. Α ).

Τα σχέδια αυτά συνέταξε ο κ. Νικόλαος Αγγελάρας, Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου,ε.τ, για τα μέλη της Ενωσής μας, τον οποίο ευχαριστούμε για τη σημαντική βοήθεια και συνδρομή του, στον αγώνα μας, για την ανατροπή των παράνομων μειώσεων των συντάξεών μας .

Διευκρινίζεται ότι για την σύνταξη, κατάθεση και επίδοση των δικογράφων αυτών, ακολουθείται η ίδια διαδικασία που ακολουθείται για την κύρια αγωγή (βλ.τις σχετικές οδηγίες επί της αγωγής, που έχουν αναρτηθεί μαζί με το σχέδιο της αγωγής).

Συνιστούμε στα μέλη μας, που δεν έχουν καταθέσει την αίτηση, την οποία παραθέτουμε εκ νέου, κατωτέρω, να την καταθέσουν και μετά την τήρηση των ανωτέρω προθεσμιών να καταθέσουν την έφεση.

Η Γενική Γραμματέας 

Αγγελική Σμυρνιού

ΕΝΩΠΙΟΝ

ΤΟΥ  ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ  ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

( ΙΙ  ΤΜΗΜΑ )

 

ΕΦΕΣΗ

Τ…………………………………………………… τ………………………. , συνταξιούχου δικαστικού λειτουργού(………………,ε.τ, κατοίκου Αθηνών ( οδός …………………………….                         αριθμός ………… , Τ.Κ……………. ) με Α. Μ. Σύνταξης ……………………………..  Α.Φ.Μ                   …………………………….  και   τηλ. .

ΚΑΤΑ

1. Του Ελληνικού Δημοσίου, το οποίο νομίμως εκπροσωπείται από τον      Υπουργό Οικονομικών. Και

2.  Του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ( Ε Φ Κ Α ), ο οποίος νομίμως εκπροσωπείται.

Για την ακύρωση της τεκμαιρόμενης, από την άπρακτη πάροδο τριμήνου, σιωπηρής απόρριψης από τη Διεύθυνση Χορήγησης Συντάξεων Δημόσιου Τομέα του Ε Φ Κ Α της με αριθμό Πρωτ……. / 27 Απριλίου 2018  αίτησής μου.

……………………………………..

1.    Η υπό κρίση έφεσή μου ασκείται νομότυπα και εν γένει  παραδεκτά  απ’ ευθείας ενώπιον του αρμοδίου Ελεγκτικού Συνεδρίου. Αυτό δε διότι, με το ένδικο αυτό  βοήθημα,  ανακύπτει το ίδιο νομικό ζήτημα, το οποίο αφορά  όλους τους συνταξιούχους δικαστικούς λειτουργούς και έχει ήδη επιλυθεί με τις 1 έως και 4 αποφάσεις του Ειδικού Δικαστηρίου του άρθρου 88 παρ.2 του Συντάγματος ( βλ. τις αποφάσεις του Ειδικού αυτού Δικαστηρίου  127/2016 και 84/2014 ).

1.1.   Περαιτέρω, η υπό κρίση έφεσή μου, στρέφεται παραδεκτά  κατά του Ελληνικού Δημοσίου, διότι, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 παρ. 1, 11 παρ. 1 του π.δ/τος 1225/1981 «περί εκτελέσεως των περί Ελεγκτικού Συνεδρίου διατάξεων» (Α΄ 304) και 1 παρ. 1 του Δ/τος της 26 Ιουνίου/10 Ιουλίου 1944 «Περί κώδικος των νόμων περί δικών του Δημοσίου» (Α΄ 139), διάδικος στη δίκη ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι το Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο εκπροσωπείται μόνον από τον Υπουργό Οικονομικών (βλ. Ελ. Συν. 2114/2017, 3456/2014, 899/2012, 2420/2010, 2393, 1313/2008, 630/2006).  Και ναι μεν  η  διάταξη  της  παρ. 1 του  άρθρου  51 του  ν.  4387/2016  ορίζει  ότι « ο  Ε Φ Κ Α καθίσταται οιονεί καθολικός διάδοχος » των υφισταμένων φορέων κοινωνικής ασφάλισης, πλην όμως σε αυτούς δεν εντάσσεται το Κράτος, το οποίο παρέχει “σύνταξη” στους δημοσίους λειτουργούς, στους δημοσίους υπαλλήλους και στους στρατιωτικούς (άμεσα και έμμεσα όργανα του Κράτους), διεπόμενη από τα άρθρα 73 παρ.2, 80 παρ.1 και 98 παρ.1 περ. δ και στ του Συντάγματος, και όχι “ασφαλιστική παροχή” στους εργαζομένους, μισθωτούς και αυτοτελώς απασχολουμένους, διεπόμενη από το άρθρο 22 παρ. 5 αυτού ( π.ρ.β.λ. Ελ. Συν. Ολομ.  992/2015). Άλλωστε, αυτό  είναι εύλογο, διότι το κράτος δεν διατηρεί ιδιαίτερο “ασφαλιστικό κεφάλαιο”, το οποίο θα περιέλθει ως περιουσιακό στοιχείο στον  Ε Φ Κ Α.  Παρά ταύτα, στρέφεται η έφεσή μου και κατά του Ε Φ Κ Α για την  περίπτωση που ήθελε κριθεί ότι νομιμοποιείται παθητικά και αυτός στην παρούσα δίκη.

