ΠΑΝΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 23.10.2017 ΟΜΙΛΙΑ της Αγγελικής Σμυρνιού Γεν.Γραμ/τέα της Ε.Σ.Δ.Λ.Ε

ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ

1. Σας ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας, όλων των δικαστικών ενώσεων και της Ενωσης Συνταξιούχων Δικαστικών Λειτουργών Ελλάδος και Λειτουργών του ΝΣΚ που εκπροσωπούν το σύνολο των ενενεργεία και συνταξιούχων συναδέλφων και βρίσκεστε σήμερα εδώ. Ευχαριστούμε τα Προεδρεία όλων των  δικαστικών ενώσεων για τη σημερινή από κοινου πραγματοποίηση της ΠΑΝΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ και χωριστά  το προεδρείο της Ενωσης Δικαστών και Εισαγγελέων για τη γραμματειακή και όχι μόνον υποστήριξη που μας παρείχε πρόθυμα, για το διαδικαστικό μέρος.

2. Δηλώνουμε τη συμπαράσταση της Ενωσής μας, για τις απαράδεκτες και χωρίς προηγούμενο επιθέσεις που δέχεται η δικαιοσύνη και οι λειτουργοί της από Κυβερνητικά στελέχη και μοναδικό σκοπό έχουν την απαξίωση και τη υποβάθμισή της, με επακόλουθο τον έλεγχό της, κατά παράβαση θεμελιωδών διατάξεων του Συντάγματος, καταργώντας στη πράξη την Αρχή της Διάκρισης των Εξουσιών, της οποίας βασικός πυλώνας είναι η Προσωπική και Λειτουργική Ανεξαρτησία των Λειτουργών της. Σήμερα η κατάσταση έχει επιδεινωθεί δραματικά και συνολικά, οι επιθέσεις κατά της δικαιοσύνης βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη και οι δικαστές έχουν την αίσθηση – αν όχι τη βεβαιότητα – ότι στοχοποιούνται. Την Δικαιοσύνη όλοι θεωρητικά την τιμούν και την σέβονται και την θέλουν Ανεξάρτητη, αλλά όταν οι αποφάσεις της δεν είναι αρεστές ,ξεχνούν αμέσως τις διακηρύξεις τους και καταγγέλλουν τις αποφάσεις που δεν είναι αρεστές ,σαν «διατεταγμένες» και  στοχοποιούν ή διασύρουν τους λειτουργούς της, κατά τρόπο βάναυσο και χυδαίο.

3.  Eίναι γεγονός αναμφισβήτητο, ότι η Δικαιοσύνη δεν μπορεί να υπάρχει ως υψίστη λειτουργία του πολιτεύματος αν δεν είναι Ανεξάρτητη, πράγμα που κατοχυρώνεται στο άρθρο 26 του Συντάγματος. Με τις διατάξεις των άρθρων 26, 87 παρ. 1 και 88 παρ. 2 του Συντάγματος καθιερώνεται, ως ουσιώδες χαρακτηριστικό της δικαστικής λειτουργίας, η προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία των φορέων της, η οποία αποτελεί ταυτοχρόνως και το κύριο στοιχείο που την καθιστά ισότιμη προς τις δύο άλλες λειτουργίες. Η συνταγματική αυτή προστασία καλύπτει τον ευρισκόμενο στην ενέργεια δικαστή, του οποίου διασφαλίζει, μεταξύ άλλων, και το συνταξιοδοτικό καθεστώς ως εγγύηση της προσωπικής και λειτουργικής του ανεξαρτησίας. Τούτο δε διότι, όπως έκρινε η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας αποτελεί ουσιώδη, αναγκαία και αυτονόητη εγγύηση για την εξασφάλιση της προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας του εν ενεργεία δικαστικού λειτουργού να γνωρίζει, κατά το χρόνο που είναι εν ενεργεία και ασκεί τα δικαστικά καθήκοντά του, ότι, και μετά την έξοδό του από την υπηρεσία (που είναι ενδεχόμενο να πραγματοποιηθεί και για την διαφύλαξη της προσωπικής και λειτουργικής δικαστικής του ανεξαρτησίας), θα εξακολουθήσει να έχει την αυτή ως προς τις αποδοχές του μεταχείριση και πάντως όχι δυσμενέστερη από τους εν ενεργεία συναδέλφους του» (Ολομ.ΣτΕ 3540 και 3541/2003).

Επίσης, όπως έχει κριθεί και από το Ειδικό Δικαστήριο του άρθρου 88 παρ.2 του Συντάγματος, σε πρόσφατη απόφασή του (αριθ.6/2015 ), η ευχέρεια του κοινού νομοθέτη να καθορίζει τις συντάξιμες αποδοχές των δικαστικών λειτουργών και αυτές των λειτουργών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, κατ΄άρθρο 100Α του Συντάγματος, τελεί υπό τους περιορισμούς των διατάξεων των άρθρων 26,87 και 88 του Συντάγματος, ο δε προσδιορισμός του περιεχομένου και του ύψους των συντάξεων, δεν μπορεί να γίνεται κατά τρόπο που να αποκλίνουν αυτές ουσιωδώς από τις, κατ΄εφαρμογή του άρθρου 88 παρ.2 του Συντάγματος, καθοριζόμενες αποδοχές ενεργείας. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να επηρεάσει την προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία του δικαστικού λειτουργού κατά τη διάρκεια της άσκησης του λειτουργήματός του και συνεπώς πρέπει να διατηρείται μια σταθερή ( και οπωσδήποτε εύλογη ) αναλογία μεταξύ των συντάξιμων αποδοχών και των αποδοχών ενεργείας των δικαστικών λειτουργών όπως προκύπτουν μετά την φορολόγησή τους. Η σταθερή αυτή αναλογία αφορά τις παροχές που συναρτώνται με το παρεχόμενο δικαιοδοτικό έργο και αποτελούν εγγύηση της προσωπικής και λειτουργικής τους ανεξαρτησίας, όχι δε και εκείνες που χορηγούνται ως αντιστάθμισμα δαπανών, στις οποίες υποβάλλονται για την αποτελεσματική άσκηση του λειτουργήματός τους (πρβλ. την απόφαση 4/2006 του παρόντος Δικαστηρίου).»

Το προβλεπόμενο από το άρθρο 88 παρ. 2 του Συντάγματος ειδικό δικαστήριο με την πρώτη ιστορική αποφασή του με αριθ. 1/2005, μεταξυ αλλων εκρινε: «..εάν κάποιος δικαστικός λειτουργός εξαιτίας παράνομης πράξεως της Διοικήσεως, όπως είναι η αντίθετη με το Σύνταγμα νομοθέτηση, υποστεί αδικαιολόγητη δυσμενή διάκριση, προκειμένου να αποκατασταθεί με αυτόν τον τρόπο η αρχή της ισότητας, δικαιούται να αξιώσει από το Ελληνικό Δημόσιο αποζημίωση προς αποκατάσταση της ζημίας, την οποία υπέστη. Η αποζημίωση αυτή πρέπει να είναι πλήρης, έτσι ώστε να ικανοποιείται πλέον η επιταγή του άρθρου 88 του Συντάγματος, στο σύνολο των αποδοχών του (ΣτΕ 3214/04, 2431/04, 3303/2001, 2171/2000, πρβλ. και 3570/2003, 915/2001).»

