ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΜΥΡΝΙΟΥ

Α΄ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Από το σκεπτικό της με αριθμ. 4075/2012 απόφασης του Σ.τ.Ε. (στην οποία γίνεται ρητή αναφορά και στη διάταξη του άρθρου 75 Ν. 2238/1994) και της υπ΄ αριθμ. 14/2016 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. και βάσει των διατάξεων, που μνημονεύονται σ αυτές, συνάγεται η μη παραγραφή των φορολογικών αξιώσεων των  οικονομικών ετών 2011, 2012, 2013.
Ειδικότερα το δικαίωμα ανάκλησης – τροποποίησης των δηλώσεων, που υποβλήθηκαν αναφορικά με τα ανωτέρω έτη θεμελιώνεται νομικά στην έλλειψη φορολογικής υποχρέωσης ως προς το 25% των ακαθάριστων αποδοχών μας (άρθρο 75 παρ.1 περ. α του Ν. 2238/1994). Συνεπώς:
Αναφορικά με τα εισοδήματα από 1-1-2010 μέχρι 31-12-2010 (φορολογικό έτος δηλαδή 2010) το δικαίωμα του Δημοσίου για επιβολή φόρου, βάσει της διατάξεως του άρθρου 84 παρ.1 Ν. 2238/1994, λήγει σε πέντε χρόνια από το τέλος του έτους (31-12-2011), που έπρεπε να υποβληθεί η αντίστοιχη φορολογική δήλωση, ήτοι στις 31-12-2016, ενώ το αντίστοιχο δικαίωμα του Δημοσίου για τα φορολογικά έτη 2011 και 2012 λήγει αντιστοίχως, στις 31-12-2017 (αναφορικά με το φορολογικό έτος 2011) και στις 31-12-2018 (αναφορικά με το φορολογικό έτος 2012). Επομένως, μέχρι τις αντίστοιχες ως άνω ημερομηνίες 31-12-2016 (αναφορικά με τα εισοδήματα του 2010), 31-12-2017 (αναφορικά με τα εισοδήματα του 2011) και 31-12-2018 (αναφορικά με τα εισοδήματα 2012) μπορούν να υποβληθούν οι αντίστοιχες ανακλητικές – τροποποιητικές δηλώσεις των ετών αυτών. Από την αποδοχή, δε, των σχετικών τροποποιητικών δηλώσεων, που είναι δεσμευτική για τη Φορολογική Διοίκηση διότι άλλως υπάρχει παράλειψη διενέργειας οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας, θεωρείται ότι ο φόρος, που καταβλήθηκε  είναι αχρεωστήτως  καταβληθείς  και από το σημείο αυτό (αποδοχής της ανάκλησης ή παρέλευσης της προθεσμίας για την αποδοχή της) αρχίζει πλέον η τριετής παραγραφή για τα έτη αυτά. Σημειωτέον ότι  το Δημόσιο θεωρεί ότι επειδή παρήλθε η τριετία από την υποβολή των αντίστοιχων δηλώσεων για τα φορολογικά έτη 2010, 2011 και 2012, έχουν παραγραφεί οι αντίστοιχες αξιώσεις, διότι συνιστά άλλο ζήτημα η παραγραφή και άλλο ζήτημα το ενεργό δικαίωμα ανάκλησης φορολογικών δηλώσεων προηγουμένων ετών.