2.     Με τις διατάξεις του άρθρου  πρώτου, παράγραφος Β υποπαράγραφος Β3, του ν. 4093 / 2012 ( Α΄222 )  και  των  άρθρων 13   και  14 του ν. 4387/2016 ( Α΄85 ),  κατά το μέρος που μειώνονται και επαναϋπολογίζονται οι συντάξιμες αποδοχές των δικαστικών λειτουργών, όπως έχει κριθεί με τις 1 έως και 4 / 2018 αποφάσεις του Ειδικού Δικαστηρίου του άρθρο 88 παρ. 2 του Συντάγματος, θίγεται  το ιδιαίτερο συνταξιοδοτικό  καθεστώς των δικαστικών λειτουργών και παραβιάζεται η  αρχή της αναλογίας αποδοχών ενεργείας και συντάξιμων αυτών. Συνεπώς,  οι διατάξεις αυτές, κατά το μέρος που αφορούν τους συνταξιούχους δικαστικούς λειτουργούς, δεν είναι συμβατές με τις διατάξεις των άρθρων 26, 87 παρ.1 και 88 παρ. 2 του Συντάγματος και, ως εκ τούτου, οι μειώσεις,  οι οποίες έχουν επιβληθεί με  αυτές στις συντάξιμες αποδοχές τους, δεν είναι νόμιμες.

3.  Οι αποφάσεις του Ειδικού Δικαστηρίου του άρθρου 88 παρ.2 του Συντάγματος θεωρούνται « αμετάκλητες » και αφορούν όλους τους δικαστικούς λειτουργούς ( εν ενεργεία και συνταξιούχους), είτε έχουν ασκήσει ένδικα βοηθήματα, είτε όχι. Περαιτέρω, αναγκαία συνέπεια της επιβαλλόμενης ― από τη θεμελιώδη αρχή του κράτους δικαίου, από τα άρθρα 20 παρ. 1, 26 και 95 παρ. 5 του Συντάγματος, καθώς και  από το άρθρο 6 παρ. 1 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών (Ε.Σ.Δ.Α.), η οποία κυρώθηκε με  το άρθρο  πρώτο του ν.δ/τος 53/1974 ( Α΄ 256 ) ― υποχρέωσης συμμόρφωσης προς τις δικαστικές αποφάσεις και εκτέλεσης αυτών, ώστε η παρεχόμενη δικαστική προστασία να είναι αποτελεσματική, είναι ότι τα όργανα της εκτελεστικής και της νομοθετικής εξουσίας είναι υποχρεωμένα, εντός ευλόγου χρόνου,  να συμμορφώνονται  προς τις  αποφάσεις του Ειδικού  αυτού Δικαστηρίου  και  να  λαμβάνουν  όλα  τα  απαιτούμενα  για  το  σκοπό  αυτό μέτρα. ( βλ. τις αποφάσεις του Ειδικού αυτού Δικαστηρίου  127/2016, 88/2013, 154/2011, κ.ά.).

