ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛ 1175/17-09-2018 ΓΙΑ ΜΗ ΕΠΙΒΟΛΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Παρατίθενται κατωτέρω :

1) Το κείμενο της αναμενόμενης, μετά από αρκετούς μήνες, από την πρώτη μας ενημέρωση, ΠΟΛ 1175/17-09-2018, του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), περί μη επιβολής ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, σε ποσά που χορηγήθηκαν ως έκτακτη παροχή στους δικαστικούς λειτουργούς και αφορούν τα έτη 2003 – 2007 (αναδρομικά).

2) Βασικές οδηγίες και Σχέδια τροποποιητικών δηλώσεων για τα έτη 2013 και 2014, με αίτημα επιστροφής, ως αχρεωστήτως καταβληθείσας, της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, με την οποία επιβαρύνθηκε το ακαθάριστο ποσό που λάβαμε ως έκτακτη παροχή (αναδρομικά) της παρ. 5 του άρθρου 9 του ν.3620/2007, τα οποία συνέταξα, με βάση την πρόσφατη ΠΟΛ 1175/17-09-2018.

Εκτός από τις ως άνω τροποποιητικές δηλώσεις θα πρέπει να υποβάλετε στην αρμόδια Δ.Ο.Υ και 1 ) τις αντίστοιχες (νέες) τροποποιητικές φορολογικές δηλώσεις (έντυπο Ε1), Οικονομικού έτους 2014 (Εισοδήματα 2013) και Φορολογικού έτους 2014 (Εισοδήματα 2014), στις οποίες διαγράφοντας τα συμπληρωμένα ποσά που αφορούν στα συγκεκριμένα εισοδήματα από τους κωδικούς 659-660 του εντύπου Ε1 και μεταφέροντάς τα στους κωδικούς 657-658 της δήλωσης, τα ποσά των οποίων δεν προσμετρούνται στον υπολογισμό της εισφοράς ήτοι το ποσό των αναδρομικών της 4ης και 5ης δόσης,αντίστοιχα, όπως αυτό αναγράφεται στις βεβαιώσεις αποδοχών , που επίσης θα προσκομίσετε-και θα λάβετε από το λογιστήριο του Δικαστηρίου στο οποίο υπηρετούσατε το έτος 2007 ή οι συνταξιούχοι κατά το χρόνο αυτό, από την υπηρεσία συντάξεων (Γενικό Λογιστήριο του Κράτους-ήδη ΕΦΚΑ), 2) Τις  βεβαιώσεις αποδοχών , για τα ποσά της 4ης και 5ης δόσης αναδρομικών, που θα λάβετε από το λογιστήριο του Δικαστηρίου στο οποίο υπηρετούσατε το έτος 2007 ή οι συνάδελφοι που ήσαν συνταξιούχοι κατά το χρόνο αυτό, από την υπηρεσία συντάξεων (Γενικό Λογιστήριο του Κράτους-ήδη ΕΦΚΑ), 3) Υπεύθυνη Δήλωση (την οποία μπορείτε να ενσωματώσετε στις τροποποιητικές δηλώσεις, ) στην οποία θα δηλώσετε ότι δηλώνω υπεύθυνα ότι  δεν έχω ασκήσει ενδικοφανή ή δικαστική προσφυγή, για την ανωτέρω απάιτησή μου – ή -σε περίπτωση άσκησης προσφυγής- έχω ασκήσει την από ……………..(ένδικοφανή ή δικαστική)προσφυγή μου και σας υποβάλω την …………………… δήλωση παραίτησης από την ασκηθείσα ενδικοφανή προσφυγή ή την …………………. δήλωση παραίτησης από το δικόγραφο και από το δικαίωμα της εκκρεμούς δικαστικής προσφυγής μου (βλ.την ΠΟΛ 1175/2018 παρ.11, περ.α΄,β΄), 4) Φωτοτυπία του ΙΒΑΝ του τραπεζικού λογαριασμού σας, στον οποίο θα επιστραφεί η ειδική εισφορά αλληλεγγύης (μικρή εισφορά) και

5) Οι ανωτέρω δηλώσεις πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2018 (βλ.ΠΟΛ 1175/2018 παρ. 10, )μπορείτε δε να τις υποβάλετε οι ίδιοι ή δια του λογιστή σας.

