ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σχετικά με την εφαρμογή των ΠΟΛ 1147/2016 και 1161/2016 του ΓΓΔΕ για την φορολογική μεταχείριση των συντάξεων των συνταξιούχων δικαστικών λειτουργών.

Μετά την έκδοση των ΠΟΛ 1147/29-9-2016 και 1161/1-11-2016 του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, διευκρινίσθηκε ότι οι υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών πρέπει να ικανοποιούν αιτήματα δικαστικών λειτουργών και να προβαίνουν σε νέα εκκαθάριση, υπολογίζοντας τον οφειλόμενο φόρο σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά με τις αποφάσεις του Ειδικού Δικαστηρίου του άρθρου 88 § 2 του Συντάγματος, με αριθμούς 89/2013, 84/2014,για τους εν ενεργεία και 6/2015, για τους συνταξιούχους δικαστικούς λειτουργούς. Εν όψει του ότι οι αρμόδιες Δ.Ο.Υ. δεν θα προβούν αυτεπαγγέλτως σε νέα εκκαθάριση και του ότι σύμφωνα με τις ανωτέρω εγκυκλίους . προκειμένου να διενεργηθεί η ως άνω νέα εκκαθάριση για τα εισοδήματα των ετών 2013, 2014 και 2015, απαιτείται οι συνταξιούχοι συνάδελφοι να προβούν στις εξής ενέργειες:
1. Υποβολή αίτησης/τροποποιητικής δήλωσης με περιεχόμενο ανάλογο προς αυτό του συνημμένου σχεδίου(το οποίο μπορει να αναζητηθεί στα ανωτέρω emails από την Ενωση), προς την αρμόδια για την φορολόγηση Δ.Ο.Υ.
Στην περίπτωση που έχουν ήδη υποβληθεί τροποποιητικές δηλώσεις που δε συμφωνούν με τα παραπάνω, τότε απαιτείται η εκ νέου υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων σύμφωνα με τα ως άνω εκτεθέντα.
Οι τροποποιητικές αυτές δηλώσεις των δικαστικών λειτουργών (εν ενεργεία και συνταξιούχων), υποβάλλονται στις Δ.Ο.Υ. χωρίς κυρώσεις μέχρι και 31.12.2016.
2. Υποβολή εντύπου Ε1 για κάθε ανακαλούμενο/τροποποιούμενο έτος (ήτοι: οικ έτος 2014(εισοδήματα 2013) και φορολογικά έτη 2014(εισοδήματα 2014) και 2015 (εισοδήματα 2015), συμπληρωμένου σύμφωνα με όσα αναφέρονται στις ανωτέρω ΠΟΛ, εφόσον αυτό ζητηθεί από τις Δ.Ο.Υ. Συγκεκριμένα, αρχικά θα υπολογισθεί το ποσοστό του 25% από το ακαθάριστο ποσό που αναγράφεται στις βεβαιώσεις αποδοχών του ίδιου έτους και αφορά στην άσκηση του δικαστικού λειτουργήματος. Το ποσό αυτό θα αφαιρεθεί απ’ το ποσό που ήδη δηλώθηκε στον κωδικό 301 ή 302(σύμφωνα με τους κωδικούς της ΠΟΛ 1161/2016-πλην να αναγραφούν οι σωστοί κωδικοί όπως αναφέρονται στις υποβαλόμενες τροποποιητικές δηλώσεις (έντυπο Ε1) και παράλληλα θα προστεθεί στο ποσό που ήδη δηλώθηκε στον κωδικό 659 ή 660(να αναγραφούν οι σωστοί κωδικοί που αναγράφονται στο έντυπο Ε1).
3. Κατά την υποβολή των δηλώσεων, σύμφωνα με την ΠΟΛ 1161/1-11-2016, οι συνταξιούχοι θα πρέπει επίσης να προσκομίσουν οποιοδήποτε πρόσφορο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ιδιότητα του δικαστικού λειτουργού.Προτείνεται ενδεικτικά : α) αντίγραφο του πιστοποιητικού ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωματων του συνταξιούχου δικ.λειτουργού ή β) Αντίγραφο της ΠΡΑΞΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ-ΤΟΜΕΑΣ ΝΟΜΙΚΩΝ (ΠΡΑΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ Τ.Ν),κ.α.
4. Σύμφωνα με πληροφορίες, κάποιες Δ.Ο.Υ. ζητούν την προσκόμιση των βεβαιώσεων αποδοχών για κάθε έτος, ενώ άλλες ζητούν την προσκόμιση υπηρεσιακής βεβαίωσης για την ιδιότητα του αιτούντος.
5. Κρίνεται σκόπιμο, η υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων για προγενέστερα έτη (2012 και 2011) να μην σωρευθεί στην αίτηση που αφορά τα έτη 2015, 2014 και 2013, προς αποφυγή συνολικής απόρριψης από τη διοίκηση.