4.    Οι βασικές συντάξιμες ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές μου, οι οποίες έχουν οριστεί, με την ………………………συνταξιοδοτική πράξη της Διεύθυνσης Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Πολιτικών Συντάξεων  του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σε ………………. ευρώ, έχουν μειωθεί, με το άρθρο 1 παρ. 10  του  ν. 4024/2011 κατά …………….  ευρώ,  με  το   άρθρο 1 παρ. 1  του  ν. 4051/2012 κατά ……………  ευρώ ,  με  το  άρθρο  11  του  ν. 3865/2010  κατά …………… ευρώ και  με το άρθρο  πρώτο ( παράγραφος 3, υποπαράγραφος. Β. 3 ) του  ν. 4093/2012   κατά …………. ευρώ μηνιαίως, αντίστοιχα ( 6.120,94 ― 848,41 ― 395,23 ― 885,91 =  3991,40 Χ 20% = 798,28 )[  Σχετ. 1 και 3 ].

Περαιτέρω, οι συνολικές συντάξιμες ακαθάριστες μηνιαίες  αποδοχές μου….………. ευρώ ― βασική ακαθάριστη σύνταξη ………… ευρώ συν επίδομα εξομάλυνσης  207  ευρώ ―, ύστερα από τις μειώσεις, οι οποίες έχουν επιβληθεί με τις, κριθείσες συνταγματικώς ανεκτές, διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 10 του ν. 4024/201 και  1 παρ. 1 του ν. 4051/2012 και, ως εκ τούτου, νόμιμα, έχουν επανακαθοριστεί από 12 Μαΐου 2016, με τις διατάξεις του άρθρου 13  του ν. 4387/2016, σε 2000 ευρώ και περικόπτονται από τον  Οκτώβριο 2017 και εφεξής  κατά …………. ευρώ μηνιαίως [ 6.327,94 ― 1,243,64 ( 848,41 + 395,23 )―2.000 = 3.084,30 ) [ Σχετ.4 ].

5.  Υπό τα δεδομένα αυτά, στις 27 Απριλίου 2018 υπέβαλα αρμοδίως την με αριθμό πρωτ…………… αίτηση, με την οποία ζήτησα να εφαρμοστούν οι ανωτέρω( 1 έως και 4 / 6 Μαρτίου 2018)  αποφάσεις του Ειδικού Δικαστηρίου, καθόσον είχε παρέλθει και εύλογο χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση τους. Ήτοι το μεν να διακοπεί από το Μάιο 2018 και εφεξής η παρακράτηση των μειώσεων, οι οποίες έχουν επιβληθεί στις συντάξιμες αποδοχές μου, με βάση τις, αντισυνταγματικές  κριθείσες, διατάξεις  του  άρθρου  πρώτου, παράγραφος Β υποπαράγραφος Β.3, του  ν.4093/2012  και  του  άρθρου  13 του ν.4387/2016, το δε να μην εφαρμοστούν οι διατάξεις του άρθρου 14 του τελευταίου αυτού νόμου ( 4387/2016 ) [ Σχετ.2 ]. Παρά ταύτα η  Διοίκηση ― ήδη Διεύθυνση Χορήγησης Συντάξεων Δημόσιου Τομέα του Ε.Φ.Κ.Α. ― αν και υποχρεούταν να συμμορφωθεί, ως προς τα κριθέντα με τις 1 έως και 4 / 2018  αποφάσεις του  Ειδικού  Δικαστηρίου, απέρριψε  σιωπηρώς  την αίτησή μου, δε διακόπτει την παρακράτηση των  μειώσεων αυτών και συνεχίζει να μου καταβάλλει τις  συντάξιμες αποδοχές μου ουσιωδώς μειωμένες (………….ευρώ ).

