ΠΟΛ.1207/20-12-2017 : Συμπληρωματικές διευκρινίσεις επί της ΠΟΛ.1172/2017 εγκυκλίου και παροχή οδηγιών για την αντιμετώπιση εκκρεμών υποθέσεων.

Α΄
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛ 1207/2017
Παρατίθεται κατωτέρω το πλήρες κείμενο της αναμενόμενης διευκρινιστικής εγκυκλίου(της ΠΟΛ 1172/2017) η οποία εκδόθηκε χθες με αριθ. ΠΟΛ 1207/2017 (PDF) που λύνει πολλά από τα ζητήματα που έμεναν αδιευκρίνιστα. Ειδικότερα:
1) Γίνεται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. εκκαθάριση σε βάθος 5ετίας στις περιπτώσεις που είτε για πρώτη φορά υποβάλλεται τροποποιητική δήλωση, είτε έχει απορριφθεί η τροποποιητική και βρίσκεται η υπόθεση στο στάδιο της ενδικοφανούς προσφυγής, είτε  έχει απορριφθεί η ενδικοφανής και βρίσκεται η υπόθεση στο στάδιο άσκησης προσφυγής ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων. Για όσους συναδέλφους δεν κατέθεσαν μέχρι σήμερα τροποποιητική δήλωση θα πρέπει μέχρι 31-12-2017 να υποβληθεί σχετική δήλωση για να μην παραγραφεί η χρήση 2011.
2) Εάν η υπόθεση είναι εκκρεμής ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων μπορεί να γίνει παραίτηση από το δικόγραφο και το δικαίωμα και κατόπιν αίτηση εκκαθάρισης ενώπιον της Δ.Ο.Υ.
3) Η ανακλητική δήλωση έχει θέση τροποποιητικής δήλωσης και κατά συνέπεια όσοι έχουν υποβάλει μόνο δήλωση ανάκλησης δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν και τροποποιητική δήλωση (Ε1).
4) Όσοι συνάδελφοι είχαν παραιτηθεί από δικόγραφα που άσκησαν κατά το παρελθόν με αίτημα την καταβολή οφειλόμενων ποσών σε βάθος 5ετίας και έγινε εκκαθάριση μόνο για την προηγούμενη 3ετία σύμφωνα με την ΠΟΛ του Απριλίου, μπορούν να υποβάλουν εκ νέου αίτημα στην Δ.Ο.Υ. ώστε να γίνει εκκαθάριση και των υπόλοιπων 2 ετών.
5) Οι συνάδελφοι που κατά το παρελθόν είχαν υποβάλει τροποποιητική δήλωση ή δήλωση ανάκλησης και άφησαν άπρακτες τις προθεσμίες προσφυγών, μπορούν σήμερα να επανέλθουν με νέα τροποποιητική δήλωση και να ζητήσουν εκκαθάριση σε βάθος 5ετίας από σήμερα.
6) Αν κάποιοι συνάδελφοι, προσέφυγαν στις Δ.Ο.Υ. ζητώντας ανάκληση των δηλώσεων για χρονικό διάστημα πέραν της 5ετίας, βασιζόμενοι σε ανακλητικές δηλώσεις παλαιότερων ετών, παρά το ότι μετά την απορριπτική απάντηση της Δ.Ο.Υ. δεν άσκησαν εμπρόθεσμα ενδικοφανή προσφυγή ή προσφυγή στα διοικητικά δικαστήρια, γίνεται ξεκάθαρο με τη νέα ΠΟΛ 2107/2017, ότι τέτοιου είδους εκκαθάριση δεν μπορεί να γίνει διότι αυτές οι αξιώσεις έχουν παραγραφεί.
Η ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΜΥΡΝΙΟΥ

Β’ 
ΠΟΛ  1207/20-12-2017
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α’ Β’
Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας:101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:Χρ. Μήλιου,
Β. Γιοβά,Κ. Παπαμακαρίου
Τηλέφωνο:210 3375314 -8
2103375311-2
Fax:21033750012103375001
ΑΔΑ: 6ΦΥ146ΜΠ3Ζ-ΕΣΙ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2017
ΠΟΛ:1207
ΠΡΟΣ Ως Π.Δ.