Αναφορικά λοιπόν με τα ανωτέρω Φορολογικά έτη 2010, 2011, 2012 (εισοδήματα ετών 2010, 2011 και 2012), ως προς τα οποία η σχετική αξίωση δεν έχει παραγραφεί όποιος συνάδελφος επιθυμεί, ακολουθεί τη σχετική διαδικασία: σε πρώτο στάδιο της τροποποιητικής δήλωσης, σε δεύτερο στάδιο της ενδικοφανούς προσφυγής και σε τρίτο στάδιο της προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων διοικητικών δικαστηρίων. Σημειώνεται, ότι το δικαίωμα ανακλήσεως φορολογικής δήλωσης για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος φόρου σε περίπτωση έλλειψης νομικά φορολογικής υποχρεώσεως είναι, ειδικώς στην περίπτωση αυτή, χρονικά ίδιο με το αντίστοιχο δικαίωμα του Δημοσίου προς επιβολή φόρου, που πάντοτε ήταν πενταετές). Ειδικότερα:
Στη σχετική τροποποιητική δήλωση μπορούν να συμπεριληφθούν σωρευτικώς όλα τα ανωτέρω φορολογικά έτη (2010, 2011 και 2012). Επισημαίνεται ότι μαζί με την ανακλητική – τροποποιητική δήλωση θα πρέπει να επανυποβληθούν προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ. οι φορολογικές δηλώσεις Ε1 των αντίστοιχων φορολογικών ετών τροποποιημένες εν μέρει μόνο ως προς τους κρίσιμους κωδικούς 303 και 659  ( βλ. κατωτέρω τα σχετικά σχέδια). Κενά Ε1 μπορούν να κατεβάσουν οι συνάδελφοι από το TAXIS. Σχέδιο της σχετικής ανακλητικής – τροποποιητικής δήλωσης επίσης παρατίθεται κατωτέρω προς διευκόλυνση τωνμελών της Ενωσής μας. Επισημαίνεται ότι το ζήτημα παραγραφής της αξίωσης για επιστροφή αχρεωστήτως παρακρατηθέντων φόρων (ως προς την έναρξη του χρόνου αυτής, το χρόνο αυτής κλπ.) κρίνεται δικαστικά και δεδομένου ότι για κάθε έτος ανάκλησης υπάρχει σχετική επιβάρυνση με καταβολή παραβόλου, επαφίεται στην κρίση του καθενός εάν στην ανακλητική δήλωση θα περιλάβει όλα τα ανωτέρω φορολογικά έτη. Το παράβολο καταβάλλεται στο πλαίσιο της προσφυγής ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων και επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση που η σχετική προσφυγή γίνεται δεκτή ή επιστρέφεται κατά ένα μέρος σε περίπτωση που η προσφυγή γίνει εν μέρει δεκτή (ως προς τα φορολογικά έτη, δηλαδή, που γίνεται δεκτή). Το 1/3 του συνολικού ποσού του παραβόλου πρέπει να καταβληθεί οπωσδήποτε με την κατάθεση της προσφυγής και το υπόλοιπο στη συζήτηση της.   
Τέλος, γίνεται νομολογιακά δεκτό (βάσει των μέχρι σήμερα προσφυγών, που έχουν ασκήσει συνάδελφοι και έχουν ήδη δικαιωθεί και δικαστικά) ότι και επί της ανακλητικής – τροποποιητικής δήλωσης και μετά τη ρητή ή σιωπηρή απόρριψη αυτής (εφόσον στην τελευταία περίπτωση δεν δοθεί απάντηση εντός 90 ημερών) αρχίζει η προθεσμία των 30 ημερών για την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής και από το χρόνο της ρητής ή σιωπηρής απόρριψης και της τελευταίας (λόγω παρόδου της προθεσμίας προς απάντηση, ήδη 120 ημερών) αρχίζει η προθεσμία των 30 ημερών για την άσκηση προσφυγής ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων.
Από την αρμόδια υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) με την κατάθεση της ανακλητικής – τροποποιητικής δήλωσης γίνεται επισημείωση για την καταληκτική ημερομηνία απάντησης (που πρέπει να ζητηθεί και από τους συναδέλφους) από την οποία (εφόσον μέχρι αυτή την ημερομηνία δεν υπάρξει απάντηση) θα αρχίζει να τρέχει η 30ημερη προθεσμία για την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής, το αυτό, δε, γίνεται και κατά την κατάθεση της ενδικοφανούς προσφυγής προκειμένου ο ενδιαφερόμενος να γνωρίζει την ημερομηνία από την οποία θα αρχίζει να τρέχει η προθεσμία των 30 ημερών για την άσκηση της προσφυγής ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων. Από την ίδια υπηρεσία παρέχεται και οιαδήποτε άλλη διευκρίνηση ή πληροφορία.
Κατωτέρω παρατίθενται σχέδιο τροποποιητικής δήλωσης (φοροαπαλλαγή 25%) και σχέδιο ενδικοφανούς προσφυγής (η προσαρμογή και επεξεργασία των σχετικών σχεδίων γίνεται κατά περίπτωση).
ΣΧΕΔΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ – ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ
Β΄                                    ΠΡΟΣ ΤΗ Δ.Ο.Υ…………….                     