6.    Κατόπιν αυτών, η σιωπηρή απόρριψη της αίτησής μου δεν είναι νόμιμη και πρέπει να ακυρωθεί. Περαιτέρω, το Δικαστήριο σας, εκδικάζοντας την έφεση, πρέπει να μην περιοριστεί στην ακύρωση της προσβαλλόμενης σιωπηρής απόρριψης, αφού η Διοίκηση ούτε μπορεί να αποστεί από τα κριθέντα με τις ανωτέρω( 1 έως και 4/2018) αποφάσεις του Ειδικού Δικαστηρίου, ούτε μπορεί να εξετάσει τη συνδρομή άλλων προϋποθέσεων, οι οποίες, άλλωστε, δεν απαιτούνται, αλλά οφείλει να διαμορφώσει, εφαρμόζοντας – υλοποιώντας τις ανωτέρω αποφάσεις του Ειδικού Δικαστηρίου, το ουσιαστικό περιεχόμενο του δικαιώματός  μου, σχετικά με το αίτημα  της διακοπής άμεσα των προαναφερόμενων μειώσεων – περικοπών από τις συντάξιμες μηνιαίες αποδοχές μου, με βάση τις, αντίθετες προς το Σύνταγμα, διατάξεις του άρθρου πρώτου, παράγραφος Β υποπαράγραφος Β.3, του ν.4093/2012, καθώς και των άρθρων 13 και 14 του ν.4387/2016 ( π.ρ.β.λ. Ελ. Συν. Ολομ. 970/2010 κ.ά., καθώς και ΣτΕ, 1773/2009, 1049/2006 κ.ά. ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

και με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μου

ΖΗΤΩ

Να γίνει δεκτή η έφεσή μου.

Να ακυρωθεί η σιωπηρή απόρριψη της με αριθμό πρωτ.      ……    / 27 Απριλίου 2018  αίτησής μου.

Να  υποχρεωθεί η Διοίκηση ― ήδη Διεύθυνση Χορήγησης Συντάξεων Δημόσιου Τομέα του Ε.Φ.Κ.Α ― να διακόψει άμεσα τη παρακράτηση των μειώσεων που διενεργούνται κάθε μήνα στις συντάξιμες αποδοχές μου, με βάση τις διατάξεις του άρθρου πρώτου, παράγραφος Β υποπαράγραφος Β.3, του ν.4093/2012 και του άρθρου 13 του ν.4387/2016, καθώς και να μην εφαρμόσει τις διατάξεις του άρθρου 14 του τελευταίου αυτού νόμου (4387/2016),  κατά τα ειδικότερα  αναφερόμενα στο σκεπτικό της παρούσας .

Να επιστραφεί το καταβληθέν παράβολο . Και

Να επιβληθούν τα δικαστικά έξοδα, περιλαμβανομένης της αμοιβής του πληρεξουσίου δικηγόρου, σε βάρος των αντιδίκων μου.

 

Αθήνα, …………………2018

 

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος

Εγκρίνω το περιεχόμενο της παρούσας έφεσης και την υπογραφή του

πληρεξουσίου μου δικηγόρου στο παρόν δικόγραφο.

Ο Εκκαλών

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ   ΣΧΕΤΙΚΩΝ

Συνυποβάλλονται  με την από     Σεπτεμβρίου 2018 έφεσή μου και τα πιο κάτω σχετικά  έγγραφα :

1. Η με αριθμό……………….. συνταξιοδοτική πράξη της Διεύθυνσης Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Πολιτικών Συντάξεων. του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους

2.. Η με  αριθμό  πρωτ. ……………/ 27 Απριλίου 2018  αίτησή  μου  προς  το  Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ( Γενική Διεύθυνση Χορήγησης Συντάξεων Δημόσιου Τομέα. Διεύθυνση Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Πολιτικών  Συντάξεων. Τμήμα  Α ).

3. Τα μηνιαία δεκαοκτώ ( 18)  ενημερωτικά σημειώματα του χρονικού διαστήματος Απρίλιος 2016 έως και Σεπτέμβρίος 2017 της Γενικής Διεύθυνσης Χορήγησης Συντάξεων Δημόσιου Τομέα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, όπου  αναφέρονται το μεν το ποσό στο οποίο έχουν καθορισθεί οι βασικές συντάξιμες ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές μου, το δε τα ποσά των  μειώσεων, με βάση τους ν. 4024/2011,4051/2012 και 4093/2012,  και των κρατήσεων, με βάση το ν. 3865/2010, όπως ισχύουν, οι οποίες έχουν γίνει στις συντάξιμες  μηνιαίες αποδοχές μου το χρονικό αυτό διάστημα.

4. Τα  ενημερωτικά σημειώματα, ενδεικτικά, για τους μήνες Οκτώβριο 2017 και Μάιο 2018 της Γενικής Διεύθυνσης Χορήγησης Συντάξεων Δημόσιου Τομέα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και  της  Διεύθυνσης Χορήγησης Συντάξεων Δημόσιου Τομέα του Ε.Φ.Κ.Α, αντιστοίχως, στα οποία αναφέρονται  οι  συνολικές συντάξιμες   ακαθάριστες  μηνιαίες  αποδοχές μου ( βασική ακαθάριστη μηνιαία σύνταξη και επίδομα εξομάλυνσης),το ποσό στο οποίο έχουν επαναϋπολογιστεί αυτές, καθώς και το  ποσό αυτών ( συντάξιμων μηνιαίων αποδοχών )  που μου καταβάλλεται από τον  Οκτώβριο  2017 και εφεξής. .

