Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Ένωσης (ορθή επανάληψη)

Προ της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, κατά την παρούσα συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ένωσης, ο Πρόεδρος κ. Ιωάννης Παπανικολάου ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. για τις τελευταίες εξελίξεις επί των  συνταξιοδοτικών μας ζητημάτων ως εξής:

I. Κατά τη γενική συνέλευση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων της 17ης Δεκεμβρίου 2022 ο παραστάς κατ’ αυτήν Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, λαβών τον λόγο, ανακοίνωσε, δημοσίως, τα κάτωθι: α) Δύο συνταξιούχοι ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί, συνταξιοδοτηθέντες ο ένας προ του ν. 4387/2016 και ο άλλος μετά την ισχύ του νόμου αυτού, ζήτησαν, με αιτήσεις τους προς τον e–ΕΦΚΑ, να εφαρμόσει, ως προς αυτούς, τις αποφάσεις 1 έως και 4 του 2018 και 255 του 2021 του Ειδικού Δικαστηρίου του άρθρου 88 παρ. 2 του Συντάγματος. β) Κατά της σχετικής σιωπηρής άρνησης του e–ΕΦΚΑ αυτοί άσκησαν εφέσεις ενώπιον του Τετάρτου Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου. γ) Τελικά οι εφέσεις αυτές συζητήθηκαν, τον Ιούνιο του 2022, στην Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου στα πλαίσια των διατάξεων περί πρότυπης (πιλοτικής) δίκης. δ) Το Ελεγκτικό Συνέδριο είναι το εκτελεστικό δικαστήριο των αποφάσεων του ανωτέρω Ειδικού Δικαστηρίου. ε) Με βάση τις άνω αποφάσεις 1 έως και 4 του 2018 του εν λόγω Ειδικού Δικαστηρίου στους συνταξιούχους δικαστικούς λειτουργούς εφαρμόζονται όχι οι διατάξεις του ν. 4387/2016 περί ΕΦΚΑ, αλλ’ οι προγενέστερες διατάξεις, κατά τις οποίες οι συντάξιμες αποδοχές των δικαστικών λειτουργών, με πλήρη τον συντάξιμο χρόνο, δεν επιτρέπεται να είναι κατώτερες του 80% του εν ενεργεία μισθού, ενώ διατυπώθηκε και η γνώμη, ότι το ποσοστό αυτό ανέρχεται σε 70%. Και στ) Οι σχετικές αποφάσεις θα δημοσιευθούν μετά από τρεις εβδομάδες.

II. Δυστυχώς, όμως, μέχρι σήμερα δεν έχουν δημοσιευθεί οι αποφάσεις αυτές με σοβαρές έννομες συνέπειες, λόγω της διαφαινόμενης αρνησιδικίας, σε βάρος των μελών της Ένωσής μας, χωρίς να έχει εκλείψει ο κίνδυνος ανασυζήτησης. Συγκεκριμένα: α) Σύμφωνα με το άρθρο 163 παρ. 4 του ν. 4700/2020 μετά τη δημοσίευση σε δύο εφημερίδες των Αθηνών της πράξης της τριμελούς επιτροπής, που δέχτηκε τα αιτήματα εκδίκασης των ανωτέρω δύο εφέσεων από την Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στα πλαίσια πρότυπης δίκης, αναστέλλεται η εκδίκαση των εκκρεμών υποθέσεων, στις οποίες τίθεται το ίδιο ζήτημα, τόσο εκείνων που δεν έχουν συζητηθεί όσο και εκείνων που έχουν. Και β) Ο e–ΕΦΚΑ εξακολουθεί, παράνομα και προκλητικά, να μην εφαρμόζει τις αποφάσεις 1 έως και 4 του 2018 του Ειδικού Δικαστηρίου του άρθρου 88 παρ. 2 του Σ/τος, αλλ’ ούτε εκείνη με αριθμό 255/2021 του ιδίου Δικαστηρίου, με αποκορύφωμα την έκδοση παράνομων πράξεων απονομής της διαδοχικής (τελικής) σύνταξης σε μέλη μας, που συνταξιοδοτήθηκαν μετά την ισχύ του ν. 4387/2016, με πολύ χαμηλά ποσοστά αναπλήρωσης, πολύ κατώτερα του 80% (περί το 50%).