ΑΙΤΗΣΗ
ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ)   ΤΩΝ  ΔΗΛΩΣΕΩΝ     ΦΟΡΟΥ  ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ  ΤΩΝ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 2011, 2012 ΚΑΙ 2013 (ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΤΩΝ – ΧΡΗΣΕΩΝ 2010, 2011 και 2012)
Τ                                                                  του                            και της
Συνταξιούχου Δικαστικού Λειτουργού (                                      ε.τ.) με ΑΦΜ                             
 κατοίκου                         οδός                      αριθμ.       ,ΤΚ. 
                        ——————————————————–  
Με την παρούσα δηλώνω ότι, εξαιτίας νομικής πλάνης και εν μέρει ανυπαρξίας φορολογικής υποχρέωσής μου αναφορικά με τη φορολόγηση του 25% των ακαθαρίστων αποδοχών μου, ανακαλώ κατά ένα μέρος (τροποποιώ) τις δηλώσεις φορολογίας  εισοδήματος  των οικονομικών ετών 2011, 2012 και 2013 (φορολογικών ετών 2010, 2011 και 2012) ως προς την επιβολή φόρου εισοδήματος επί των αποδοχών που έλαβα κατά τα ανωτέρω έτη (2010, 2011 και 2012) για τους παρακάτω αναφερόμενους λόγους:
Όπως έγινε δεκτό με τις με αριθ. 89/2013, 84/2014  και 6/2015 αποφάσεις  του Ειδικού Δικαστηρίου του άρθρου 88 παρ.2 του Συντάγματος («Μισθοδικείο»), με την ειδικότερη αιτιολογία που περιέχεται σε αυτές, η φορολογική μεταχείριση της βουλευτικής αποζημιώσεως καταλαμβάνει εξίσου και τις αποδοχές των δικαστικών λειτουργών εν ενεργεία και συνταξιούχων. Ειδικότερα, το καθαρό ποσό της βουλευτικής αποζημιώσεως αυξήθηκε δια της απαλλαγής από το φόρο εισοδήματος ποσού ίσου με το 25% του ακαθαρίστου ύψους αυτής, δυνάμει της διατάξεως του άρθρου 36 παρ.2 του ν. 3016/2002. Ενόψει δε των οριζομένων στα άρθρα 26, 87 παρ.1 και 88 του Συντάγματος και των αρχών που προκύπτουν από τις διατάξεις αυτές, ήτοι των αρχών της διακρίσεως των λειτουργιών, της ισοδυναμίας και ισοτιμίας αυτών και της ανεξαρτησίας της δικαστικής λειτουργίας και ενόψει της εξισώσεως δυνάμει της από 22-12-1964 αποφάσεως της Βουλής, της βουλευτικής αποζημιώσεως προς τις αποδοχές των δικαστικών λειτουργών, η παραπάνω απαλλαγή είναι εφαρμοστέα και επί των αποδοχών των δικαστικών λειτουργών, εν ενεργεία και συνταξιούχων, προς διαφύλαξη των ανωτέρω συνταγματικών αρχών. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να αφαιρεθεί, από το συνολικό ποσό των υποβληθεισών σε φόρο συντάξιμων αποδοχών μου από την άσκηση του δικαστικού λειτουργήματος, ποσό ίσο με το 25% του ετήσιου συνολικού ακαθάριστου ποσού αυτών.    
Ενόψει των ανωτέρω και με επιφύλαξη των νομίμων δικαιωμάτων μου.