 

Ο  εκκαλών


ΕΝΩΠΙΟΝ

 

ΤΟΥ  ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ  ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

( ΙΙ  ΤΜΗΜΑ )

 

ΠΑΡΕΜΠΙΠΤΟΥΣΑ ΑΓΩΓΗ

Επί της  με αριθμό ………………και ημερομηνία κατάθεσης…………. ……. αγωγής.

Του ……………………………………………………………,  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,…    του  ………………………..  ε.τ, κατοίκου Αθηνών ( οδός………………  αριθμ………., τ.κ.  …………… ) με Α. Μ  Σύνταξης ……………………………. Και  Α.Φ.Μ…………………………….

 

ΚΑΤΑ

1. Του Ελληνικού Δημοσίου, το οποίο εκπροσωπείται νόμιμα από τον Υπουργό Οικονομικών. Και

2. Του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ( Ε. Φ. Κ. Α. ), ο οποίος εκπροσωπείται νόμιμα.

……………………………………

1. Με   τις  διατάξεις του άρθρου  πρώτου, παράγραφος Β υποπαράγραφος Β3, του  ν. 4093 / 2012  ( Α΄222 )  και  των  άρθρων 13   και  14 του ν. 4387/2016 ( Α΄85 ), κατά το μέρος που μειώνονται και  επαναϋπολογίζονται οι συντάξιμες αποδοχές των δικαστικών λειτουργών, όπως έχει κριθεί με τις 1 έως και 4 / 2018 αποφάσεις του Ειδικού Δικαστηρίου του άρθρο 88 παρ. 2 του Συντάγματος, θίγεται  το ιδιαίτερο συνταξιοδοτικό  καθεστώς των δικαστικών λειτουργών και παραβιάζεται η  αρχή της αναλογίας αποδοχών ενεργείας και συντάξιμων αυτών, Συνεπώς, οι διατάξεις αυτές, κατά το μέρος που αφορούν τους συνταξιούχους δικαστικούς λειτουργούς, αντίκεινται στις  διατάξεις των άρθρων  26, 87 παρ.1 και  88  παρ. 2  του  Συντάγματος και, ως εκ τούτου,  οι μειώσεις – περικοπές, οι οποίες έχουν επιβληθεί με  αυτές στις συντάξιμες αποδοχές τους  δεν είναι νόμιμες.

2. Κατόπιν αυτών, έχω ασκήσει στις……Απριλίου 2018 αγωγή στο Δικαστήριό σας ( ΙΙ Τμήμα) και έχω ζητήσει να αναγνωριστεί ότι το εναγόμενο Ελληνικό Δημόσιο  οφείλει να μου καταβάλει, ως αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 105 του Εισ.Ν.Α.Κ, άλλως, ως διαφορά συντάξιμων αποδοχών,  για  τις χρονικές περιόδους Απρίλιος 2016 έως και Σεπτέμβριος 2017 (18 μήνες Χ………. ) ……….. ευρώ και Οκτώβριος 2017 έως και Μάρτιος 2018 ( ……. μήνες Χ…………) ………………… ευρώ,  συνολικώς δε το ποσό των ………………………… ευρώ.

3. Ο Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2717/1999, (Α΄ 97) και εφαρμόζεται, κατ΄ αναλογία, στις δίκες ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με το άρθρο 123 του π.δ/τος 1225/1981 (Α΄304), όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 12 παρ. 2 του ν. 3472/2006 ( Α΄ 135), ορίζει στο άρθρο 77 ότι « 1. Με παρεμπίπτουσα αγωγή, είναι δυνατόν, να ζητηθούν: α) τα παρεπόμενα του κύριου αντικειμένου της δίκης, ή β) συμπληρωματική της αρχικής παροχή, αν μετά την άσκηση της αγωγής, διευρύνθηκε, κατά οποιονδήποτε  τρόπο, η  αρχική  αξίωση  του  ενάγοντος. 2. Ως  προς την  άσκηση της  παρεμπίπτουσας  αγωγής  εφαρμόζονται  αναλόγως οι διατάξεις της § 2  του άρθρου 114 ».