6. Για τους συναδέλφους που έχουν ήδη ασκήσει ενδικοφανή προσφυγή ή προσφυγή στα διοικητικά δικαστήρια για κάποιο από τα πιο πάνω έτη προτείνεται να υποβληθεί εκ νέου αίτηση για εκκαθάριση του φόρου, με βάση το συνημμένο σχέδιο ((το οποίο μπορει να αναζητηθεί στα ανωτέρω emails από την Ενωση), χωρίς παραίτηση από τα ήδη ασκηθέντα ένδικα βοηθήματα.
7. Τέλος για το φορολογικό έτος 2016, επισημαίνεται με την ανωτέρω διευκρινιστική εγκύκλιο ΠΟΛ 1161/1-11-2016 ότι << οι εκκαθαριστές μισθοδοσίας και συντάξεων θα πρέπει να υποβάλλουν το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο βεβαιώσεων για τους δικαστικούς λειτουργούς για το φορολογικό έτος 2016 και επόμενα σύμφωνα με τα παραπάνω, προκειμένου να διενεργούνται απευθείας οι σχετικές εκκαθαρίσεις σύμφωνα με τα προαναφερόμενα και χωρίς να απαιτείται η μεσολάβηση των Δ.Ο.Υ.>>.
8. Ακολουθεί σχέδιο << Δήλωση ανάκλησης – τροποποίησης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικών ετών (χρήσεων) 2013, 2014 και 2015 >>, το οποίο αφού συμπληρωθει θα κατατεθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ που υπάγεται ο φορολογούμενος συνταξιούχος δικαστικός λειτουργός.

Αθήνα 9 Νοεμβρίου 2016
Η Γεν.Γραμματέας
Αγγελική Σμυρνιού

Β’

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ……………….. ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Δήλωση ανάκλησης – τροποποίησης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικών ετών (χρήσεων) 2013, 2014 και 2015

Του ………………… του …………. και της ………………, Δικαστικού Λειτουργού, κατοίκου ………………. (οδός ……………, αριθ. ….), με ΑΦΜ ……………………..