Ανακαλώ (τροποποιώ εν μέρει) τις σχετικές φορολογικές μου δηλώσεις των ανωτέρω φορολογικών ετών ως ακολούθως:
για το οικονομικό έτος 2011 (φορολογικό έτος – χρήση 2010) προβαίνω σε ανάκληση-τροποποίηση της φορολογικής μου δήλωσης κατά το μέρος που δήλωσα στον κωδικό αριθμό 303 το ποσό των                           ευρώ, που αντιστοιχεί στις καθαρές συντάξιμες αποδοχές μου,ως συνταξιούχου δικαστικού λειτουργού το οικείο έτος, ενώ θα έπρεπε, βάσει της ως άνω απόφασης, να δηλώσω: α) στον κωδικό 303 το ποσό που προκύπτει από την αφαίρεση από τις καθαρές αποδοχές μου (                             ευρώ) του 25% του ακαθάριστου ποσού των εν λόγω αποδοχών μου (                  ευρώ  ακαθάριστες αποδοχές Χ 25%=                   ευρώ), ήτοι ποσό (                               –                         )=                        ευρώ και στον κωδικό 659  (Το 25% των ακαθάριστων συντάξιμων αποδοχών) και συνολικώς (στον κωδικό 659)  το ποσό των               ευρώ (ως απαλλασόμενου από το φόρο εισοδήματος)                                                 
για το οικονομικό έτος 2012 (φορολογικό έτος – χρήση 2011) προβαίνω σε ανάκληση-τροποποίηση της φορολογικής μου δήλωσης κατά το μέρος που δήλωσα στον κωδικό αριθμό 303 το ποσό των                           ευρώ, που αντιστοιχεί στις καθαρές συντάξιμες αποδοχές μου,ως συνταξιούχου δικαστικού λειτουργού το οικείο έτος, ενώ θα έπρεπε, βάσει της ως άνω απόφασης, να δηλώσω: α) στον κωδικό 303 το ποσό που προκύπτει από την αφαίρεση από τις καθαρές αποδοχές μου (                             ευρώ) του 25% του ακαθάριστου ποσού των εν λόγω αποδοχών μου (                            ευρώ  ακαθάριστες αποδοχές Χ 25%=                   ευρώ), ήτοι ποσό (                                  –                  =)                        ευρώ και στον κωδικό 659  (Το 25% των ακαθάριστων συντάξιμων αποδοχών) και συνολικώς (στον κωδικό 659)  το ποσό των               ευρώ (ως απαλλασόμενου από το φόρο εισοδήματος)  
για το οικονομικό έτος 2013 (φορολογικό έτος – χρήση 2012) προβαίνω σε ανάκληση-τροποποίηση της φορολογικής μου δήλωσης κατά το μέρος που δήλωσα στον κωδικό αριθμό 303 το ποσό των                           ευρώ, που αντιστοιχεί στις καθαρές συντάξιμες αποδοχές μου,ως συνταξιούχου δικαστικού λειτουργού το οικείο έτος, ενώ θα έπρεπε, βάσει της ως άνω απόφασης, να δηλώσω: α) στον κωδικό 303 το ποσό που προκύπτει από την αφαίρεση από τις καθαρές αποδοχές μου (                             ευρώ) του 25% του ακαθάριστου ποσού των εν λόγω αποδοχών μου (                            ευρώ  ακαθάριστες αποδοχές Χ 25%=                   ευρώ), ήτοι ποσό (                                  –                  =)                        ευρώ και στον κωδικό 659  (Το 25% των ακαθάριστων συντάξιμων αποδοχών) και συνολικώς (στον κωδικό 659)  το ποσό των               ευρώ (ως απαλλασόμενου από το φόρο εισοδήματος).                       Ενόψει όλων των ανωτέρω   
                                                ΖΗΤΩ
Να γίνει δεκτή η μερική ανάκληση (τροποποίηση) των φορολογικών μου δηλώσεων των οικονομικών ετών 2011, 2012 και 2013 (φορολογικών     ετών – χρήσεων 2010, 2011 και 2012).
Να  επανακαθοριστεί, βάσει αυτής, ο οφειλόμενος από εμένα φόρος  εισοδήματος για τα ως άνω φορολογικά   έτη (2010, 2011 και 2012) και να μου επιστραφεί το ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε αχρεωστήτως.
Αθήνα                                  2016
                                                          Ο/Η   Αιτ
                                   
Γ΄
ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ (επί απορρίψεως της ανακλητικής – τροποποιητικής δηλώσεως είτε ρητά είτε σιωπηρά λόγω παρόδου της προθεσμίας προς απάντηση)
ΕΝΩΠΙΟΝ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
(πρώην ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ) ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
  (ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ        Δ.Ο.Υ.                      )
ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗ
Τ                                                            του                            και της                        
Συνταξιούχου Δικαστικού Λειτουργού (                                    ε.τ.  ), με ΑΦΜ, κατοίκου                                  , οδός                                  αριθμ.       , Τ.Κ. 
ΚΑΤΑ
Του Ελληνικού Δημοσίου που εκπροσωπείται νόμιμα εν προκειμένω
από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ.                  .
  ΚΑΙ
Της  τεκμαιρόμενης σιωπηρής απόρριψης της με αριθμ.πρωτ.                   ανακλητικής – τροποποιητικής δήλωσης φορολογικών ετών 2010, 2011 και 2012
———————————————————————————
Με την από             και με αριθμ. πρωτ.             αίτηση ανάκλησης – τροποποίησης της φορολογικής μου δήλωσης των φορολογικών ετών 2010, 2011 και 2012, που υπέβαλα στο Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ                         ζήτησα την εφαρμογή του άρθρου 5 παρ.1 του Ζ’/1975 Ψηφίσματος επί των δικαστικών αποδοχών των ετών 2010, 2011 και 2012 δυνάμει των  89/2013, 84/2014  και 6/2015   αποφάσεων του κατά το άρθρο 88 παρ.2 του Συντάγματος Ειδικού Δικαστηρίου (φοροαπαλλαγή 25%).