Με τις διατάξεις αυτές προβλέπεται η άσκηση παρεμπίπτουσας μη αυτοτελούς,  αγωγής, η οποία κατατείνει αποκλειστικά και μόνο στην ενίσχυση ή την ολοκλήρωση της κύριας αγωγής κατά οποιοδήποτε τρόπο. Επομένως, τα παρεπόμενα του κύριου αντικειμένου, καθώς και συμπληρωματική παροχή μπορεί να ζητήσει κανείς και στην  ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου δίκη  μόνο με παρεμπίπτουσα αγωγή.

4.  Από την κατάθεση (……… Απριλίου 2018 )  της  ανωτέρω αγωγής μου έως τη συζήτησή της  στο ακροατήριο, η οποία έχει προσδιοριστεί για τις   4 Οκτωβρίου 2018 με αριθμό πινακίου,,,,,,, ,  έχει διευρυνθεί η αξίωσή μου κατά του εναγόμενου Ελληνικού Δημοσίου. Επομένως, σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη του άρθρου 77 παρ.1 περ. β΄του Κ.Διοικ.Δικ,, ασκώ παραδεκτά την παρούσα παρεμπίπτουσα αγωγή, με την οποία ζητώ, επί πλέον των όσων ζητώ με την προηγούμενη συναφή αγωγή και για τους ίδιους λόγους που επικαλούμαι με αυτή, ότι το εναγόμενο Ελληνικό Δημόσιο οφείλει να μου καταβάλει και το ποσό των…………………ευρώ.   Το ποσό αυτό ανακύπτει από τη διαφορά ανάμεσα στα ποσά των συντάξιμων αποδοχών που έλαβα και στα ποσά που  θα ελάμβανα  αν   δεν  ίσχυαν,  για  τη  χρονική   περίοδο από τον Απρίλιο 2018  έως και το Σεπτέμβριο2018,  οι παραπάνω αντισυνταγματικές  διατάξεις..

Συγκεκριμένα,  οι  συνολικές  συντάξιμες   ακαθάριστες   μηνιαίες   αποδοχές    μου   …………….ευρώ ― βασική ακαθάριστη σύνταξη …………… ευρώ συν επίδομα εξομάλυνσης 207  ευρώ― έχουν  μειωθεί,  με τις διατάξεις του  άρθρου  1 παρ. 10 του ν. 4024/2011, κατά ………… ευρώ, και, με αυτές του  άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 4051/2012, κατά ………….. ευρώ  μηνιαίως , αντίστοιχα, οι  οποίες  έχουν κριθεί  συνταγματικώς ανεκτες  και, ως  εκ  τούτου, οι  γενόμενες  με  αυτές  μειώσεις  ……………….( …………..+………… )  ευρώ  είναι νόμιμες. Περαιτέρω, οι συνολικές  συντάξιμες ακαθάριστες μηνιαίες  αποδοχές μου έχουν αναπροσαρμοστεί – έχουν επανακαθοριστεί από 12 Μαΐου 2016, με το άρθρο 13  του ν. 4387/2016, σε 2000 ευρώ  όχι νόμιμα,  διότι η ρύθμιση του άρθρου αυτού, όπως αναφέρθηκε, έχει  κριθεί, με τις ανωτέρω 1 έως και 4/2018 αποφάσεις  του Ειδικού Δικαστηρίου, ότι αντίκειται στις διατάξεις  των    άρθρων  26, 87 παρ.1 και 2 και 88 παρ. 2  του Συντάγματος και, ως εκ τούτου, έχουν μειωθεί  αυτές  από  τον  Οκτώβριο  2017  παράνομα  κατά ……………… ευρώ  μηνιαίως και,  για τους μήνες Απρίλιο 2018 έως και Σεπτέμβριο 2018, κατά……………………………ευρώ  [ (π.χ)  6.327,94 ― 1,243,64 ( 848,41 + 395,23 )―2.000 = 3.084,30 Χ 7 μήνες  =………………. ].