Επισημαίνεται ότι τη δυνατότητα τροποποιητικής δήλωσης έχουν όσοι συνάδελφοι ήσαν συνταξιούχοι και έλαβαν την εν λόγω έκτακτη παροχή και όσοι συνάδελφοι υπηρετούσαν κατά το χρονικό διάστημα από 1.1.2003 έως 31.12.2007.

 

Αθήνα 21 Σεπτεμβρίου 2018

Η Γενική Γραμματέας του ΔΣ της Ενωσης

Αγγελική Σμυρνιού

Εφέτης,ε.τ

ΠΟΛ 1175Β΄ ΣΧΕΔΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

1 ΄)

ΠΡΟ TΟΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ………………….

ΑΙΤΗΣΗ

Τ………………………………………., Συνταξιούχου Δικαστικού Λειτουργού, (………………………..,ε.τ.), κατοίκου Αθηνών, οδός……………………,……, με ΑΦΜ………………….., ΔΟΥ………………………,τηλ. …………………………..

ΘΕΜΑ:   Τροποποιητική Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 (ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2014)(κατ’ άρθρο 19 παρ. 1 του Ν. 4174/2013) και Αίτηση διαγραφής και επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθείσας ειδικής εισφοράς αλληλεγγύηςάρθρου 29 παρ. 2 του Ν. 3986/2011, σύμφωνα με την ΠΟΛ 1175/17-09-2018, με θέμα ΘΕΜΑ: Μη επιβολή ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης σε ποσά που χορηγήθηκαν ως έκτακτη παροχή στους δικαστικούς λειτουργούς και αφορούν τα έτη 2003 – 2007.

…………………………….

Ι. Κατά το φορολογικό έτος 2014 (εισοδήματα αποκτηθέντα το έτος 2014), μου καταβλήθηκε (σχετ. η βεβαίωση αποδοχών του 2014), η 5η δόση της έκτακτης παροχής του άρθρου 5 παρ. 9 του Ν. 3620/2007, ακαθαρίστου ποσού  ……………………ευρώ, το οποίο δήλωσα στον κωδικό 659 της φορολογικής δήλωσής μου του ανωτέρω φορολογικού έτους, τον δε υπολογισθέντα αυτοτελώς με συντελεστή 25% φόρο, ποσού ………………ευρώ, δήλωσα στον κωδικό 313της ίδιας ως άνω δήλωσης.  Με βάση αυτά τα δεδομένα της δήλωσής μου, όπως προκύπτει από τη σχετική πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου, μου επιβλήθηκε ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 29 παρ. 2 του Ν. 3986/2011, μεταξύ άλλων, και επί του ακαθαρίστου ποσού των …………………….ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του φόρου) της ανωτέρω παροχής. 

ΙΙ. Με τη 295/2017 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας κρίθηκε αμετακλήτως ότι η έκτακτη παροχή της παραγράφου 5 του άρθρου 9 του Ν. 3620/2007, η οποία προβλέφθηκε να εξοφληθεί σε πέντε δόσεις, έχει τον χαρακτήρα αναδρομικών αποδοχών των δικαστικών λειτουργών από την άσκηση του λειτουργήματός τους. Επομένως, ανεξάρτητα από το πότε εισπράττεται η κάθε δόση, ανάγεται πάντως στο χρονικό διάστημα από 1.1.2003-31.12.2007 (εξ ου άλλωστε και υπολογίζεται με βάση το βασικό μισθό/συνταξιοδοτική κλίμακα καθενός στο χρονικό διάστημα από 1.1.2003-31.12.2007, χορηγείται μόνον κατόπιν υποβολής υπευθύνου δηλώσεως περί παραιτήσεως από κάθε άλλη αξίωση για το εν λόγω διάστημα κ.λπ.) (110, 261/2016 αποφάσεις Ειδικού Δικαστηρίου άρθρου 88 παρ. 2 Συντάγματος). Άλλωστε, ο νομοθέτης δεν όρισε την εν λόγω έκτακτη παροχή ως φορολογητέο εισόδημα των χρήσεων κατά τις οποίες εισπράττονται οι παραπάνω δόσεις (πρβλ. ΣτΕ 974, 1783, 4040, 4350/1995, 2605, 5988/1996 κ.ά.). Συνεπώς, ανεξαρτήτως του χρόνου κατά τον οποίο εισπράχθηκε, δεν πρόκειται για εισόδημα που προέκυψε, κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 29 του Ν. 3986/2011, κατά το οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013), και δεν μπορεί να αποτελέσει κριτήριο και βάση επιβολής της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης που προβλέπεται από αυτήν.