Η άνω ανακλητική – τροποποιητική δήλωση τεκμαίρεται ότι απορρίφθηκε σιωπηρώς από το Προϊστάμενο της ως άνω Δ.Ο.Υ. στις            , ήτοι μετά την άπρακτη παρέλευση χρονικού διαστήματος  ενενήντα (90) ημερών  από την υποβολή της (                       ).
Επειδή με τις 89/2013, 84/2014  και 6/2015 αποφάσεις  του Ειδικού Δικαστηρίου του άρθρου 88 παρ.2 του Συντάγματος («Μισθοδικείο»), με την ειδικότερη αιτιολογία που περιέχεται σε αυτές, έγινε δεκτό ότι πρέπει να εφαρμοσθεί και στα εισοδήματα των Δικαστικών Λειτουργών, εν ενεργεία και συνταξιούχων η φορολογική απαλλαγή που παρέχεται στους βουλευτές δυνάμει του άρθρου 5 παρ.1 του Ζ’/1975 Ψηφίσματος. Ειδικότερα, όπως έγινε δεκτό με τις αποφάσεις αυτές, το καθαρό ποσό της βουλευτικής αποζημιώσεως αυξήθηκε δια της απαλλαγής από το φόρο εισοδήματος ποσού ίσου με το 25% του ακαθάριστου ύψους αυτής, δυνάμει της διατάξεως του άρθρου 36 παρ.2 του Ν 3016/2002. Ενόψει δε των οριζόμενων στα άρθρα 26, 87 παρ.1 και 88 παρ.2 του Συντάγματος και των αρχών που προκύπτουν από τις διατάξεις αυτές, ήτοι των αρχών της διακρίσεως των λειτουργιών, της ισοδυναμίας και ισοτιμίας αυτών και της ανεξαρτησίας της δικαστικής λειτουργίας και ενόψει της εξισώσεως, δια της από 22-12-1964 αποφάσεως της Βουλής, της βουλευτικής αποζημιώσεως προς τις αποδοχές των ανωτάτων δικαστικών λειτουργών, η παραπάνω απαλλαγή είναι εφαρμοστέα και επί των αποδοχών των δικαστικών λειτουργών, εν ενεργεία και συνταξιούχων, προς διαφύλαξη των ανωτέρω συνταγματικών αρχών.
Για το λόγο αυτό, με την άνω ανακλητική – τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικών ετών 2010, 2011 και 2012, που υπέβαλα στον   προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. δήλωσα ότι θα πρέπει να αφαιρεθεί από το συνολικό ποσό των υποβληθεισών σε φόρο συντάξιμων αποδοχών μου ως συνταξιούχου δικαστικού λειτουργού (                    ε.τ) ποσό ίσο με το 25% του ετήσιου συνολικού ακαθάριστου ποσού αυτών.
Ειδικότερα προέβην σε σχετική τροποποιητική δήλωση:
για το οικονομικό έτος 2011 (φορολογικό έτος – χρήση 2010) κατά το μέρος που δήλωσα στον κωδικό αριθμό 303 το ποσό των                           ευρώ, που αντιστοιχεί στις καθαρές συντάξιμες αποδοχές μου,ως συνταξιούχου δικαστικού λειτουργού το οικείο έτος, ενώ θα έπρεπε, βάσει της ως άνω απόφασης, να δηλώσω: α) στον κωδικό 303 το ποσό που προκύπτει από την αφαίρεση από τις καθαρές αποδοχές μου (                             ευρώ) του 25% του ακαθάριστου ποσού των εν λόγω αποδοχών μου (                            ευρώ  ακαθάριστες αποδοχές Χ 25%=                   ευρώ), ήτοι ποσό (                                  –                  =)                        ευρώ και στον κωδικό 659  (Το 25% των ακαθάριστων εισοδημάτων) και συνολικώς (στον κωδικό 659)  το ποσό των               ευρώ (ως απαλλασόμενου από το φόρο εισοδήματος).
