Οργάνωση και Λειτουργία της Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής (ΚΕ.Ν.Ε.).

ΦΕΚ B 499/2015 

Άρθρο 1 Σύνθεση – Συγκρότηση
1. Η Κεντρική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή (ΚΕ.Ν.Ε.) υπάγεται στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης.
2. Η ΚΕ.Ν.Ε. αποτελείται από Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και δώδεκα (12) τακτικά μέλη. Ως μέλη της ορίζονται εν ενεργεία ή επίτιμοι δικαστικοί λειτουργοί, νομικοί σύμβουλοι και πάρεδροι του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, μέλη του Διδακτικού Επιστημονικού Προσω− πικού Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων και δικηγόροι παρ’ Αρείω Πάγω.
3. Με απόφαση του Πρωθυπουργού ορίζονται, αντι− καθίστανται ή παύονται ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα λοιπά μέλη της ΚΕ.Ν.Ε. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Γραμματέας της ΚΕ.Ν.Ε. με τον αναπληρωτή του από το προσωπικό της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης. Άρθρο 2 Αρμοδιότητες
1. Η ΚΕ.Ν.Ε. επεξεργάζεται: α) Σχέδια νόμων, υπουργικών τροπολογιών και πράξε− ων νομοθετικού περιεχομένου εφόσον παραπέμπονται σε αυτήν από τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης. β) Σχέδια κανονιστικών διαταγμάτων εφόσον παρα− πέμπονται από τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης σε αυτήν, πριν από την αποστολή τους στο Συμβούλιο της Επικρατείας. γ) Σχέδια κανονιστικών υπουργικών αποφάσεων εφό− σον παραπέμπονται σε αυτήν από τον Γενικό Γραμμα− τέα της Κυβέρνησης.
2. Κατά την ανωτέρω επεξεργασία η ΚΕ.Ν.Ε.: α) Διερευνά τη συνταγματικότητα των προτεινόμενων ρυθμίσεων και τη συμβατότητά τους με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το διεθνές δίκαιο, ιδιαίτερα δε με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως των Δικαι− ωμάτων του Ανθρώπου (Ε.Σ.Δ.Α.), όπου αυτό απαιτείται. β) Ελέγχει την πληρότητα των υπό επεξεργασία ρυθμι− στικών κειμένων, ιδίως αναφορικά με τις καταργούμενες ή τροποποιούμενες διατάξεις, εξετάζοντας παράλληλα τα συνοδευτικά τους έγγραφα. γ) Εξετάζει ζητήματα επικαλύψεων και συγκρούσεων των διατάξεων των υπό επεξεργασία ρυθμιστικών κει− μένων με διατάξεις του ισχύοντος Δικαίου