Ακολούθως, σύμφωνα με την ΠΟΛ 1175/17-09-2018 παραγρ. 8,9,10 και 11,του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ),<< μετά από όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω και σε συμμόρφωση με την υπ ́ αριθμ. 295/2017 (Τμ. Β ́ – 7μ.) απόφαση του ΣτΕ………………………………………………………………………………

8…. Τα ποσά που χορηγήθηκαν κατά τα έτη 2013 και 2014 στους δικαστικούς λειτουργούς ως έκτακτη παροχή της παραγράφου 9 του άρθρου 5 του ν. 3620/2007, τα οποία αφορούν έτη πριν από το έτος έναρξης επιβολής της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν.3986/2011 (έτη 2003 – 2007), δεν υπάγονται σε αυτήν, ακόμη κι αν εισπράχθηκαν και περιλήφθηκαν σε φορολογικές δηλώσεις μεταγενέστερων ετών, στων οποίων τα εισοδήματα είχε αρχίσει να επιβάλλεται η ειδική εισφορά αλληλεγγύης.

9. Τα παραπάνω ισχύουν χωρίς να εξετάζεται η εφαρμογή των διατάξεων περί παραγραφής, καθόσον οι φορολογούμενοι δεν ανακαλούν φορολογητέα ύλη. Άλλωστε, με την ΠΟΛ.1114/2016 εγκύκλιο, με την οποία έγινε αποδεκτή η υπ’ αριθμ. 14/2016 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ., κρίθηκε, μεταξύ άλλων, ότι η τροποποιητική δήλωση του άρθρου 19 του ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) περιλαμβάνει τόσο τη συμπληρωματική όσο και την ανακλητική δήλωση των άρθρων 62 παρ.1 και 61 παρ.4 του ν.2238/1994 και ότι η προθεσμία για την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης του άρθρου 19 του ν.4174/2013 εφαρμόζεται μόνο όταν αυτή λειτουργεί ως ανακλητική. Εξάλλου, στην προκειμένη περίπτωση, δεν πραγματοποιείται ούτε συμπλήρωση φορολογητέου εισοδήματος, καθόσον δεν αλλάζει κανένα από τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις δηλώσεις των φορολογούμενων, το εισόδημά τους παραμένει ίδιο, απλώς επαναυπολογίζεται από τη Φορολογική Διοίκηση εισφορά για αυτό.

10. Οι φορολογούμενοι που εμπίπτουν στην πιο πάνω περίπτωση, δύνανται να προσέλθουν στις Δ.Ο.Υ., το αργότερο μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2018 και με έγγραφο αίτημά τους να ζητήσουν τη διαγραφή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης που υπολογίστηκε πάνω στη πιο πάνω έκτακτη παροχή για τα έτη 2013 και 2014. Η ικανοποίηση του εγγράφου αιτήματος των δικαστικών λειτουργών θα πραγματοποιηθεί με υποβολή τροποποιητικής δήλωσης από τις Δ.Ο.Υ., διαγράφοντας τα συμπληρωμένα ποσά που αφορούν στα συγκεκριμένα εισοδήματα από τους κωδικούς 659-660 του εντύπου Ε1 και μεταφέροντάς τα στους κωδικούς 657-658 της δήλωσης, τα ποσά των οποίων δεν προσμετρούνται στον υπολογισμό της εισφοράς. Κατόπιν εκδίδεται από τις Δ.Ο.Υ. νέα πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου (εκκαθαριστικό σημείωμα), κατ ́ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του ΚΦΔ, η οποία δεν θα περιλαμβάνει εισφορά για τα εισοδήματα της παραγράφου 9 του άρθρου 5 του ν. 3620/2007, χωρίς την επιβολή κυρώσεων, εφόσον το αίτημα υποβληθεί μέχρι την πιο πάνω προθεσμία.