ΘΕΜΑ: Συμπληρωματικές διευκρινίσεις επί της ΠΟΛ.1172/2017 εγκυκλίου και παροχή οδηγιών για την αντιμετώπιση εκκρεμών υποθέσεων.
Προς τον σκοπό της αντιμετώπισης πρακτικών ζητημάτων που έχουν ανακύψει για υποθέσεις για τις οποίες τυγχάνει εφαρμογής η ΠΟΛ.1172/2017 εγκύκλιος, διευκρινίζονται συμπληρωματικά τα ακόλουθα:
1. Οι διευκρινίσεις που έχουν δοθεί με την παραπάνω εγκύκλιο και όσες δίνονται με την παρούσα δεν καταλαμβάνουν περιπτώσεις που η απόρριψη ή μη αποδοχή της τροποποιητικής δήλωσης από τη Φορολογική Διοίκηση οφείλεται σε βάσιμους λόγους οι οποίοι δεν σχετίζονται με την προθεσμία υποβολής τροποποιητικής δήλωσης.
2. Αξίωση επιστροφής φόρου που προβάλλεται με την υποβολή τροποποιητικής φορολογικής δήλωσης ή με έγγραφο αίτημα επιστροφής φόρου δυνάμει τροποποιητικής φορολογικής δήλωσης, που υποβάλλεται μετά την έκδοση της ΠΟΛ.1172/2017 εγκυκλίου, εξετάζεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε αυτήν, τηρουμένης της τρίμηνης προθεσμίας για την αποδοχή ή απόρριψή της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 63 παρ.2 του ν.2717/1999 (Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας) και 42 του ν.4174/2013 (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας).
Στην πιο πάνω εγκύκλιο διευκρινίστηκε, μεταξύ άλλων, ότι εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος υποβάλλεται μέσα σε πέντε έτη από τη λήξη του έτους εντός του οποίου λήγει η προθεσμία υποβολής (αρχικής) δήλωσης και η τριετής προθεσμία παραγραφής της αξίωσης επιστροφής του φόρου αρχίζει από την με οποιονδήποτε τρόπο αποδοχή της.
Η αποδοχή αυτή πραγματοποιείται, στη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων, με την έκδοση της πράξης προσδιορισμού του φόρου.
Αντίστοιχα, στη φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων, ως αποδοχή νοείται η αποδοχή του έγγραφου αιτήματος για επιστροφή του φόρου, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην ΠΟΛ.1183/2014 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.
Τα ανωτέρω ισχύουν και στην περίπτωση που η Φορολογική Διοίκηση κάνει αποδεκτή την τροποποιητική δήλωση ή το αίτημα επιστροφής κατόπιν έκδοσης απόφασης επί ασκηθείσας ενδικοφανούς ή δικαστικής προσφυγής.
3. Ως προς την αντιμετώπιση εκκρεμών υποθέσεων που αφορούν τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που υποβλήθηκαν μετά την έναρξη ισχύος του Κ.Φ.Δ., ήτοι από 1.1.2014 και μετά, ανεξαρτήτως των χρήσεων που αφορούν, ισχύουν τα ακόλουθα:
α) Εάν έχει υποβληθεί τροποποιητική δήλωση και μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας δεν έχει παρέλθει το τρίμηνο για την αποδοχή ή την απόρριψή της, η Δ.Ο.Υ. οφείλει να προβαίνει σε αποδοχή και εκκαθάρισή της βάσει των αναφερόμενων στην ΠΟΛ.1172/2017 εγκύκλιο, εντός του τριμήνου που ορίζεται με βάση τις πιο πάνω κείμενες διατάξεις.