4. Με τις περικοπές που μας επέβαλαν οι νόμοι 4387/2016 και ο ν. 4472/19.5.2017 (που εντάσσονται  στο 3ο και 4ο μνημόνιο), για τις οποίες δεν συντάχθηκαν οι απαιτούμενες αναλογιστικές μελέτες και οι οποίες συμπιέζουν και εξισώνουν προς τα κάτω τις συντάξεις όλων των ασφαλισμένων, για την περίοδο 2016 έως 2019 αφαιρούν από τα  ¨περήφανα γηρατειά¨ 17,8 δισ.ευρώ. Ειδικότερα σύμφωνα με τη με αριθμό 141/16/2016 έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, 8 δισ.  αφαιρούν με τις ρυθμίσεις του ν. 4387/2016, 8 δισ. με την αύξηση του ποσοστού εισφορών στον ΕΟΠΥ από 4% σε 6% και 1,8 δισ.με την εξαφάνιση της προσωπικής διαφοράς, από 1.1.2019, με τον ν. 4472/19.5.2017. Βασικός σκοπός των περικοπών είναι η κάλυψη του ελλείματος του κράτους και η πολιτική ηγεσία προσπαθεί να λύσει τα ταμειακά ελλείματα με τις περικοπές  σε 2,7 εκ. συνταξιούχους.

Β΄ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΩΝ ΝΟΜΩΝ

Για την ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ σας εκθέτω, όλως συνοπτικά, τις μέχρι σήμερα μειώσεις της σύνταξής μας, αφότου ενέσκηψε η κρίση (1/1/2010) :

α) Με τους ν.3833/2010 άρθ. 1 και ν.3845/2010 αρθ.3, επήλθε μείωση των επιδομάτων κατά 12% και 8%,αντίστοιχα, από 1/1/2010,ήτοι μείωση των συντάξιμων αποδοχών, κατά ποσοστό 2,70%.

β) Με το άρθρο 3 ν.3845/2010 και τον ν.3847/2010 άρθρο μόνο παρ.Ι, από 1/1/2010, καταργήθηκαν τα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα, καθώς και το επίδομα αδείας ,που αντιστοιχεί σε ποσοστό επί του συνόλου των συντάξιμων αποδοχών 14% περίπου.

γ)  Με τον ν.3865/2010 άρθ.11 και ν.4002/2011 άρθ.2 παρ.13,από1/1/2010, πάνω από  συντάξιμες αποδοχές 3.500,01 Ε,  γίνεται κράτηση κατά ποσοστό 14% για την Ε.Α.Σ.

δ)  Με τον ν.4024/2011 άρθ.1 παρ.10, από 1/11/2011, κατά ποσοστό 20% πάνω από 1200 ευρώ, υπολογιζομένου του ποσοστού αυτού, μετά την αφαίρεση της ΕΑΣ.

ε) Με τον ν. 4051/2012 αρθ.1, από Ι/1/2012, κατά ποσοστό 12%, πάνω από 1300 ευρώ, υπολογιζομένου του ποσοστού αυτού μετά την αφαίρεση της Ε.Α.Σ. και του προηγούμενου ποσοστού 20%.

στ) Με τον Ν. 4336/2015 αυξήθηκε, από 1/7/2015, αυξήθηκε η παρακράτηση υπερ της υγειονομικής περίθαλψης από 4% σε 6%, υπολογιζόμενη επί του αρχικού ποσού της σύνταξης.

ζ)  Με την υποπαραγράφο Β.3. της Παρ.Β. του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012,……. πάνω από 2.000,01 Ε έως και 3.000,00 Ε, το σύνολο του ποσού κατά 15%,ώστε το ποσό που εναπομένει, να μη υπολείπεται των 1.800,01 Ε και  από 3.000,01 Ε και άνω, κατά ποσοστό 20% , ώστε το ποσό που εναπομένει, να μη υπολείπεται των 2.550,01 Ε

ε ΄)  Με το άρθρο 13 του ν. 4387/2016 (που δημοσιεύθηκε την 12.5.2016 ),επιβαλλεται νέα περικοπή των συντάξεων,με τη μορφή της αναστολής καταβολής, του ποσού άνω των 2.000 Ε, των ακαθαρίστων συντάξιμων αποδοχών  ήτοι  σε ποσοστό ποσοστό 40% και  συνολικά από της εφαρμογής των μνημονίων 74% . Και

στ΄)  Με την αναμενόμενη εφαρμογή του άρθρου 14 του ν. 4386/2016 και την κατάργηση ,από 1.1.2019, της προβλεπόμενης από αυτό προσωπικής διαφοράς, θα επέλθει και νέα μείωση των συντάξεων, πλέον της υπερφορολόγησης και της επερχόμενης κατάργησης του αφορολόγητου , που υφιστάμεθα και εμείς όπως όλοι οι φορολογούμενοι πολίτες.:

Γ΄)  Ο ν.4387/2016 << Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις >> και ο ν.4472/19-5-2017  ¨Συνταξιοδοτικές Διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων ν.4387/2016 ¨, θίγουν για μία ακόμη φορά κυρίως τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους, ενώ πλήττουν ιδιαίτερα και καταφανώς άδικα τους δικαστικούς λειτουργούς και τους λειτουργούς του ΝΣΚ, εν ενεργεία και συνταξιούχους.
Επισημαίνουμε, ιδίως την  περικοπή   των συνταξιοδοτικών παροχών  της ίδιας ομάδας  θιγομένων για πολλοστή  φορά, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και οι  ανωτέρω περικοπές των συντάξεων των δικαστικών λειτουργών και των λειτουργών του ΝΣΚ α) με πρόσφατη σημαντική νέα περικοπή των συντάξεων,  με τη μορφή της αναστολής καταβολής, μέχρι 31.12.2018 κάθε ατομικής μηνιαίας καταβαλόμενης ( πριν την αφαίρεση των κρατήσεων και του αναλογούντος φόρου) σύνταξης  των προσώπων που είχαν ήδη καταστεί συνταξιούχοι μέχρι την έναρξη ισχύος του ανωτέρω ν.4387/2016, κατά το μέρος που υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ, με την ενεργοποίηση του άρθρου 13 αυτού, β)  την μεταφορά τους στον ΕΦΚΑ, γ) τη νέα περικοπή των συντάξεων όλων των συνταξιούχων, που θα επιφέρει η νομοθετημένη αναπροσαρμογή (άρθρα 4,7, 8, 13 και 14  Ν.4387/2016 ), αφενός με τον επανυπολογισμό των παλαιών και  τον υπολογισμό των νέων συντάξεων ήτοι όσων εξήλθαν από την υπηρεσία πριν ή μετά την 12.5.2016 (δημοσίευση του νόμου) , αντίστοιχα, με τους δραματικά μειωμένους συντελεστές  αναπλήρωσης (άρθρο 8 πινακας 4 του ν.4387/2016) και την κατάργηση από 1.1.2019 της προσωπικής διαφοράς, που θα προκύψει κατά τον επανυπολογισμό των συντάξεων δ) τη διατήρηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης παρά το γεγονός ότι έχει κριθεί αντισυνταγματική, με την απόφαση, με αριθ.244/2017 της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και  ε) τη συνολική υποβάθμιση της δημόσιας υγείας.