11. Το αίτημα πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα βεβαιώνει ο φορολογούμενος ότι δεν έχει ασκηθεί ενδικοφανής ή δικαστική προσφυγή. Ως προς την αντιμετώπιση εκκρεμών υποθέσεων, ισχύουν τα ακόλουθα:
α) Αν έχει ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή που εκκρεμεί, η Δ.Ο.Υ. ακολουθεί την παραπάνω διαδικασία, εφόσον υποβληθεί από τον φορολογούμενο δήλωση παραίτησης από την ασκηθείσα ενδικοφανή προσφυγή.  

β) Αν έχει ασκηθεί εμπρόθεσμα δικαστική προσφυγή που εκκρεμεί, η Δ.Ο.Υ. επίσης ακολουθεί την παραπάνω διαδικασία, εφόσον ο φορολογούμενος προσκομίσει δήλωση παραίτησης από το δικόγραφο και από το δικαίωμα της εκκρεμούς δικαστικής προσφυγής του ως προς όλα τα κεφάλαια και αιτήματά της, η οποία κατατέθηκε στο δικαστήριο >>.

ΙΙΙ. Ενόψει τούτου, με την παρούσα τροποποιητική δήλωση (συνυποβαλλόμενο έντυπο Ε1), τροποποιώ, κατ’ άρθρο 19 παρ. 1 του Ν. 4174/2013, τη δήλωση φορολογίας εισοδήματός μου, φορολογικού έτους 2014 (εισοδήματα αποκτηθέντα το έτος 2014), όπως αυτή διαμορφώθηκε μετά την προηγούμενη τροποποίησή της και την έκδοση πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου βάσει σχετικής τροποποιητικής δήλωσης, υποβληθείσας κατ’ εφαρμογή των εγκυκλίων ΠΟΛ. 1147 και 1161/2016 του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, βάσει σχετικής τροποποιητικής δήλωσης, υποβληθείσας κατ’ εφαρμογή των εγκυκλίων ΠΟΛ. 1147 και 1161/2016 του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, κατά το μέρος που εσφαλμένα δηλώθηκε στον κωδικό 659, το ποσό των …………………ευρώ, ως αυτοτελώς φορολογηθείσα 5η δόση της έκτακτης παροχής της παραγράφου 9 του άρθρου 5 του Ν. 3620/2007, το οποίο δεν υπόκειται στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 29 παρ. 2 του Ν. 3986/2011, σύμφωνα με τα προεκτεθέντα (βλ. ΙΙ), ενώ : α) στον κωδικό 657 («εισοδήματα που εξαιρούνται της εισφοράς») θα έπρεπε να δηλωθεί το συνολικό ποσό των ……………….  ευρώ,ήτοι το ποσό της ανωτέρω παροχής και β) στον κωδικό 659 δεν θα έπρεπε να δηλωθεί το ποσό αυτό, σύμφωνα με την ανωτέρω ΠΟΛ 1175/2018.

IV. Κατ’ ακολουθίαν αυτών, πρέπει να γίνει νέα εκκαθάριση, βάσει της παρούσας τροποποιητικής δήλωσης υποβαλλομένης εμπροθέσμως, εντός του χρόνου παραγραφής , της οφειλόμενης ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 παρ. 2 του Ν. 3986/2011, φορολογικού έτους 2014 (ήτοι χωρίς τον συνυπολογισμό του ποσού των ………………..ευρώ) και να διαγραφεί και μου επιστραφεί το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό αυτής (βλ.ΠΟΛ 1175/2018).

V. Επίσης, δηλώνω υπεύθυνα ότι  δεν έχω ασκήσει ενδικοφανή ή δικαστική προσφυγή, για την ανωτέρω απάιτησή μου – ή -σε περίπτωση άσκησης προσφυγής- έχω ασκήσει την από ……………..(ένδικοφανή ή δικαστική)προσφυγή μου και σας υποβάλω την …………………… δήλωση παραίτησης από την ασκηθείσα ενδικοφανή προσφυγή ή την …………………. δήλωση παραίτησης από το δικόγραφο και από το δικαίωμα της εκκρεμούς δικαστικής προσφυγής μου (βλ.την ΠΟΛ 1175/2018 παρ.11, περ.α΄,β΄).

Ενόψει των ανωτέρω και με την επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματός μου.

ΖΗΤΩ

Να γίνει δεκτή η παρούσα τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματός μου, φορολογικού έτους 2014 (εισοδήματα αποκτηθέντα το έτος 2014).

