Ορισμός εκπροσώπου της Ένωσης

Με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το άρθρο 13 του καταστατικού, ορίσθηκε εκπρόσωπος της Ένωσης στις πόλεις της Λάρισας, του Βόλου, των Τρικάλων και της Καρδίτσας, όπου κατοικούν αρκετά μέλη, ο Ηλίας Αγγελόπουλος, εφέτης ε.τ., ο οποίος θα αντιπροσωπεύει την Ένωση σε θέματα που του ανατίθενται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ενημέρωση μελών κλπ.)

Το Διοικητικό Συμβούλιο