[βλ. για όλα αυτά τη  με αριθμό …………. συνταξιοδοτική πράξη της Διεύθυνσης Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Πολιτικών Συντάξεων, καθώς και τα μηνιαία ενημερωτικά σημειώματα για τους μήνες……………………………2018 έως και ……………………………….. 2018 της Διεύθυνσης Χορήγησης Συντάξεων Δημόσιου Τομέα του Ε.Φ.Κ.Α, στα οποία αναφέρονται  οι  συνολικές συντάξιμες   ακαθάριστες  μηνιαίες  αποδοχές μου ( βασική ακαθάριστη μηνιαία σύνταξη και επίδομα εξομάλυνσης) και το ποσό στο οποίο έχουν επαναϋπολογιστεί  αυτές από τον  Οκτώβριο  2017 και εφεξής  ].

5. Υπό τα δεδομένα αυτά, η παρούσα παρεμπίπτουσα αγωγή πρέπει να συνδικαστεί με τη συναφή αρχική αγωγή μου και να αναγνωριστεί ότι το εναγόμενο Ελληνικό Δημόσιο, στο οποίο εντάσσεται και ο Ε.Φ.Κ.Α, οφείλει να μου καταβάλει, επίσης, ως αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 105 του Εισ.Ν.Α.Κ, άλλως, ως διαφορά συντάξιμων αποδοχών, για τους μήνες Απρίλιο 2018 έως και Σεπτέμβριο 2018   το ποσό των …………………ευρώ Το ποσό αυτό  ζητώ, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Κώδικα Νόμων περί δικών του Δημοσίου – κ.δ. της 26.6/10.7.1944 -,  να μου καταβληθεί εντόκως από την  επίδοση της αγωγής έως την εξόφληση με επιτόκιο 6%, που ισχύει για τις οφειλές του δημοσίου προς τους ιδιώτες.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

Και με ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μου.

 

ΖΗΤΩ

Να συνδικαστεί η παρούσα παρεμπίπτουσα αγωγή με τη συναφή άλλη  αγωγή μου.

Να γίνει δεκτή η παρεμπίπτουσα αγωγή.

Να αναγνωρισθεί η υποχρέωση του εναγόμενου Ελληνικού Δημόσιου, στο οποίο εντάσσεται και ο Ε.Φ.Κ.Α, να μου καταβάλει, συμπληρωματικά, εκτός από το ποσό που ζητώ με τη συναφή αρχική αγωγή, και το  ποσό των ………………..ευρώ, νομιμότοκα, από την επίδοση της αγωγής και μέχρι την εξόφληση. Και

Να καταδικαστεί το εναγόμενο Ελληνικό Δημόσιο στην πλήρη  δικαστική μου δαπάνη, καθώς και για την αμοιβή της πληρεξούσιου μου δικηγόρου .

Πληρεξούσιο και αντίκλητο ορίζω το δικηγόρο

 

 

Αθήνα ……   Σεπτεμβρίου  2018

Ο πληρεξούσιος  Δικηγόρος

Εγκρίνω το περιεχόμενο της παρούσας αγωγής και την υπογραφή του  πληρεξουσίου μου δικηγόρου στο παρόν δικόγραφο.

 

Ο Ενάγων

 


ΑΙΤΗΣΗ

 

Του …………………………………………του ……………………, συνταξιούχου δικαστικού λειτουργού (…………………………) ε.τ, κατοίκου ……………….   ( οδός  ……. ……………….     αριθμός..…., Τ.Κ…………  ) με Α. Μ  Σύνταξης ……………………….. και Α.Φ.Μ. …………………( τηλ………………..)

ΠΡΟΣ

Τον  Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ( Ε Φ Κ Α – Γενική Διεύθυνση Χορήγησης Συντάξεων .

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των 1 έως και 4 αποφάσεων του  Ειδικού Δικαστηρίου του  άρθρου 88 παρ. 2 του Συντάγματος, στους συνταξιούχους δικαστικούς λειτουργούς.

 

……………………………………

1. Με τις 1 έως και 4 / 2018 αποφάσεις του  Ειδικού Δικαστηρίου του άρθρου 88 παρ. 2  του Συντάγματος, κρίθηκε ότι :     

   Α. Με τις περί αναπροσαρμογής των συντάξεων ρυθμίσεις  του άρθρου πρώτου, παράγραφος Β υποπαράγραφος  Β3, του ν. 4093/2012,  δεν ελήφθη  υπόψη, κατά τον προσδιορισμό των με αυτές γενομένων  μειώσεων στις συντάξιμες  αποδοχές των δικαστικών λειτουργών, η ιδιαίτερη συνταξιοδοτική τους μεταχείριση , την οποία κατοχυρώνει το Σύνταγμα, ως εγγύηση για την εξασφάλιση της ανεξαρτησίας της δικαστικής λειτουργίας και της δια αυτής παροχής στους πολίτες αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας.

