Επιστολή προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Αχτσιόγλου Έφη,

ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΟΥ
ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣΜέγαρο Εφετείου Αθηνών – Τηλέφωνο: 2106449437 – ensyndik@gmail.com

ΠΡΟΣ

Την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Αχτσιόγλου Έφη,

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Αξιότιμη κ. Υπουργέ,

Σχετικά με το ζήτημα των συντάξεων των μελών μας έχουμε την τιμή να σας αναφέρουμε τα
εξής:
Ι. Όπως σας είναι γνωστό, με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 1 του νόμου 4387/2016 ανεστάλη μέχρι 31/12/2018 η καταβολή κάθε ατομικής μηνιαίας σύνταξης των προσώπων που είχαν ήδη καταστεί συνταξιούχοι μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού κατά το μέρος που υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες (2000) ευρώ. Με βάση τις διατάξεις αυτές από το μήνα Οκτώβριο του 2017 οι συντάξεις των συνταξιούχων δικαστικών λειτουργών και των λειτουργών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους καταβάλλονται μειωμένες κατά το προαναφερόμενο ποσό που υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες (2000) ευρώ. Ήδη με τις υπ. Αριθμ. 1 – 4/2018 αποφάσεις του Ειδικού Δικαστηρίου του άρθρου 88 παρ.2 του Συντάγματος κρίθηκε ότι οι παραπάνω διατάξεις του άρθρου 13 του νόμου 4387/2016, κατά το μέρος που αφορούν τους συνταξιούχους δικαστικούς λειτουργούς, είναι αντισυνταγματικές και ως εκ τούτου ανίσχυρες και ανεφάρμοστες και ότι “..για τον προσδιορισμό της σύνταξης των συνταξιούχων δικαστικών λειτουργών είναι εφαρμοστέες οι προϊσχύουσες του νόμου 4387/2016 διατάξεις..” Κατόπιν αυτών και ενόψει του ότι, ούτως ή άλλως, η ισχύς της ανωτέρω κριθείσης αντισυνταγματικής διάταξης του άρθρου 13 του νόμου 4387/2016 λήγει την 31/12/2018, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ όπως από την 01/01/2019 και εφεξής οι συντάξεις των συνταξιούχων δικαστικών λειτουργών και των λειτουργών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους προσδιοριστούν με βάση τις προϊσχύουσες του νόμου 4387/2016 διατάξεις και συγκεκριμένα να επανέλθουν αυτές στο ύψος που ήταν πριν από την ψήφιση και εφαρμογή του νόμου 4387/2016.

ΙΙ. Μετά την κατά τα ανωτέρω αναπροσαρμογή της σύνταξης των συνταξιούχων δικαστικών λειτουργών πρέπει στο ποσό αυτό της σύνταξης να προστεθεί το ποσό της μείωσης του νόμου 4093/2012 (άρθρο 1 παρ. Β υποπαρ. Β3) γιατί η εν λόγω διάταξη που προέβλεπε τη μείωση αυτή κρίθηκε αντισυνταγματική και ως εκ τούτου ανίσχυρη και ανεφάρμοστη με τις ως άνω 1-4/2018 αποφάσεις του Ειδικού Δικαστηρίου του άρθρου 88 παρ. 2 του Συντάγματος. Ακόμη στο ποσό αυτό της σύνταξης δεν πρέπει να υπολογιστεί εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων, αφού η διάταξη του νόμου 3865/2010 που επέβαλε την εισφορά αυτή κηρύχθηκε αντισυνταγματική με την υπ. Αριθμ. 244/2017 απόφαση της ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Αθήνα,
10/12/2018

Μετά τιμής,
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βαμβακίδης

Πρόεδρος Εφετών ε.τ.

Τηλέφωνο: 2310931144, 6942605734

Η Γενική Γραμματάς

Γεωργία Μουτεβελή

Ειρηνοδίκης ε.τ.

Τηλέφωνο: 21068183226, 6976006647