Να γίνει νέα εκκαθάριση, βάσει της παρούσας τροποποιητικής δηλώσεως, της οφειλόμενης ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 παρ. 2 του Ν. 3986/2011, φορολογικού έτους 2014.

Να διαγραφεί και μου επιστραφεί το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό της ανωτέρω εισφοράς.

Αθήνα  ….. Σεπτεμβρίου  2018

Ο/H δηλών …….. /αιτ……2 )

ΠΡΟ TΟΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ………………….

ΑΙΤΗΣΗ

Τ………………………………………., Συνταξιούχου Δικαστικού Λειτουργού, (………………………..,ε.τ.), κατοίκου Αθηνών, οδός……………………,……, με ΑΦΜ………………….., ΔΟΥ………………………,τηλ. …………………………..

ΘΕΜΑ:   Τροποποιητική Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 (ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2013)κατ’ άρθρο 19 παρ. 1 του Ν. 4174/2013- και Αίτηση διαγραφής και επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθείσας ειδικής εισφοράς αλληλεγγύηςάρθρου 29 παρ. 2 του Ν. 3986/2011, σύμφωνα με την ΠΟΛ 1175/17-09-2018, με θέμα ΘΕΜΑ: Μη επιβολή ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης σε ποσά που χορηγήθηκαν ως έκτακτη παροχή στους δικαστικούς λειτουργούς και αφορούν τα έτη 2003 – 2007.

…………………………….                  

Ι. Κατά το οικονομικό έτος 2014 (εισοδήματα αποκτηθέντα το έτος 2013), μου καταβλήθηκε (σχετ. η βεβαίωση αποδοχών του 2013), η 4η δόση της έκτακτης παροχής του άρθρου 5 παρ. 9 του Ν. 3620/2007, ακαθαρίστου ποσού ………………..ευρώ,  το οποίο, δήλωσα στον κωδικό 659 της φορολογικής δήλωσής μου του ανωτέρω οικονομικού έτους, τον δε υπολογισθέντα αυτοτελώς με συντελεστή 25% φόρο, ποσού ……………….ευρώ, δήλωσα στον κωδικό 433της ίδιας ως άνω δήλωσης.  Με βάση αυτά τα δεδομένα της δήλωσής μου, όπως προκύπτει από το σχετικό εκκαθαριστικό σημείωμα, μου επιβλήθηκε ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 29 παρ. 2 του Ν. 3986/2011, μεταξύ άλλων, και επί του ακαθαρίστου ποσού των ……………..ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του φόρου) της ανωτέρω παροχής. 

ΙΙ. Με τη 295/2017 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας κρίθηκε αμετακλήτως ότι η έκτακτη παροχή της παραγράφου 5 του άρθρου 9 του Ν. 3620/2007, η οποία προβλέφθηκε να εξοφληθεί σε πέντε δόσεις, έχει τον χαρακτήρα αναδρομικών αποδοχών των δικαστικών λειτουργών από την άσκηση του λειτουργήματός τους. Επομένως, ανεξάρτητα από το πότε εισπράττεται η κάθε δόση, ανάγεται πάντως στο χρονικό διάστημα από 1.1.2003-31.12.2007 (εξ ου άλλωστε και υπολογίζεται με βάση το βασικό μισθό/συνταξιοδοτική κλίμακα καθενός στο χρονικό διάστημα από 1.1.2003-31.12.2007, χορηγείται μόνον κατόπιν υποβολής υπευθύνου δηλώσεως περί παραιτήσεως από κάθε άλλη αξίωση για το εν λόγω διάστημα κ.λπ.) (110, 261/2016 αποφάσεις Ειδικού Δικαστηρίου άρθρου 88 παρ. 2 Συντάγματος). Άλλωστε, ο νομοθέτης δεν όρισε την εν λόγω έκτακτη παροχή ως φορολογητέο εισόδημα των χρήσεων κατά τις οποίες εισπράττονται οι παραπάνω δόσεις (πρβλ. ΣτΕ 974, 1783, 4040, 4350/1995, 2605, 5988/1996 κ.ά.). Συνεπώς, ανεξαρτήτως του χρόνου κατά τον οποίο εισπράχθηκε, δεν πρόκειται για εισόδημα που προέκυψε, κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 29 του Ν. 3986/2011, κατά το οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013), και δεν μπορεί να αποτελέσει κριτήριο και βάση επιβολής της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης που προβλέπεται από αυτήν.