β) Εάν έχει υποβληθεί τροποποιητική δήλωση, η οποία απορρίφθηκε, είτε ρητά είτε σιωπηρά, από τη Δ.Ο.Υ. λόγω παρόδου του τριμήνου από την υποβολή της ή λόγω εφαρμογής από τη Δ.Ο.Υ. τυχόν αντίθετων οδηγιών πριν την έκδοση της ΠΟΛ.1172/2017εγκυκλίου και υφίσταται προθεσμία για άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής, η Δ.Ο.Υ. οφείλει να προβαίνει σε αποδοχή και εκκαθάρισή της, ύστερα από αίτηση του φορολογούμενου.
γ) Εάν έχει υποβληθεί τροποποιητική δήλωση η οποία απορρίφθηκε, είτε ρητά είτε σιωπηρά, από τη Δ.Ο.Υ. λόγω παρόδου του τριμήνου από την υποβολή της ή λόγω εφαρμογής από τη Δ.Ο.Υ. τυχόν αντίθετων οδηγιών πριν την έκδοση της ΠΟΛ.1172/2017εγκυκλίου και έχει ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή που εκκρεμεί, η Δ.Ο.Υ. οφείλει να προβαίνει σε αποδοχή και εκκαθάρισή της, εφόσον υποβληθεί από τον φορολογούμενο δήλωση παραίτησης από την ασκηθείσα ενδικοφανή προσφυγή.
δ) Εάν έχει υποβληθεί τροποποιητική δήλωση η οποία απορρίφθηκε, είτε ρητά είτε σιωπηρά, από τη Δ.Ο.Υ. λόγω παρόδου του τριμήνου από την υποβολή της ή λόγω εφαρμογής από τη Δ.Ο.Υ. τυχόν αντίθετων οδηγιών πριν την έκδοση της ΠΟΛ.1172/2017εγκυκλίου και δεν έχει ασκηθεί εμπρόθεσμα ενδικοφανής προσφυγή, δεν απαιτείται καμία ενέργεια εκ μέρους της Δ.Ο.Υ. διότι τα όργανα της Φορολογικής Διοίκησης έχουν ήδη ασκήσει την αρμοδιότητά τους και συνεπώς τα σχετικά αιτήματα των φορολογούμενων δεν γίνονται αποδεκτά.
ε) Εάν έχει ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή, η οποία απορρίφθηκε ρητά ή σιωπηρά λόγω παρόδου της προθεσμίας εντός της οποίας μπορούσε να εκδοθεί η απόφαση επί αυτής ή λόγω εφαρμογής τυχόν αντίθετων οδηγιών πριν την έκδοση της ΠΟΛ.1172/2017εγκυκλίου και υφίσταται προθεσμία για άσκηση δικαστικής προσφυγής, η Δ.Ο.Υ. οφείλει να προβαίνει σε αποδοχή και εκκαθάριση είτε της ήδη υποβληθείσας (και απορριφθείσας) τροποποιητικής δήλωσης, είτε της νέας τροποποιητικής δήλωσης που ο φορολογούμενος δύναται να υποβάλει, εφόσον δεν είχε παραγραφεί το δικαίωμα υποβολής τροποποιητικής δήλωσης κατά τον χρόνο που είχε υποβληθεί η απορριφθείσα.
στ) Εάν έχει ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή, η οποία απορρίφθηκε ρητά ή σιωπηρά λόγω παρόδου της προθεσμίας εντός της οποίας μπορούσε να εκδοθεί η απόφαση επί αυτής ή λόγω εφαρμογής τυχόν αντίθετων οδηγιών πριν την έκδοση της ΠΟΛ.1172/2017εγκυκλίου και δεν έχει ασκηθεί εμπρόθεσμα δικαστική προσφυγή, δεν απαιτείται καμία ενέργεια εκ μέρους της Δ.Ο.Υ. διότι τα όργανα της Φορολογικής Διοίκησης έχουν ήδη ασκήσει την αρμοδιότητά τους και συνεπώς τα σχετικά αιτήματα των φορολογούμενων δεν γίνονται αποδεκτά.
Ομοίως, εάν η τυχόν ασκηθείσα δικαστική προσφυγή έχει απορριφθεί, δεν απαιτείται καμία ενέργεια, διότι τα όργανα της Φορολογικής Διοίκησης και τα δικαστήρια έχουν ασκήσει την αρμοδιότητά τους και τη δικαιοδοσία τους, αντίστοιχα.