ΙΙΙ. Η παράνομη άρνηση του e–ΕΦΚΑ να συμμορφωθεί με τις αποφάσεις 1 έως και 4 του 2018 και 255/2021 του Ειδικού Δικαστηρίου του άρθρου 88 παρ. 2 του Συντάγματος έχει πλέον παγιωθεί και δεν φαίνεται στον ορίζοντα λύση μέσω αποφάσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εν όψει της διαφαινόμενης αρνησιδικίας στον ανώτατο δικαστικό σχηματισμό του εν λόγω Δικαστηρίου (Ολομέλεια). Το χρονίζον τέλμα των ενδίκων μέσων μας στους δικαστικούς σχηματισμούς του Ελεγκτικού Συνεδρίου εντάσσεται στο σχέδιο της εκάστοτε, από το 2010 και εντεύθεν, νομοθετικής και εκτελεστικής λειτουργίας κατάλυσης των νόμιμων συνταξιοδοτικών μας δικαιωμάτων, είτε με τη θέσπιση αντισυνταγματικών νόμων, είτε με την εξαναγκαστική έκθεσή μας στις καθυστερήσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου και στην εν συνεχεία άρνηση της Διοίκησης να εκκαθαρίσει, εντός ευλόγου χρόνου, τις σχετικές αποφάσεις.

IV. Δύο κρίσιμα νομικά γεγονότα παραπέμπουν σε φαινόμενο αρνησιδικίας της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, συνιστάμενης στην μέχρι τώρα αδικαιολόγητη μη έκδοση των αποφάσεών της επί των προεκτιθέμενων δύο εφέσεων, καίτοι πρόκειται για υποθέσεις, με επείγοντα, ως εκ του είδους και της φύσης τους, χαρακτήρα, ενώ έχει παρέλθει και ένας χρόνος από τη συζήτησή τους (Ιούνιος 2022 – Ιούνιος 2023), ήτοι πολύ περισσότερος από τον χρόνο των τριών εβδομάδων που προανήγγειλε την 17.12.2022, δημοσίως, ο Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Το πρώτον είναι ότι με την Προεδρία του ιδίου Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στις 6.10.2021 η 1477/2021 απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σε Ολομέλεια, η οποία αποφάνθηκε κατά μεν το πρώτο μέρος της, απολύτως ορθά, και κατά τα αναφερόμενα στη σκέψη της 69, υπέρ της αντίθεσης των άρθρων 38 του ν. 3863/2010 και 11 του ν. 3865/2010, 44 παρ. 10 του ν. 3986/2011 και 2 παρ. 13 του ν. 4002/2011, περί Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων προς τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 1 και 5 και 25 παρ. 1 και 4 του Συντάγματος και στις από αυτά απορρέουσες αρχές, για το χρονικό διάστημα έως τις 31.12.2018. Ομοίως, μάλιστα, ορθά είχαν αποφανθεί τόσον οι προηγηθείσες αποφάσεις της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου με αριθμούς 244/2017, 32/2018 και 504/2021, καθώς και η επακολουθήσασα 1821/2021, υπό την Προεδρία, η τελευταία, του ιδίου Προέδρου. Η ίδια, όμως, απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σε Ολομέλεια, δηλαδή η 1477/2021, κατά το δεύτερο μέρος της, και σε αντίθεση με το πρώτο, αποφαίνεται, κατά πλειοψηφία, με μία νεφελώδη (ασαφή) και δυσνόητη αιτιολογία, περιεχόμενη στη σκέψη της με αριθμό 79, υπέρ της μη αντίθεσης των αμέσως ανωτέρω διατάξεων των νόμων 3863 και 3865 του 2010 και 3986 και 4002 του 2011 «… προς τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 1 και 5, 22 παρ. 5 και 25 παρ. 1 και 4 του Συντάγματος και στις από αυτά απορρέουσες αρχές για το χρονικό διάστημα από 1.1.2019 και εφεξής».