Β. Ο επανακαθορισμός των συντάξιμων αποδοχών των δικαστικών λειτουργών, κατ’ εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων του άρθρου 13 του ν. 4387/2016, ύστερα από τον επανυπολογισμό τους, με βάση το άρθρο 14 του ίδιου νόμου, συνεπάγεται σοβαρή μείωση των  εισοδημάτων  τους και ανατροπή των οικονομικών δεδομένων στα οποία δικαιολογημένα είχαν αποβλέψει και, ως εκ τούτου, ουδόλως συνάδει προς τις συνταγματικές εγγυήσεις για τη διατήρηση, και μετά το πέρας του ενεργού υπηρεσιακού τους βίου , επιπέδου διαβίωσης ανάλογου προς το κύρος του δικαστικού λειτουργήματος και εγγύτερου κατά το δυνατόν προς εκείνο, το οποίο εξασφάλιζαν οι αποδοχές που ελάμβαναν στη θέση και στο βαθμό που κατείχαν κατά την αποχώρηση τους από την ενεργό υπηρεσία. Και

 Γ. Κατόπιν αυτών, με τις ανωτέρω διατάξεις, κατά το μέρος που αφορούν τους συνταξιούχους δικαστικούς λειτουργούς, όπως εγώ, θίγεται το ιδιαίτερο συνταξιοδοτικό  καθεστώς τους και, ως εκ τούτου,  αντίκεινται αυτές στις διατάξεις των άρθρων 26, 87 παρ.1 και 88 παρ. 2 του Συντάγματος. ( βλ. για όλα αυτά  τις 1 έως και 4 / 2018 αποφάσεις    του Ειδικού Δικαστηρίου του άρθρο 88 παρ.2 του Συντάγματος )

2. Υπό τα δεδομένα αυτά και του γεγονότος ότι οι αποφάσεις του Ειδικού αυτού Δικαστηρίου είναι αμετάκλητες και δεν υπόκεινται σε έλεγχο  άλλου δικαστηρίου,  καθώς  και ότι τα νομικά ζητήματα, τα οποία επιλύονται με αυτές, αφορούν όλους τους δικαστικούς λειτουργούς (εν ενεργεία και συνταξιούχους) και δεσμεύουν,  ως προς τα κριθέντα με αυτές ζητήματα, και το Ελεγκτικό Συνέδριο, όταν αυτό αποφαίνεται επί ενδίκων βοηθημάτων που έχουν ασκήσει  ενώπιον του συνταξιούχοι δικαστικοί  λειτουργοί ( πρβλ. αποφάσεις Ειδικού Δικαστηρίου άρθρου 88 παρ. 2 του Συντάγματος 127/2015, 83/2013, 154/2011, κ.ά.), οφείλετε,  με βάση τα ανωτέρω κριθέντα από το Ειδικό αυτό Δικαστήριο, να  προβείτε στις ενέργειες που αναφέρονται στο αιτητικό της παρούσας αίτησής μου. Άλλως, ο παραβάτης, εκτός από τη δίωξη κατά το άρθρο 259 του Ποινικού Κώδικα, υπέχει και προσωπική ευθύνη για αποζημίωση.

 Για τους λόγους αυτούς και υπό την επιφύλαξη παντός περαιτέρω νομίμου δικαιώματός μου

Ζητώ

Να γίνει δεκτή η αίτησή μου. Και

Να διακοπεί άμεσα και δη από ……………………2018 (ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης) η παρακράτηση των μειώσεων που έχουν  επιβληθεί στη σύνταξή μου  με βάση τις  αντισυνταγματικές διατάξεις του άρθρου πρώτου – παράγραφος Β  υποπαράγραφος Β. 3 – του ν. 4093/2012, καθώς και των άρθρων 13 και 14 του ν. 4387/2016.

                                                                                            Αθήνα …… Οκτωβρίου 2018

Ο/Η Αιτ…..