Με την παρούσα δηλώνω ότι προβαίνω σε μερική ανάκληση-τροποποίηση της δήλωσής μου φορολογίας εισοδήματος για καθένα από τα έτη : οικονομικό έτος 2014(χρήση 2013) και φορολογικά έτη 2014 (χρήση 2014) και 2015 (χρήση 2015) για τους κάτωθι αναφερόμενους λόγους:
Όπως έγινε δεκτό με την 89/2013 απόφαση του Ειδικού Δικαστηρίου του άρθρου 88 παρ. 2 του Συντάγματος,για τους εν ενεργεία και 6/2015 για τους συνταξιούχους δικαστικούς λειτουργούς, με την ειδικότερη αιτιολογία που περιέχεται σε αυτήν, η φορολογική μεταχείριση της βουλευτικής αποζημιώσεως καταλαμβάνει εξίσου και τις αποδοχές των δικαστικών λειτουργών (εν ενεργεία και συνταξιούχων). Ειδικότερα, το καθαρό ποσό της βουλευτικής αποζημιώσεως αυξήθηκε δια της απαλλαγής από το φόρο εισοδήματος ποσού ίσου με το 25% του ακαθάριστου ύψους αυτής, δυνάμει της διατάξεως του άρθρου 36 παρ. 2 του ν. 3016/2002. Ενόψει δε των οριζομένων στα άρθρα 26, 87 παρ. 1 και 88 παρ. 2 του Συντάγματος και των αρχών που προκύπτουν από τις διατάξεις αυτές, ήτοι των αρχών της διακρίσεως των λειτουργιών, της ισοδυναμίας και ισοτιμίας αυτών και της ανεξαρτησίας της δικαστικής λειτουργίας και ενόψει της εξισώσεως, διά της από 22.12.1964 αποφάσεως της Βουλής, της βουλευτικής αποζημιώσεως προς τις αποδοχές των ανωτάτων δικαστικών λειτουργών, η παραπάνω απαλλαγή είναι εφαρμοστέα και επί των αποδοχών των δικαστικών λειτουργών (εν ενεργεία και συνταξιούχων), προς διαφύλαξη των ανωτέρω συνταγματικών αρχών. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να αφαιρεθεί από το συνολικό ποσό των υποβληθεισών σε φόρο συντάξιμων αποδοχών μου από την άσκηση του δικαστικού λειτουργήματος ποσό ίσο με το 25% του ετησίου συνολικού ακαθαρίστου ποσού αυτών. Περαιτέρω, με την ΠΟΛ 1147/29.9.2016 του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων δόθηκε στις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών η εντολή να προβούν σε νέα εκκαθάριση του οφειλόμενου φόρου εισοδήματος των δικαστικών λειτουργών (εν ενεργεία και συνταξιούχων) και να τους επιστραφούν τα ποσά φόρων που κατέβαλαν αχρεωστήτως, κατά τα κριθέντα με την παραπάνω απόφαση, ενώ με την ΠΟΛ 1161/1.11.2016 του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων δόθηκαν διευκρινιστικές οδηγίες προς τις Δ.Ο.Υ. σχετικά με τον τρόπο συμπλήρωσης και το περιεχόμενο των τροποποιητικών δηλώσεων.
Ενόψει τούτων, προβαίνω σε ανάκληση – τροποποίηση της φορολογικής μου δήλωσης για τα προαναφερόμενα οικονομικά έτη, ως εξής:
1) για το οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013) προβαίνω σε ανάκληση-τροποποίηση της φορολογικής μου δήλωσης κατά το μέρος που δήλωσα στον κωδικό 301 (ή 302) το ποσό των …………………. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στις καθαρές συντάξιμες αποδοχές μου από την άσκηση του δικαστικού λειτουργήματος το οικείο έτος, ενώ θα έπρεπε, βάσει της ως άνω απόφασης, να δηλώσω στο κωδικό 301 το ποσό που προκύπτει από την αφαίρεση από τις καθαρές αποδοχές μου του 25% του ακαθάριστου ποσού των εν λόγω αποδοχών μου, ήτοι ποσό …………. ευρώ και κατά το μέρος που δήλωσα στον κωδικό 659 (ή 660) το ποσό των …………. ευρώ, ενώ έπρεπε να δηλώσω το ποσό των ………… ευρώ, προσθέτοντας και το προαναφερόμενο ποσό έκπτωσης 25% των ακαθαρίστων αποδοχών μου.
2) για το φορολογικό έτος 2014 (χρήση 2014) προβαίνω σε ανάκληση-τροποποίηση της φορολογικής μου δήλωσης κατά το μέρος που δήλωσα στον κωδικό 301 (ή 302) το ποσό των …………………. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στις καθαρές αποδοχές μου από την άσκηση του δικαστικού λειτουργήματος το οικείο έτος, ενώ θα έπρεπε, βάσει της ως άνω απόφασης, να δηλώσω στο κωδικό 301 το ποσό που προκύπτει από την αφαίρεση από τις καθαρές συντάξιμες αποδοχές μου του 25% του ακαθάριστου ποσού των εν λόγω αποδοχών μου, ήτοι ποσό …………. ευρώ και κατά το μέρος που δήλωσα στον κωδικό 659 (ή 660) το ποσό των …………. ευρώ, ενώ έπρεπε να δηλώσω το ποσό των ………… ευρώ, προσθέτοντας και το προαναφερόμενο ποσό έκπτωσης 25% των ακαθαρίστων αποδοχών μου.
3) για το φορολογικό έτος 2015 (χρήση 2015) προβαίνω σε ανάκληση-τροποποίηση της φορολογικής μου δήλωσης κατά το μέρος που δήλωσα στον κωδικό 301 (ή 302) το ποσό των …………………. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στις συντάξιμες καθαρές αποδοχές μου από την άσκηση του δικαστικού λειτουργήματος το οικείο έτος, ενώ θα έπρεπε, βάσει της ως άνω απόφασης, να δηλώσω στο κωδικό 301 το ποσό που προκύπτει από την αφαίρεση από τις καθαρές συντάξιμες αποδοχές μου του 25% του ακαθάριστου ποσού των εν λόγω αποδοχών μου, ήτοι ποσό …………. ευρώ και κατά το μέρος που δήλωσα στον κωδικό 659 (ή 660) το ποσό των …………. ευρώ, ενώ έπρεπε να δηλώσω το ποσό των ………… ευρώ, προσθέτοντας και το προαναφερόμενο ποσό έκπτωσης 25% των ακαθαρίστων αποδοχών μου.

Σύμφωνα με τα παραπάνω και με επιφύλαξη των νομίμων δικαιωμάτων μου
Ζητώ
Να γίνει δεκτή η παρούσα δήλωσή μου, να υπολογισθεί, βάσει αυτής, ο οφειλόμενος φόρος εισοδήματος για τα προαναφερόμενα οικονομικά έτη και να μου επιστραφεί εντόκως ο αχρεωστήτως υπολογισθείς-καταβληθείς φόρος εισοδήματος για τα έτη αυτά.

Αθήνα, ………………
Ο/Η δηλ………….
…………………………..