για το οικονομικό έτος 2012 (φορολογικό έτος – χρήση 2011) κατά το μέρος που δήλωσα στον κωδικό αριθμό 303 το ποσό των                           ευρώ, που αντιστοιχεί στις καθαρές συντάξιμες αποδοχές μου,ως συνταξιούχου δικαστικού λειτουργού το οικείο έτος, ενώ θα έπρεπε, βάσει της ως άνω απόφασης, να δηλώσω: α) στον κωδικό 303 το ποσό που προκύπτει από την αφαίρεση από τις καθαρές αποδοχές μου (                             ευρώ) του 25% του ακαθάριστου ποσού των εν λόγω αποδοχών μου (                            ευρώ  ακαθάριστες αποδοχές Χ 25%=                   ευρώ), ήτοι ποσό (                                  –                  =)                        ευρώ και στον κωδικό 659  (Το 25% των ακαθάριστων εισοδημάτων) και συνολικώς (στον κωδικό 659)  το ποσό των               ευρώ (ως απαλλασόμενου από το φόρο εισοδήματος). 
για το οικονομικό έτος 2013 (φορολογικό έτος – χρήση 2012) κατά το μέρος που δήλωσα στον κωδικό αριθμό 303 το ποσό των                           ευρώ, που αντιστοιχεί στις καθαρές συντάξιμες αποδοχές μου,ως συνταξιούχου δικαστικού λειτουργού το οικείο έτος, ενώ θα έπρεπε, βάσει της ως άνω απόφασης, να δηλώσω: α) στον κωδικό 303 το ποσό που προκύπτει από την αφαίρεση από τις καθαρές αποδοχές μου (                             ευρώ) του 25% του ακαθάριστου ποσού των εν λόγω αποδοχών μου (                            ευρώ  ακαθάριστες αποδοχές Χ 25%=                   ευρώ), ήτοι ποσό (                                  –                  =)                        ευρώ και στον κωδικό 659  (Το 25% των ακαθάριστων εισοδημάτων) και συνολικώς (στον κωδικό 659)  το ποσό των               ευρώ (ως απαλλασόμενου από το φόρο εισοδήματος). Επειδή σύμφωνα με τις προαναφερθείσες με αριθ.  89/2013, 84/2014  και 6/2015 αμετάκλητες αποφάσεις του Ειδικού Δικαστηρίου (Μισθοδικείου), η ανακλητικήτροποποιητική αυτή δήλωση είναι νόμιμη και, συνεπώς, μη νομίμως απορρίφθηκεσιωπηρά από τον Προϊστάμενο της άνω Δ.Ο.Υ                                                                                                                          
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ                                                                                          
 Ζητώ                                                                                                                                           
Να γίνει δεκτή η παρούσα ενδικοφανής προσφυγή μου.                                                        
Να γίνει δεκτή η με αριθμ.πρωτ.                ανακλητική – τροποποιητική δήλωση, που υπέβαλα στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των φορολογικών ετών 2010, 2011 και 2012                                                                                                                                                 Να υπολογιστεί βάσει αυτής ο οφειλόμενος φόρος και να επιστραφεί ο φόρος   που παρακρατήθηκε και καταβλήθηκε αχρεωστήτως για τον λόγο αυτό.                                                                                                                                        
   Ο/Η προσφεύγ   
 
                                                                                          
    
.

 

Συνυποβάλλονται με τη παρούσα ενδικοφανή προσφυγή σύμφωνα με το άρθρο   3 παρ. 5 
της ΠΟΛ.1002/2014 (ΦΕΚ 55 τ.Β/2014) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Εσόδων του 
Υπουργείου Οικονομικών
       Η ενδικοφανής προσφυγή
       Οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικών ετών 2010, 2011 και 2012
       Η κατατεθείσα στον Προϊστάμενο της ΔΟΥ                  με αριθμό πρωτ.  
       ανακλητική – τροποποιητική δήλωση αναφορικά με τα ανωτέρω έτη
       Βεβαιώσεις καταβληθεισών αποδοχών των ανωτέρω ετών 2010,2011,2012
       Η προσβαλλόμενη πράξη (αν έχει εκδοθεί ρητή απόρριψη της τροποποιητικής δήλωσης)
       Η προβλεπόμενη από το άρθρο 3 παρ. 5 της ΠΟΛ 1002/2014 απόφασης του Γενικού         
       Γραμματέα Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών με ημερομηνία 23-10-2014