ζ) Εάν έχει ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή, η οποία απορρίφθηκε ρητά ή σιωπηρά λόγω παρόδου της προθεσμίας εντός της οποίας μπορούσε να εκδοθεί η απόφαση επί αυτής ή λόγω εφαρμογής από τη Δ.Ο.Υ. τυχόν αντίθετων οδηγιών πριν την έκδοση της ΠΟΛ.1172/2017 εγκυκλίου και κατά της απόρριψης έχει ασκηθεί εμπρόθεσμα δικαστική προσφυγή που εκκρεμεί, η Δ.Ο.Υ. οφείλει να προβαίνει, σε αποδοχή και εκκαθάριση είτε της ήδη υποβληθείσας (και απορριφθείσας) τροποποιητικής δήλωσης, είτε της νέας τροποποιητικής δήλωσης που ο φορολογούμενος δύναται να υποβάλει, εφόσον προσκομίσει δήλωση παραίτησης από το δικόγραφο και από το δικαίωμα της εκκρεμούς δικαστικής προσφυγής του ως προς όλα τα κεφάλαια και αιτήματά της, η οποία κατατέθηκε στο δικαστήριο και εφόσον δεν είχε παραγραφεί το δικαίωμα υποβολής τροποποιητικής δήλωσης κατά τον χρόνο που είχε υποβληθεί η απορριφθείσα.
η) Εάν έχει υποβληθεί τροποποιητική δήλωση η οποία απορρίφθηκε, είτε ρητά είτε σιωπηρά, από τη Δ.Ο.Υ. λόγω παρόδου του τριμήνου από την υποβολή της ή λόγω εφαρμογής από τη Δ.Ο.Υ. τυχόν αντίθετων οδηγιών πριν την έκδοση της ΠΟΛ.1172/ 2017εγκυκλίου, βάσει των οποίων ο φορολογούμενος παραιτήθηκε από το δικόγραφο ή το δικαίωμα της δικαστικής προσφυγής (σχετ. το αριθμ. ΔΕΑΦ Α 1053834 ΕΞ 2017/ 5.4.2017 έγγραφο), η Δ.Ο.Υ. οφείλει να προβαίνει σε αποδοχή και εκκαθάριση είτε της ήδη υποβληθείσας (και απορριφθείσας) τροποποιητικής δήλωσης, είτε της νέας τροποποιητικής δήλωσης που ο φορολογούμενος δύναται να υποβάλει, εφόσον δεν είχε παραγραφεί το δικαίωμα υποβολής τροποποιητικής δήλωσης κατά τον χρόνο υποβολής που είχε υποβληθεί η απορριφθείσα.
Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις και προκειμένου για τα νομικά πρόσωπα, όπου γίνεται αναφορά σε αποδοχή ή απόρριψη της τροποποιητικής δήλωσης που είχε υποβληθεί, νοείται αποδοχή ή απόρριψη του έγγραφου αιτήματος για επιστροφή του φόρου εισοδήματος.
4. Επισημαίνεται ότι η εκπρόθεσμη υποβολή τροποποιητικής φορολογικής δήλωσης επισύρει όλες τις συνέπειες περί εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Φ.Δ., εκτός από τις τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που είχαν υποβληθεί μέσα στις προθεσμίες που προβλέφθηκαν στις ΠΟΛ. 1255/2014 και ΠΟΛ.1161/2016 εγκυκλίους και οι οποίες, πάντως, εκκαθαρίζονται με βάση τα αναφερόμενα στην ΠΟΛ. 1172/2017 εγκύκλιο και στην παρούσα.
5. Τέλος, υπενθυμίζεται ότι με την υπ’ αριθμ.14/2016 Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. που έγινε αποδεκτή από τον Γ.Γ.Δ.Ε. και κοινοποιήθηκε με την ΠΟΛ.1114/2016 στην έννοια της τροποποιητικής δήλωσης του άρθρου 19 Κ.Φ.Δ. περιλαμβάνεται και η ανακλητική δήλωση.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