Η εφαρμογή του προαναφερθέντος άρθρου 13 του ν.4387/2016, 16 μήνες μετά την ισχύ του , η οποία μετά τις προηγούμενες μειώσεις, εξανεμίζει το εναπομείναν ποσό αυτών, αφού τις μειώνει εκ νέου κατά ποσοστό 40%, περίπου, με αποτέλεσμα η συνολική μείωση (σωρευτικά από της εφαρμογής των μνημονίων), των συντάξεών μας, να ανέρχεται σε ποσοστό 74% περίπου,
Αποτέλεσμα της ρυθμισης αυτής ειναι ότι η σύνταξη του Προέδρου του Αρείου Πάγου και των αντιστοίχων του, μειώνεται εκ νέου, κατά το καθαρό ποσό των 924 Ευρώ τον μήνα (μετά την αφαίρεση των κρατήσεων) και μάλιστα αναδρομικά από 1-6-2016.Έτσι από της καταβολής (28-09-2017) της σύνταξης του μήνα Οκτωβρίου 2017,ο Πρόεδρος του Αρείου Πάγου,θα λαμβάνει μηνιαία σύνταξη 1.450 ευρώ, περίπου. Ανάλογες είναι οι περικοπές και των υπολοίπων (κατωτέρων) βαθμών.
Η δραματική, άδικη και καταφανώς αντισυνταγματική νέα μείωση των συντάξεων, οδηγεί τους συνταξιούχους δικαστικούς λειτουργούς σε οικονομική εξόντωση και σε άμεση διακινδύνευση της αξιοπρεπούς διαβίωσής τους.
Η ρύθμιση αυτή είναι προφανώς αντίθετη με το Σύνταγμα, το άρθρο 1 του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ, και την πάγια νομολογία των Ανωτάτων  Δικαστηρίων και ιδίως του ΣτΕ  και του Δικαστηρίου του άρθρου 88 του Συνταγματος.  Ειδικότερα  :

Α΄) 1.) Ο Ν. 4387/2016 ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤ΄ΑΡΘΡΟ 88 § 2 ΤΟΥ ΣΥΝΤ/ΤΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ.

α ) Η ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, κατ΄αρθρο 88 § 2 του Συνταγματος, το οποίο επιτάσσει ιδιαίτερη μεταχείριση για τις αποδοχές των δικαστικών λειτουργών (συνταγματικά κατοχυρωμένο μισθολόγιο) θεωρείται ζήτημα τόσο σοβαρό, ώστε να αποτελεί αντικείμενο << ειδικού >> οργανικού νόμου (βλ. Ολομ. ΣτΕ 162-164/2010 Σ.τ.Ε. 2080/1950 Ολομ., 2928/1986 Ολομ., 3670/1994 Ολομ.βλ και  88/2013 ΕΙΔ.ΔΙΚ. ΑΡΘ 88 Σ) .

Ως αποδοχές των δικαστικών λειτουργών, ανάλογες προς το λειτούργημά τους, νοούνται, κατά τις διατάξεις του άρθρου 88 του Συντάγματος, τόσο οι συνολικές κάθε φύσης αποδοχές, οι οποίες δεν πρέπει να υπολείπονται των συνολικών αποδοχών άλλων δημοσίων υπαλλήλων ή λειτουργών του δημοσίου τομέα γενικά, όσο και οι συντάξιμες, εκείνες δηλαδή που, κατά τη σχετική συνταξιοδοτική νομοθεσία, τηρουμένης και της αρχής της σταθερής αναλογίας, μεταξύ συντάξιμων αποδοχών και αποδοχών ενεργείας, λαμβάνονται υπόψη για τον κανονισμό της σύναξης των εξερχόμενων από την υπηρεσία δικαστικών λειτουργών (βλέπ. Ολομ.ΕλΣυν 6/2008, Ειδ.Δικ. 75/2007, βλ. και Ειδ.Δικ. 89/2013 – σκέψη 8 – πρβλ. ΟλΣτΕ 3670/1994 και Ειδ.Δικ. 13, 21/2006,1/2005 5.5)

β)  Πλην δε της κατά το άρθρο 100Α του Συντάγματος συνδέσεως των αποδοχών του κύριου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με τις αποδοχές των δικαστικών λειτουργών, απαγορεύεται από το Σύνταγμα η μισθολογική εξομείωση λειτουργών του δημοσίου τομέα ή άλλων προσώπων, μη σχετιζομένων προς την οργανική σύνθεση των Δικαστηρίων, προς τους δικαστικούς λειτουργούς. Ως εκ τούτου, οποιαδήποτε μισθολογική εξομείωση ή καθ΄οιονδήποτε τρόπο παραπομπή ή αναφορά στις αποδοχές των δικαστικών λειτουργών , εν ενεργεία και συνταξιούχων, για τον καθορισμό των αποδοχών διοικητικών υπαλλήλων, δημοσίων λειτουργών ή άλλων προσώπων ασχέτων προς την οργανική σύνθεση των δικαστηρίων, θεσπιζόμενη υπό το κράτος της ισχύος των ως άνω διατάξεων του Συντάγματος, είναι αντισυνταγματική και για τον λόγο αυτό, μη εφαρμοστέα (βλ. ΟΛΟΜ. ΣτΕ 162-164/2010 Σ.τ.Ε. 2080/1950 Ολομ., 2928/1986 Ολομ., 3670/1994 Ολομ.βλ και  88/2013 ΕΙΔ.ΔΙΚ. ΥΠ ΑΡΘ 88 Σ)

γ) Με το νόμο αυτό θεσπίστηκαν << ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ >>,  όπως αναγράφεται και στην επικεφαλίδα του άρθρου 4 αυτού. Δεν γίνεται αναφορά των δικαστικών λειτουργών ούτε στο κείμενο του νόμου ούτε στην αιτιολογική έκθεση αυτού ούτε στα κείμενα των εγκυκλίων που εκδόθηκαν, για την εφαρμογή και ερμηνεία των διατάξεων αυτού. Ούτε επίσης κλήθηκαν οι δικαστικές ενώσεις,  να εκφράσουν τις απόψεις τους επί του νόμου αυτού ,δεδομένου ότι  ρυθμίζει θέματα εν ενεργεία ασφαλισμένων , όπως θέματα εισφορών, όρια ηλικίας ,μελλοντικών συντάξεων, κ.α . Ούτε επίσης η Ενωσή μας των συνταξιούχων δικαστικών λειτουργών και του ΝΣΚ, κλήθηκε να εκφράσει τις απόψεις της ούτε αυτή περιλαμβάνεται στη συγκρότηση του Εθνικού Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλειας ( Ε.ΣΥ.ΚΑ. ) του άρθρου 3 του ανωτέρω νόμου. Με λίγα λόγια οι λέξεις << δικαστικός λειτουργός>> δεν αναφέρονται πουθενά στο νόμο. Ούτε καν στη συζήτηση στη βουλή. Φυσικά οι ρυθμίσεις αυτές του νόμου ουδεμία σχέση έχουν προς τους συνταξιούχους δικαστικούς λειτουργούς, οι οποίοι σύμφωνα με την προαναφερόμενη συνταγματική διάταξη ( άρθρο 88 §2 ), υπάγονται σε ειδική κατηγορία, ανάλογη με το λειτούργημά τους.
Παρ΄όλα αυτά με την καταβολή της σύνταξης Οκτωβρίου 2017 την 28.9.2017 ενεργοποιήθηκε για τους συνταξιούχους διακαστικούς λειτουργούς και τα μέλη του ΝΣΚ, η εφαρμογή του άρθρου 13 του Ν. 4387/2016, που προβλέπει ανώτατο  όριο καταβολής ακαθαρίστων συντάξιμων αποδοχών 2.000 Ε, κατά παράβαση των ανωτέρω διατάξεων των άρθρων 87§1, 88 § 2 καθώς και των πιό κάτω αναλυομένων άρθρων  4§§ 1 και 5, 25§§1,4 και 5, 26 του Συντάγματος .

2) ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
α ) Το νέο ασφαλιστικό σύστημα ενσωματώνει αδικίες και αντι-ασφαλιστικές αρχές, διαμέσου και των νέων συντελεστών αναπλήρωσης, με αποτέλεσμα να δημιουργεί αντικίνητρα στον ασφαλισμένο για την παραμονή του στην εργασία μετά το 25ο έτος. Οι εξοντωτικές εισφορές που επιβάλλονταιι και η μετατροπή του συστήματος από ασφαλιστικό σε προνοιακό, δημιουργούν τεράστιες ανισότητες και αδικίες, με αποτέλεσμα να αποτελούν ισχυρά κίνητρα για φοροδιαφυγή, εισφοροδιαφυγή και αδήλωτη εργασία.Γεγονός με σημαντικά αρνητικές επιπτώσεις στα έσοδα των Ταμείων και κατ΄επέκταση του Κράτους. Με δεδομένο δε ότι οι δικαστικοί λειτουργοί αποχωρούν από την υπηρεσία με τη συμπλήρωση του 65 ου έτους (Μέχρι τον Βαθμό του Εφέτη) και του 67 ου έτους (Από τον Βαθμό του Προέδρου Εφετών και άνω) , με τη συμπλήρωση 35-42 και πλέον ετών ασφάλισης , παραβιάζεται κατάφωρα η ανωτέρω αρχή της ανταποδοτικότητας των καταβληθεισών εισφορών, με τα προνοιακά επιδόματα που ΄οπως φαίνεται μας οδηγούν με την πολιτική των περικοπών των συντάξεων από το έτος 2010 που ενέσκηψε η οικονομική κρίση στη χώρα μας
β) Οι νέες περικοπές των συντάξεων  του ν.4387/2016, των συνταξιούχων δικαστικών λειτουργών και των συνταξιούχων λειτουργών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους προσβάλλουν προδήλως τον πυρήνα του κοινωνικοασφαλιστικού δικαιώματος και συνεπώς είναι αντισυνταγματικές και μη εφαρμοστέες. Ούτε, άλλωστε, μπορεί να γίνει αποδεκτό το επιχείρημα ότι οι μειώσεις των συντάξεων είναι επιβεβλημένες χάριν της βιωσιμότητας του Ασφαλιστικού Συστήματος, διότι οι συνταξιούχοι, μεταξύ των οποίων και οι δικαστικοί λειτουργοί και οι λειτουργοί του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, κατέβαλαν διαχρονικά και με συνέπεια τις προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές και ως εκ τούτου δεν ευθύνονται οι ίδιοι για τη σημερινή κατάσταση των ασφαλιστικών ταμείων. Αντιθέτως, οι παράγοντες που υπονόμευσαν το Ασφαλιστικό Σύστημα είναι η  διαχρονική αξιοποίηση από το Κράτος των αποθεματικών των ασφαλιστικών ταμείων για σκοπούς άσχετους με το φυσικό τους προορισμό, η εισφοροδιαφυγή, η μεγάλη έκταση της ανασφάλιστης εργασίας, η ανεργία και η διαρκώς μειούμενη κρατική χρηματοδότηση των ασφαλιστικών ταμείων. Για το λόγο αυτό  πρέπει το Κράτος και όχι οι συνταξιούχοι να πληρώσει για τα ελλείμματα των ασφαλιστικών ταμείων ( ΣτΕ Ολομ. 2287 και 2288/2015,  668/2012, 1286/2012, 3410, 3663/2010, Ολομ.Ελ.Συν.244/2017) ).

3) ΜΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ  :
Ο νομοθέτης, προκειμένου, να μην υπερβεί τα όρια που χαράσσει το Σύνταγμα, όταν λαμβάνει μέτρα συνιστάμενα, κατά τα ανωτέρω, σε περικοπή συνταξιοδοτικών παροχών, οφείλει, εν όψει και της γενικότερης υποχρέωσής του για «προγραμματισμό και συντονισμό της οικονομικής δραστηριότητας για την εδραίωση της κοινωνικής ειρήνης» ( άρθρο 106 παρ. 1 του Συντάγματος), να έχει προβεί σε ειδική, εμπεριστατωμένη και επιστημονικά τεκμηριωμένη μελέτη, από την οποία να προκύπτει αφ’ ενός μεν ότι τα συγκεκριμένα μέτρα είναι πράγματι πρόσφορα αλλά και αναγκαία για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος βιωσιμότητας των φορέων κοινωνικής ασφάλισης εν όψει και των παραγόντων που το προκάλεσαν, έτσι ώστε η λήψη των μέτρων αυτών να είναι σύμφωνη με τις πιο πάνω συνταγματικές αρχές της αναλογικότητας και της ισότητας στα δημόσια βάρη, αφ’ ετέρου δε ότι οι επιπτώσεις από τα μέτρα αυτά στο βιοτικό επίπεδο των πληττομένων προσώπων, συνδυαζόμενες με άλλα τυχόν ληφθέντα μέτρα (φορολογικά κ.ά.), αλλά και με το σύνολο των κοινωνικοοικονομικών συνθηκών της δεδομένης συγκυρίας, δεν έχουν, αθροιστικά λαμβανόμενες, αποτέλεσμα τέτοιο που να οδηγεί σε ανεπίτρεπτη, κατά τα προεκτεθέντα, παραβίαση του πυρήνα του συνταγματικού δικαιώματος σε κοινωνική ασφάλιση. (ΟΛΟΜ. ΣτΕ 2287 και 2288/2015).)
Ως εκτούτου, οι περικοπές που θεσπίστηκαν με τις διατάξεις των νόμων 4387/2016 και 4472/2017, χωρίς τη σύνταξη αναλογιστικών μελετών, κλονίζουν τη δίκαιη ισορροπία μεταξύ γενικού συμφέροντος και περιουσιακών δικαιωμάτων των συνταξιούχων δικαστικών λειτουργών και των λειτουργών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και παραβιάζεται το άρθρο 1 του ΠΠΠ της ΕΣΔΑ.