Ακολούθως, σύμφωνα με την ΠΟΛ 1175/17-09-2018 παραγρ. 8,9,10 και 11, του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ),<< μετά από όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω και σε συμμόρφωση με την υπ ́ αριθμ. 295/2017 (Τμ.7μ.)απόφαση του ΣτΕ………………………………………………………………………………

8…. Τα ποσά που χορηγήθηκαν κατά τα έτη 2013 και 2014 στους δικαστικούς λειτουργούς ως έκτακτη παροχή της παραγράφου 9 του άρθρου 5 του ν. 3620/2007, τα οποία αφορούν έτη πριν από το έτος έναρξης επιβολής της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν.3986/2011 (έτη 2003 – 2007), δεν υπάγονται σε αυτήν, ακόμη κι αν εισπράχθηκαν και περιλήφθηκαν σε φορολογικές δηλώσεις μεταγενέστερων ετών, στων οποίων τα εισοδήματα είχε αρχίσει να επιβάλλεται η ειδική εισφορά αλληλεγγύης.

9. Τα παραπάνω ισχύουν χωρίς να εξετάζεται η εφαρμογή των διατάξεων περί παραγραφής, καθόσον οι φορολογούμενοι δεν ανακαλούν φορολογητέα ύλη. Άλλωστε, με την ΠΟΛ.1114/2016 εγκύκλιο, με την οποία έγινε αποδεκτή η υπ’ αριθμ. 14/2016 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ., κρίθηκε, μεταξύ άλλων, ότι η τροποποιητική δήλωση του άρθρου 19 του ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) περιλαμβάνει τόσο τη συμπληρωματική όσο και την ανακλητική δήλωση των άρθρων 62 παρ.1 και 61 παρ.4 του ν.2238/1994 και ότι η προθεσμία για την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης του άρθρου 19 του ν.4174/2013 εφαρμόζεται μόνο όταν αυτή λειτουργεί ως ανακλητική. Εξάλλου, στην προκειμένη περίπτωση, δεν πραγματοποιείται ούτε συμπλήρωση φορολογητέου εισοδήματος, καθόσον δεν αλλάζει κανένα από τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις δηλώσεις των φορολογούμενων, το εισόδημά τους παραμένει ίδιο, απλώς επαναυπολογίζεται από τη Φορολογική Διοίκηση εισφορά για αυτό.

10. Οι φορολογούμενοι που εμπίπτουν στην πιο πάνω περίπτωση, δύνανται να προσέλθουν στις Δ.Ο.Υ., το αργότερο μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2018 και με έγγραφο αίτημά τους να ζητήσουν τη διαγραφή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης που υπολογίστηκε πάνω στη πιο πάνω έκτακτη παροχή για τα έτη 2013 και 2014. Η ικανοποίηση του εγγράφου αιτήματος των δικαστικών λειτουργών θα πραγματοποιηθεί με υποβολή τροποποιητικής δήλωσης από τις Δ.Ο.Υ., διαγράφοντας τα συμπληρωμένα ποσά που αφορούν στα συγκεκριμένα εισοδήματα από τους κωδικούς 659-660 του εντύπου Ε1 και μεταφέροντάς τα στους κωδικούς 657-658 της δήλωσης, τα ποσά των οποίων δεν προσμετρούνται στον υπολογισμό της εισφοράς. Κατόπιν εκδίδεται από τις Δ.Ο.Υ. νέα πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου (εκκαθαριστικό σημείωμα), κατ ́ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του ΚΦΔ, η οποία δεν θα περιλαμβάνει εισφορά για τα εισοδήματα της παραγράφου 9 του άρθρου 5 του ν. 3620/2007, χωρίς την επιβολή κυρώσεων, εφόσον το αίτημα υποβληθεί μέχρι την πιο πάνω προθεσμία.