V. Το δεύτερο νομικό γεγονός είναι το εξής: Η γνωμοδοτική απόφαση 1975/2021 του Ελεγκτικού Συνεδρίου σε Ολομέλεια, υπό την Προεδρία του αυτού Προέδρου, επί αγωγής των τότε εναγόντων πολιτικών συνταξιούχων του Δημοσίου (ο πρώτος πρώην εκπαιδευτικός, και η δεύτερη, η τρίτη και ο τέταρτος πρώην ιατροί του ΕΣΥ) γνωμοδότησε, κατά πλειοψηφία, ότι «οι αξιώσεις των συνταξιούχων του Δημοσίου από την περικοπή που υπέστησαν οι πληρωτέες σε αυτούς συντάξεις, κατ’ εφαρμογή της υποπαραγράφου Β.3 της παραγράφου Β του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, υπόκεινται στη διετή παραγραφή της παραγράφου 5 του άρθρου 140 του ν. 4270/2014». Και ενώ οι διάδικοι στη δίκη εκείνη δεν ήταν συνταξιούχοι δικαστικοί λειτουργοί και φυσικά δεν ακούστηκαν οι νομικές τους θέσεις στην εν λόγω δίκη, έσπευσε η πλειοψηφήσασα γνώμη, κατά νομική και λογική παραδοξολογία, να περιλάβει στο άνω διατακτικό της περί διετούς παραγραφής, νοηματικά, μέσα σε μία γενικότητα, και τις αξιώσεις των συνταξιούχων δικαστικών λειτουργών, αδικοπρακτικού χαρακτήρα, λόγω της αντισυνταγματικότητας της άνω διάταξης του ν. 4093/2012 με τη σκέψη, στην παράγραφο 103, ότι το Ειδικό Δικαστήριο του άρθρου 88 παρ. 2 του Συντάγματος με τις αποφάσεις του 9/2010, 70/2017, 49, 87, 91 και 123/2018 έχει αποφανθεί ότι το ζήτημα της παραγραφής δεν συγκαταλέγεται στα υπαγόμενα στην ειδική δικαιοδοσία του. Την κρίση αυτή της εν λόγω πλειοψηφίας της ΕλΣΟλ 1975/2021, όπως την ερμήνευσαν οι επακολουθήσασες σχετικές αποφάσεις του Τετάρτου Τμήματος του ιδίου Δικαστηρίου, αποκρούσαμε με πληρότητα και καταδείξαμε το εσφαλμένο της ως προς τους συνταξιούχους δικαστικούς λειτουργούς με το από 22.3.2023 και αριθ. πρωτ. 18 νομικό δελτίο του Δ.Σ. της Ένωσής μας. Άλλωστε, φαίνεται να αποδυναμώνει η αυτή πλειοψηφία της ΕλΣΟλ 1975/2021, από μόνη της, την άνω εντελώς εσφαλμένη κρίση της, ως προς τους συνταξιούχους δικαστικούς λειτουργούς, με μία εν συνεχεία μάλλον ανατρεπτική του διατακτικού της, ως προς εμάς, διατύπωση, περιληφθείσα στο τέλος της υπ’ αριθμ. 103 σκέψης της, κατά την οποία: «Τα ανωτέρω πάντως δεν πρέπει να ερμηνευθούν ως επίλυση από το Ελεγκτικό Συνέδριο κατά την παρούσα διαδικασία του ζητήματος της παραγραφής αξιώσεων που δεν υπάγονται ευθέως στη δική του δικαιοδοσία, αλλά στη δικαιοδοσία του κατά το άρθρο 88 παρ. 2 του Συντάγματος Ειδικού Δικαστηρίου».

VI. Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω εισηγούμαι να επιδιωχθεί από το Δ.Σ. της Ένωσής μας συνάντησή του απ’ ευθείας με το Πρωθυπουργό της νέας Κυβέρνησης, που θα προκύψει από τις εκλογές της 25ης Ιουνίου 2023, στον οποίο θα εκτεθούν προφορικώς και εγγράφως, με την υποβολή σχετικού υπομνήματος, τα χρονίσαντα συνταξιοδοτικά μας ζητήματα και θα ζητηθεί η άμεση σύννομη επίλυσή τους κατά το Σύνταγμά μας, τους εκτελεστικούς του νόμους και τις συναφείς αρχές του Κράτους Δικαίου και της ΕΣΔΑ, όπως επιτάσσουν οι αποφάσεις 1 έως και 4 του 2018 και 255 του 2021 του Ειδικού Δικαστηρίου του άρθρου 88 παρ. 2 του Συντάγματος.

                                                                                   Αθήνα, 7 Ιουνίου 2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Ε.Τ.