4 ) ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞ ΑΥΤΩΝ ΑΠΟΡΡΕΟΥΣΩΝ ΑΡΧΩΝ ,
Η ρύθμιση του ανωτέρω άρθρου 13 του Ν.4387/2016 και η περικοπή που επέφερε, είναι  προφανώς αντίθετη με το Σύνταγμα και έγινε κατά παράβαση :

α) των αρχών της  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (άρθρο 25 παρ. 4 του Συντάγματος) και της ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΑΡΗ (άρθρο 4 παρ. 1 και 5 του Συντάγματος), οι οποίες επιτάσσουν να κατανέμεται εξ ίσου το βάρος της δημοσιονομικής προσαρμογής μεταξύ όλων των πολιτών,καθόσον καθίσταται δυσανάλογη η συμμετοχή μας στα δημόσια βάρη, καθώς και της ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣ (άρθρο 25 παρ. 1 του Συντάγματος), σύμφωνα με την οποία το συγκεκριμένο μέτρο πρέπει να είναι πράγματι πρόσφορο και αναγκαίο για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

β) Της ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ (26, 87 παρ. 1 και 88 παρ. 2 του Συνταγματος) , διότι όπως πλέον διαμορφώθηκαν οι ανωτέρω περικοπές των δικαστικών λειτουργών, αυτές αποκλίνουν  ουσιωδώς από τις, κατ΄εφαρμογή του άρθρου 88 παρ.2 του Συντάγματος, καθοριζόμενες αποδοχές ενεργείας. Η ευχέρεια  δε του κοινού νομοθέτη να καθορίζει τις συντάξιμες αποδοχές των δικαστικών λειτουργών και αυτές των λειτουργών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, κατ΄άρθρο 100Α του Συντάγματος, τελεί υπό τους περιορισμούς των διατάξεων των άρθρων 26,87 και 88 του Συντάγματος, ο δε προσδιορισμός του περιεχομένου και του ύψους των συντάξεων, δεν μπορεί να γίνεται κατά τρόπο που να αποκλίνουν αυτές ουσιωδώς από τις, κατ΄εφαρμογή του άρθρου 88 παρ.2 του Συντάγματος, καθοριζόμενες αποδοχές ενεργείας, και συνεπώς πρέπει να διατηρείται μια σταθερή ( και οπωσδήποτε εύλογη) αναλογία μεταξύ των συντάξιμων αποδοχών και των αποδοχών ενεργείας των δικαστικών λειτουργών (Ειδ.Δικ.6/2015).
Διότι ενώ σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις( αρθ.181 Ν. 4270/2014 και  άρθρα 29,30,32,33 ν.3205/2003) , ο Πρόεδρος Ανωτάτου Δικαστηρίου εξακολουθεί  και σήμερα  να  έχει συνολικές ακαθάριστες αποδοχές 8.312,56 Ε(= Βασικός μισθός 4134 ευρώ, χρονοεπίδομα 60% 2480,40 ευρώ, πάγια αποζημίωση 769,12 ευρώ, αντισταθμιστικό επίδομα 688,16 ευρώ και έξοδα παράστασης 242,88 ) , οι μηνιαίες, ακαθάριστες, συντάξιμες αποδοχές του επί τιμή Προέδρου Ανωτάτου Δικαστηρίου, ακόμη και με 42 και πλέον έτη δικαστικής υπηρεσίας διαμορφώνονται στα 2000 ευρώ, ήτοι μειωμένες κατά 76%.
Μετά δε την αναπροσαρμογή των συντάξεων, με μειωμένα ποσοστά αναπλήρωσης και την κατάργηση από 1.1.2019 της προβλεπόμενης από τον νέο ασφαλιστικό νόμο, προσωπικής διαφοράς,  η βασική μηνιαία καταβαλόμενη (πριν την αφαίρεση των κρατήσεων και του αναλογούντος φόρου) σύνταξη, θα διαμορφωθεί, στις 1743,00 Ε, ποσά  και ποσοστά  τραγικά, που ουδεμία σχέση έχουν με τη συνταγματική απαίτηση να μη αποκλίνουν ουσιωδώς  από τις αποδοχές ενεργείας.
Επομένως, σύμφωνα με όσα ελέχθησαν ανωτέρω, κάτι τέτοιο θα μπορούσε να επηρεάσει την προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία του δικαστικού λειτουργού κατά τη διάρκεια της άσκησης του λειτουργήματός του διότικατ΄ αυτόν τον τρόπο δεν διατηρείται μια σταθερή ( και οπωσδήποτε εύλογη) αναλογία μεταξύ των συντάξιμων αποδοχών και των αποδοχών ενεργείας των δικαστικών λειτουργών (Ειδ.Δικ.6/2015, Ολομ.ΣτΕ 3540 και 3541/2003).

Ε΄ )   ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ  ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ  ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ (Αρθρα  8 και 14 του. 4387/2016

1  )  Η ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ  ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ (Αρθρα 6, 7, 8, 13 , 14 και 94 Ν.4387/2016), η οποία περατώνεται μέχρι 31.12.2017, ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΝΕΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ, με την ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ, από 1.1.2019, το ποσό δε αυτής που περικόπτεται  δεν μπορεί να υπερβαίνει το 18% της καταβαλόμενης την 1.6.2016 Κύριας Σύνταξης (άρθρο 14 όπως η περ.β΄ της παρ.2 του άρθρου 14 του νόμου αυτού, αντικαταστάθηκε και συμπληρώθηκε με τις περιπτώσεις γ΄και δ΄, του άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 4272/19.5.2017).
Τα ίδια ισχύουν και γιά την καταβαλόμενη οικογενειακή παροχή,η οποία συγκαταβάλλεται και συναθροιζεται με τη σύνταξη, για τον υπολογισμό της προσωπικής διαφορά, μέχρι τις 31-12-2018, όπως προηγουμενως αναλύθηκε.

2) ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 8)

Οπως προκύπτει από τον πίνακα 4 του άρθρου 8 του ν. 4387/2016 και τη σχετική εγκύκλιο του Ε.Φ.Κ.Α με αριθ. 24/22.5.2017, τα ποσοστά αναπλήρωσης , μειώνονται δραματικά. Ενδεικτικά : α) για 35 έτη υπηρεσίας ποσοστό 33,81% , για 40 έτη 42,80% και για 42 και πλέον έτη, που είναι η οροφή 46,80%, αντί 80% – 88% , όπως προέβλεπε η ασφαλιστική νομοθεσία,μέχρι την ψήφιση του άρθρου 9 του ΠΔ 169/2007, σύμφωνα με το οποίο το ποσοστό αναπλήρωσης, ανερχόταν σε ποσοστό 70%, κατά τη τη δημοσίευση του νέου ασφαλιστικού νόμου την 12-5-2016.
Α΄)ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ , για τους αποχωρούντες απο την υπηρεσία πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016  μέχρι 12-5-2016

1) ΟΙ ΚΑΤΑΒΑΛΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ δικαστικών λειτουργών που απεχώρησαν μέχρι 12-05-2017(δημοσίευση του νόμου) ΑΠΟΤΕΛΟΥΝΤΑΙ, όπως γνωρίζετε : 1) Από την ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ, η  οποία  χορηγείται  με  20 χρόνια ασφάλισης και νόμιμη και μόνιμη διαμονή στη χώρα επί 40 έτη, μεταξύ του 15ου έτους της ηλικίας και του έτους κατά το οποίο συμπληρώνεται το όριο ηλικίας καταβολής της σύνταξης, με τις ειδικότερες προϋποθέσεις και διακρίσεις, που αναφέρονται στο νόμο. Το ποσό της Εθνικής Σύνταξης ανερχεται σε 384 ευρώ, με τις ειδικότερες περιπτώσεις ,διακρίσεις και προϋποθέσεις, για τις εξ ιδίου δικαιώματος και της συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας.