11. Το αίτημα πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα βεβαιώνει ο φορολογούμενος ότι δεν έχει ασκηθεί ενδικοφανής ή δικαστική προσφυγή. Ως προς την αντιμετώπιση εκκρεμών υποθέσεων, ισχύουν τα ακόλουθα:
α) Αν έχει ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή που εκκρεμεί, η Δ.Ο.Υ. ακολουθεί την παραπάνω διαδικασία, εφόσον υποβληθεί από τον φορολογούμενο δήλωση παραίτησης από την ασκηθείσα ενδικοφανή προσφυγή.

β) Αν έχει ασκηθεί εμπρόθεσμα δικαστική προσφυγή που εκκρεμεί, η Δ.Ο.Υ. επίσης ακολουθεί την παραπάνω διαδικασία, εφόσον ο φορολογούμενος προσκομίσει δήλωση παραίτησης από το δικόγραφο και από το δικαίωμα της εκκρεμούς δικαστικής προσφυγής του ως προς όλα τα κεφάλαια και αιτήματά της, η οποία κατατέθηκε στο δικαστήριο >>.

ΙΙΙ. Ενόψει τούτου, με την παρούσα τροποποιητική δήλωση τροποποιώ, κατ’ άρθρο 19 παρ. 1 του Ν. 4174/2013, τη δήλωση φορολογίας εισοδήματός μου, οικονομικού έτους 2014 (εισοδήματα αποκτηθέντα το έτος 2013), όπως αυτή διαμορφώθηκε μετά την προηγούμενη τροποποίησή της και την έκδοση νέου εκκαθαριστικού σημειώματος, βάσει σχετικής τροποποιητικής δήλωσης, υποβληθείσας κατ’ εφαρμογή των εγκυκλίων ΠΟΛ. 1147 και 1161/2016 του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδωνκατά το μέρος που εσφαλμένα δηλώθηκε στον κωδικό 659, το συνολικό ποσό των ………………..…ευρώστο οποίο συμπεριελήφθη και το ποσό των ………………ευρώ, της 4ης δόσης της έκτακτης παροχής της παραγράφου 9 του άρθρου 5 του Ν. 3620/2007, ενώ : α) στον κωδικό 657(«εισοδήματα που εξαιρούνται της εισφοράς») θα έπρεπε να δηλωθεί το συνολικό ποσό των ……………………..  ευρώ, ήτοι το ποσό της ανωτέρω παροχής και β) στον κωδικό 659 δεν θα έπρεπε να δηλωθεί το ποσό αυτό, σύμφωνα με την ανωτέρω ΠΟΛ 1175/2018 (βλ. ΙΙ).

IV. Κατ’ ακολουθίαν αυτών, πρέπει να γίνει νέα εκκαθάριση, βάσει της παρούσας τροποποιητικής δήλωσης υποβαλλομένης εντός του χρόνου παραγραφής, της οφειλόμενης ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 παρ. 2 του Ν. 3986/2011, οικονομικού έτους 2014 (ήτοι χωρίς τον συνυπολογισμό του ποσού των ………………… ευρώ) και να διαγραφεί και μου επιστραφεί το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό αυτής.

V. Επίσης, δηλώνω υπεύθυνα ότι  δεν έχω ασκήσει ενδικοφανή ή δικαστική προσφυγή, για την ανωτέρω απάιτησή μου – ή -σε περίπτωση άσκησης προσφυγής- έχω ασκήσει την από ……………..(ένδικοφανή ή δικαστική)προσφυγή μου και σας υποβάλω την …………………… δήλωση παραίτησης από την ασκηθείσα ενδικοφανή προσφυγή ή την …………………. δήλωση παραίτησης από το δικόγραφο και από το δικαίωμα της εκκρεμούς δικαστικής προσφυγής μου (βλ.την ΠΟΛ 1175/2018 παρ.11, περ.α΄,β΄).

Ενόψει των ανωτέρω και με την επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματός μου.

ΖΗΤΩ

Να γίνει δεκτή η παρούσα τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματός μου, οικονομικού έτους 2014 (εισοδήματα αποκτηθέντα το έτος 2013).

Να γίνει νέα εκκαθάριση, βάσει της παρούσας τροποποιητικής δηλώσεως, της οφειλόμενης ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 παρ. 2 του Ν. 3986/2011, οικονομικού έτους 2014.

Να διαγραφεί και μου επιστραφεί το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό της ανωτέρω εισφοράς.

Αθήνα, ……. Σεπτεμβρίου  2018

Ο/H δηλών …….. /αιτ…..