2 ) Από την ΑΝΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ : Η ανταποδοτική σύνταξη προκύπτει με βάση τις συντάξιμες αποδοχές, για τις οποίες λαμβάνεται υπόψη ο συντάξιμος μισθός επί του οποίου κανονίστηκε η ήδη χορηγηθείσα σύνταξη,με τις αναφερόμενες διακρίσεις  και προϋποθέσεις, α) ως προς τους ασφαλισμένους μέχρι 31.12.1992 και αυτούς που ασφαλίστηκαν μετά την 1.1.1993, όπως ο μισθός αυτός είχε διαμορφωθεί πριν την έναρξη ισχύος του νέου ασφαλιστικού νόμου 4387/2017.

Οπως δε προκύπτει από το άρθρο 1§1 της με αριθ.οικ.26083/887/7.6.2016 της απόφασης του Υφυπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών << Κάθε καταβαλλόμενη ή καταβλητέα κατά την 12.5.2016 κύρα σύνταξη, πλην των συντάξεων του ΟΓΑ, η οποία χορηγήθηκε με προγενέστερες του Ν. 4387/2016 διατάξεις, επανυπολογίζεται από τον ενιαίο φορέα Κοινωνικής  Ασφάλισης (ΕΦΚΑ)……., σύμφωνα με τα άρθρα 7, 8, ,13, 14, 33, 27 και 28 του Ν. 4387/2016, σύμφωνα με την αναφερόμενη διδικασία >>, κατά δε το άρθρο 3 § 2 της ίδιας απόφασης << Στις περιπτώσεις που το καταβαλλόμενο ή καταβλητέο κατά την ημερομηνία έναρξης του Ν. 4387/2016 ποσό σύνταξης είναι μεγαλύτερο από αυτό που προκύπτει από τον επανυπολογισμό της , το επιπλέον ποσό εξακολουθεί να καταβάλλεται στον δικαιούχο ως προσωπική διαφορά, συμψηφιζόμενο κατ΄έτος και μέχρι την πλήρη εξάλειψή του, με την εκάστοτε αναπροσαρμογή των συντάξεων της παρ. 3α του άρθρου 14 του Ν. 4387/2016.>>.

Σύμφωνα δε και με όσα προηγουμένως αναφέρθηκαν, η προσωπική διαφορά που θα προκύψει καταβάλλεται μέχρι 31.12.2018 και από 1.1.2019 , περικόπτεται,ως άνω.

Β) ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ για τους αποχωρούντες απο την υπηρεσία μετά την έναρξη ισχύος του Ν. 4387/2016  ήτοι από 12-5-2016 και εφεξής :

1 ) ΟΙ ΚΑΤΑΒΑΛΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ δικαστικών λειτουργών που απεχώρησαν  μετά την 12-05-2017  ΑΠΟΤΕΛΟΥΝΤΑΙ :

α) Από την ΕΘΝΙΚΗΣΥΝΤΑΞΗ, η  οποία  χορηγείται  με  20 χρόνια ασφάλισης και νόμιμη και μόνιμη διαμονή στη χώρα επί 40 έτη, μεταξύ του 15ου έτους της ηλικίας και του έτους κατά το οποίο συμπληρώνεται το όριο ηλικίας καταβολής της σύνταξης, με τις ειδικότερες προϋποθέσεις και διακρίσεις. Το ποσό της Εθνικής Σύνταξης ανερχεται σε 384 ευρώ, με τις ειδικότερες περιπτώσεις ,διακρίσεις και προϋποθέσεις, για τις εξ ιδίου δικαιώματος και της συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας.

β ) Από την ΑΝΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ : Η ανταποδοτική σύνταξη προκύπτει α) με βάση τις συντάξιμες αποδοχές, για τις οποίες λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος μηνιαίων αποδοχών του ασφαλισμένου καθ΄όλη τη διάρκεια του ασφαλιστικού βίου , προσαυξανομένων για κάθε ημερολογιακό έτος , κατά την ετήσια μεταβολή μισθών, η οποία υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, με τις ειδικότερες διακρίσεις του άρθρου 8 , β) το χρόνο ασφάλισης, όπως ορίζεται στο άρθρο 15 και γ) τα κατ’ έτος ποσοστά αναπλήρωσης, όπως αυτά προκύπτουν από τον πίνακα, που ενσωματώνεται στην παραγραφο 4 του άρθρου 8 του ν.4387/2016, τα οποία μειώνονται δραματικά. Ειδικότερα, το συνολικό ποσοστό αναπλήρωσης όπως προκύπτει από τον πίνακα 4 του άρθρου 8 του ν. 4387/2016 και τη σχετική εγκύκλιο του Ε.Φ.Κ.Α με αριθ. 24/22.5.2017 ενδεικτικά είναι : α) για 35 έτη υπηρεσίας ποσοστό 33,81% , για 40 έτη 42,80% και για 42 και πλέον έτη, που είναι η οροφή 46,80%, αντί 80% – 88% , όπως προέβλεπε η ασφαλιστική νομοθεσία,μέχρι την ψήφιση του άρθρου 9 του ΠΔ 169/2007, σύμφωνα με το οποίο το ποσοστό αναπλήρωσης, ανερχόταν σε ποσοστό 70%, κατά τη τη δημοσίευση του νέου ασφαλιστικού νόμου την 12-5-2016.

2 ) Ειδικά  για όσους απεοχωρούν κατά τα έτη 2016, 2017 και 2018 , σύμφωνα με όσα προβλέπουν  τα άρθρα 6 και 94 παρ. 2 του ανωτέρω ν.4387/2016 ,γίνεται διπλός υπολογισμός της σύνταξης και συγκρίνεται το ποσό που προκύπτει με τον προεκτεθέντα νέο τρόπο υπολογισμού με τον ισχύοντα κατά την 31.12.2014. Συγκεκριμένα, για όσους αποχωρούν εντός του 2016 και εφόσον η σύνταξη με το νέο τρόπο υπολογισμού υπολείπεται σε ποσό εκείνης με βάση τον υπολογισμό της 31.12.2014 τότε χορηγείται στο δικαιούχο το 1/2 της διαφοράς, ως προσωπική διαφορά. Για τους αποχωρούντες το 2017 χορηγείται το 1/3 της διαφοράς αυτής και το 1/4 , προκειμένου για αυτούς που αποχωρουν το 2018 (άρθρο 94 §2). Και βέβαια με τον περιορισμό που προανέφερα για τους παλαιούς συνταξιούχους << το ποσό της προσωπικής διαφοράς που περικόπτεται να μην υπερβαίνει  το δεκαοκτώ τοις εκατό (18%) της καταβαλλόμενης κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος κύριας σύνταξης του δικαιούχου >>.

Εδώ πρέπει να επισημάνω με έμφαση, (διότι υπήρξε μία παραπληροφόρηση) ότι το πλαφόν των 2.000 ευρώ που επιβλήθηκε στους παλαιούς συνταξιούχους, που προανέφερα με το άρθρο 13 του νόμου 4387/2017, δεν ισχύει για τους νέους συνταξιούχους που εξέρχονται της υπηρεσίας μετά την 12-5-2017, διότι οι ακαθάριστες συντάξιμες αποδοχές τους , απλούστατα, θα υπολογιστούν με τα μειωμένα δραματικά ποσοστά αναπλήρωσης,με τις διακρίσεις που προανέφερα, για τα έτη 2016,2017 και 2018 και είναι κάτω από 2.000 ε

ΣΤ΄ )   ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ  ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΜΕ ΠΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΝΕΟ ΤΡΟΠΟ  (Ν. 4387/2016)

Σας παραθέτω 3 παραδείγματα διαφορετικών βαθμών, όπως αυτά προκύπτουν από τη μελέτη του ασφαλιστικού που συνέταξε με αίτημα των δικαστικών ενώσεων ο ειδικός επιστήμονας-δικηγόρος Δημ.Μπούρλος

1)  Πρόεδρος Ανωτάτου Δικαστηρίου π.χ Πρόεδρος Αρείου Πάγου, με 40 χρόνια συντάξιμης υπηρεσίας :

α ) Με το παλαιό τρόπο υπολογισμού κανονίστηκε : ακαθάριστο ποσό σύνταξη ύψους 6.500,00 € και μετά την αφαίρεση όλων των κρατήσεων ( ΕΟΠΠΥ, ΕΚΤ. ΕΙΣΦΟΡΑ (Ν.3986/11) και των μνημονιακών  νόμων : 4024/2011, 4051/2012, 4093/2012 και ν. 3865/2010 (που αφορά την ΕΑΣ), συμπεριλαμβανομένης και της μηνιαίας παρακράτησης του φόρου , το καθαρό ποσό πριν την 1.10.2019 ανερχόταν για τον Πρόεδρο του ΑΠ στο ποσό των 2.400 Ε. Μετά την επιβολή, από 1.10.2017, με το άρθρο 13 του ν. 4387/2016, του ποσού των 2.000 ακαθαρίστων ,ως ανώτατου ορίου καταβολής, με το άρθρο 13 του ν. 4387/2016, το καταβαλόμενο καθαρό ποσό της σύνταξής του ανέρχεται σε 1.450 ευρώ, περίπου.

β) Με το νέο τρόπο υπολογισμού, ο ανωτέρω δικαστικός ( π.χ. Πρόεδρος ΑΠ) με 40 χρόνια ασφάλισης και μέσο μηνιαίο μισθό 3.000 ευρώ (συντάξιμες αποδοχές από το 2002 έως την έναρξη καταβολής της σύνταξης) θα έχει:

Εθνική σύνταξη: 384,00 €

Ανταποδοτική σύνταξη :                                            1.340,00 €

Συνολικό,  προ των κρατήσεων, καταβαλλόμενο ποσό                      1.724,00 €

Αν αφαιρέσουμε δε τις κράτήσεις του άρθρου 13 ν.4387/2016, ήτοι  περίπου  -525 Ε (ΕΑΣ=103,44 Ε, ΕΟΠΠΥ=97,17 Ε, Εκτ..Εισφ.=27 Ε και Φόρος = 298 Ε) ,προκύπτει ΚΑΘΑΡΌ ΠΟΣΟ 1.190 Ε.

2. ) Δικαστικός Λειτουργος, με βαθμό Αρεοπαγίτη, με 40 χρόνια συντάξιμης υπηρεσίας,

α ) Με το παλαιό τρόπο υπολογισμού κανονίστηκε ακαθάριστο ποσό σύνταξης ύψους 5.740,00 € (υποκείμενη σε όλες τις ανωτέρω κρατήσεις και το πλαφόν των 2.000 Ε)

β )Με το νέο τρόπο υπολογισμού ο ανωτέρω δικαστικός με 40 χρόνια ασφάλισης και μέσο μηνιαίο μισθό 3.000 ευρώ (συντάξιμες αποδοχές από το 2002 έως την έναρξη καταβολής της σύνταξης), με το νέο τρόπο υπολογισμού,  θα έχει:

Εθνική σύνταξη:                                                                384,00 €

Ανταποδοτική σύνταξη :                                          1.282,20 €

Συνολικό, προ των κρατήσεων,  καταβαλλόμενο ποσό                     1.666,20 €

3)  Δικαστικός Λειτουργός, με βαθμό Εφέτη και αντίστοιχοι (όπως π.χ Ειρηνοδίκης με αποδοχές Εφέτη κλπ), ασφαλισμένος με 30 χρόνια συντάξιμης υπηρεσίας, που ελάμβανε κατά την ημερομηνία αποχώρησης από την Υπηρεσία, ασφαλιστέες αποδοχές 5.400,00 € (Β.Μ. + Χρονοεπίδομα + επίδομα Ν. 3075/2002 ή Ν. 3513/2006):

α ) Με το παλαιό τρόπο υπολογισμού κανονίστηκε ακαθάριστο ποσό σύνταξης ύψους 4.319,62 € (υποκείμενη σε όλες τις ανωτέρω κρατήσεις και το πλαφόν των 2.000 Ε)

β ) Με το νέο τρόπο υπολογισμού, ο ανωτέρω δικαστικός , με 35 χρόνια ασφάλισης και μέσο μηνιαίο μισθό 3.000,00 € (συντάξιμες αποδοχές από το 2002 έως την έναρξη καταβολής της σύνταξης), θα έχει:

Εθνική σύνταξη:                                                          384,00 €

Ανταποδοτική σύνταξη :                                    1.013,10 €

Συνολικό,προ των κρατήσεων, καταβαλλόμενο ποσό                    1.397,10 €

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Τα ανωτέρω ποσά δεν είναι τα καταβαλλόμενα αφού υπόκεινται σε όλες τις κρατήσεις ( ΕΟΠΠΥ, ΕΚΤ. ΕΙΣΦΟΡΑ (Ν3986/11) και τις μνημονιακές (νόμοι 4024/2011, 4051/2012, 4093/2012 και ν. 3865/2010 (που αφορά την ΕΑΣ),καθώς και το ανώτατο όριο(άρθρο 13 ν.4387/2016) των 2000 Ε ακαθαρίστων & 3.000,00 € , καθαρά για 2 συντάξεις (βασική και ΤΝ), εκ των οποίων η βασική σημειωτέον υπόκειται στο πλαφόν των 2000 Ε, γιατί σύμφωνα με την Υπουργική Εγκύκλιο υπ’ αριθμ. Α.Π. Φ.80000/οικ. 48653/1865/30-11-2016 (της Γενικής Διεύθυνσης Κοινωνικής Ασφάλισης ) του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ο έλεγχος για την υπέρβαση του ανωτάτου ορίου σύνταξης των 2.000,00 € προηγείται του ελέγχου για την υπέρβαση του ανωτάτου ορίου συντάξεων των 3.000,00 €. καθαρών. Και

Δ΄)  ΕΦΑΡΜΟΓΗ-ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ : ΣτΕ (Ολομ.) 2287 και 2288/2015, Ελ.ΣΥΝ. (Ολομ.)244/2017 , Ειδ.Δικ. άρθ.88 §2  Σ 127/2016 .  Ειδικότερα :

1 )  Με τις 2287 και 2288/2015, (για όλους τους συνταξιούχους) αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας , κρίθηκαν αντίθετες στο άρθρα  20 παρ. 1 του Συντάγματος και 6 παρ. 1 της Ε.Σ.Δ.Α.οι διατάξεις των μνημονιακών νόμων : α ) του άρθρου 6 παρ. 1 και 2 του ν. 4051/2012, με την οποία επιβλήθηκε νέα περικοπή των συντάξεων 12%, για ποσά άνω των 1300 Ε και β ) του άρθρου πρώτου παρ. ΙΑ υποπαρ. ΙΑ.5 περ. 1 και υποπαρ. ΙΑ.6 περ. 3 του ν. 4093/2012, με το οποίο επιβλήθηκε περικοπή (γενικώς  5%-20%)  και για συντάξεις άνω των 3.000 Ε  σε ποσοστό 20%.

2 ) Με τη με αριθ. 244/2017 απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κρίθηκαν αντισυνταγματικές και αντίθετες προς τις συνταγματικές αρχές της ισότητας και της αναλογικότητας, οι διατάξεις των μνημονιακών νόμων 3863/2010, 3865/2010, 3986/2011 και 4002/2011 κ.ά., με τους οποίους έχει επιβληθεί «Eιδική Eισφορά Aλληλεγγύης Συνταξιούχων» (ΕΑΣ), για ακαθάριστες συντάξιμες αποδοχές άνω των 3.000 Ε, όπως στους δικαστικούς λειτουργούς, 14%, και από 1.10.2017 μετά την εφαρμογή του, ως άνω, άρθρου 13 του ν. 4387/2016, με την επιβολή του πλαφόν των 2.000 ανέρχεται ήδη σε 120 ευρώ (6%)

3. ) Το Μισθοδικείο με τη με αριθμ. 127/2016 απόφασή του, έκρινε ότι είναι αντίθετες στο Σύνταγμα και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), οι διατάξεις των νόμων 4270/2014 και 4307/2014, οι οποίες προέβλεψαν την περικοπή κατά 50%, της διαφοράς αποδοχών που οφείλονταν στους δικαστικούς λειτουργούς, για το χρονικό διάστημα από 1.8.2012 έως και 30.6.2014. Και η απόφαση αυτή δεν έχει εφαρμοστεί μέχρι σήμερα.

4. ) Οι ανωτέρω περιπτώσεις μειώσεως της σύνταξή μας, που επελύθησαν με τις ανωτέρω αμετάκλητες αποφάσεις των ανωτάτων δικαστηρίων επιβάλλεται να εφαρμοσθούν άμεσα από την Πολιτεία, τόσο από τις συνταγματικές αρχές του Κράτους και της Ασφάλειας Δικαίου, όσο και από το ισχύον Σύνταγμα (άρθρα 26 ,87 και 95 του Σ),οι οποίες δεν υποχωρούν υπό συνθήκες δημοσιονομικής κρίσης, αλλά εξακολουθούν να αποτελούν κατά το Σύνταγμα πάγιες δικλείδες προστασίας των ατομικών δικαιωμάτων (βλ. και  Ολομ . Ελ.Συν. 244/2017), προς αποφυγήν αφενός μεν της άσκοπης γραφειοκρατικής απασχόλησης της Διοίκησης και των Δικαστηρίων και αφετέρου της ταλαιπωρίας των συναδέλφων μας, οι οποίοι θα υποχρεωθούν να καταφύγουν στα Δικαστήρια καίτοι επελύθησαν τα σχετικά θέματα  και

5 )  Να μην επιβληθεί οποιαδήποτε περαιτέρω μείωση της σύνταξής .

Αγαπητοί συνάδελφοι

Προσπάθησα να σας δώσω μία εικόνα των περικοπών που επέφεραν στις συντάξεις μας όλοι οι μνημονιακοί νόμοι. Ομως, η απαξίωση της δικαιοσύνης και των λειτουργών της και η κατάργηση της οικονομικής ανεξαρτησίας του συνταξιούχου δικαστικού λειτουργού,που αποτελεί εγγύηση της δικαστικής ανεξαρτησίας του εν ενεργεία δικαστή, οι αποδοχές του οποίου προβλέπονται από το άρθρο 88§2 του Συντάγματος, με τη λεηλασία των συντάξεων, που επέφερε ο τελευταίος ασφαλιστικός νόμος δεν έχει προηγούμενο και οδηγεί στο ασφαλές συμπέρασμα ότι θέλουν δικαιοσύνη απαξιωμένη και ελεγχόμενη και δικαστές πένητες και υποτακτικούς.

Κατόπιν αυτών

1 ) Εκφράζουμε την διαμαρτυρία μας μπροστά στις νέες πρωτοφανείς περικοπές των συντάξεων των συνταξιούχων δικαστικών λειτουργών και των λειτουργών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που εξήλθαν από την ενεργό υπηρεσία έως 12.5.2016, οι οποίες υλοποιήθηκαν πρόσφατα  την 1.10.2017, με την μορφή αναστολής καταβολής του ποσού που υπερβαίνει το ανώτατο όριο των ακαθαρίστων συντάξιμων αποδοχών των 2.000 Ε μηνιαίως, με  αποτέλεσμα να τις μειώνει εκ νέου κατά ποσοστό 40%, περίπου ώστε η συνολική μείωση (σωρευτικά από της εφαρμογής των μνημονίων), των συντάξεών μας, να ανέρχεται σε ποσοστό 74% περίπου.

2  )    ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ

α) να ανακληθεί και να μην εφαρμοστεί  εφεξής η μείωση που επέφερε το άρθρο 13  του ν. 4387/2017, με την μορφή της αναστολής, κατά παράβαση των ανωτέρω Συνταγματικών διατάξεων,

β) να εφαρμοστούν άμεσα από την Πολιτεία για όλους τους συνταξιούχους οι 2287 και 2288/2015 αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, καθώς και η 244/2017 απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου  και η 127/2016 απόφασή του Ειδικού Δικαστηρίου του άρθρου 88§2 του Συντάγματος, ως προς τους συνταξιούχους δικαστικούς λειτουργούς και λειτουργούς του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,

γ) να πληρώσει το Κράτος τα ελλείμματα των ασφαλιστικών ταμείων.

Ε΄ )  ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΝΕΩΝ ΑΓΩΓΩΝ

3 )   ΤΕΛΟΣ, Δηλώνουμε ότι θα διεκδικήσουμε με κάθε νόμιμο και συνδικαλιστικό τρόπο,  από κοινού με τους εν ενεργεία συναδέλφους μας αφενός  την αποκατάσταση της νομιμότητας (Εφαρμογή του Συντάγματος) και αφετέρου τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των συνταξιούχων δικαστικών λειτουργών και των λειτουργών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που ανέρχονται σε 2500, με κατάθεση, σύντομα, νέων αγωγών σε βάρος του Δημοσίου και μέχρι τέλους του μήνα θα υπάρξει ανακοίνωση. Διότι η επιτροπή που έχουμε συστήσει , στην οποία μετέχουμε 4 μέλη από το ΔΣ και έγκριτοι επίτιμοι Πρόεδροι Ανωτάτων Δικαστηρίων θα ολοκληρώσει σύντομα τις εργασίες της .-

 

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