ΠΡΟΣ Τον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), κ. Γεώργιο Πιτσιλή

ΠΡΟΣ Τον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), κ. Γεώργιο Πιτσιλή

ΘΕΜΑ: Ειδική φορολόγηση των αναδρομικών ποσών που καταβλήθηκαν στους συνταξιούχους δικαστικούς λειτουργούς με βάση το άρθρο 33 του ν. 4734/2020 για το χρονικό διάστημα από 11-6-2015 μέχρι 12-5-2016

Αξιότιμε κύριε Διοικητά,

Επανερχόμενοι στο από 23-4-2021 έγγραφό μας, σας αναφέρουμε και τα εξής:

I) Όπως σας είναι γνωστό με βάση το άρθρο 33 του ν. 4734/2020 καταβλήθηκαν, μεταξύ των άλλων συνταξιούχων του Δημοσίου και στους συνταξιούχους δικαστικούς λειτουργούς και του λειτουργούς του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους διάφορα χρηματικά ποσά, που αντιστοιχούν σε περικοπές και μειώσεις των κύριων συντάξεών τους, οι οποίες επιβλήθηκαν κατ’ εφαρμογή της υποπαρ. Β3 της παρ. Β του άρθρου 1 του ν. 4093/2012 και αφορούν το χρονικό διάστημα από τις 11-6-2015 και μέχρι τη δημοσίευση του ν. 4387/2016 (12-5-2016). Σύμφωνα με το ίδιο ως άνω άρθρο στα καταβληθέντα αυτά ποσά δεν έγινε παρακράτηση φόρου, ούτε παρακράτηση εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων και η φορολόγησή τους θα γίνει μαζί με τα εισοδήματα των αντιστοίχων ετών (2015, 2016) ύστερα από σχετικές τροποποιητικές δηλώσεις που θα υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι για τα εν λόγω έτη.

Όπως επίσης σας είναι γνωστό κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα (2015 και 2016) ίσχυαν τα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 1 του άρθρου 5 του Ζ’ ψηφίσματος του έτους 1975 (ΦΕΚ 23Α’) της Ε’ Αναθεωρητικής Βουλής, σύμφωνα με τις διατάξεις των οποίων κατά την εκκαθάριση του φόρου εισοδήματος από την Αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία από το ποσό του καθαρού εισοδήματος αφαιρείται ποσό ίσο με το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του ακαθάριστου ποσού της βουλευτικής αποζημίωσης. Εξάλλου με τις 89/2013 και 6/2015 αποφάσεις του Ειδικού Δικαστηρίου της παρ. 2 του άρθρου 88 του Συντάγματος έγινε δεκτό ότι ο οφειλόμενος φόρος εισοδήματος δικαστικών λειτουργών υπολογίζεται μετά την αφαίρεση ποσοστού 25% από τις ακαθάριστες αποδοχές τους (εν ενεργεία και συνταξιούχων).

Οι αποφάσεις αυτές του Ειδικού Δικαστηρίου είναι αμετάκλητες και δεσμευτικές για τη Διοίκηση ως προς το νομικό ζήτημα που επιλύουν (για όλα τα παραπάνω, πλην άλλων, βλ. τις ΠΟΑ 1147/2016 και 1161/2016 του τότε Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων). Τέλος με την υπ’ αριθμ. 295/2017 απόφαση του ΣτΕ κρίθηκε ότι οι αναδρομικές αποδοχές των δικαστικών λειτουργών, ανεξάρτητα από το πότε εισπράττονται, ανάγονται στο χρονικό διάστημα που αντιστοιχούν (εν προκειμένω 2015 και 2016) και υπόκεινται στις φορολογικές επιβαρύνσεις που ίσχυαν κατά το διάστημα αυτό που γεννήθηκαν και όχι σ’ αυτές που ίσχυαν κατά το χρόνο τον οποίο εισπράχθηκαν. Ενόψει των ανωτέρω και προκειμένου να αποφευχθεί άσκοπη επιβάρυνση των δικαστηρίων και ταλαιπωρία των συνταξιούχων δικαστικών λειτουργών με την άσκηση σχετικών αγωγών, παρακαλούμε όπως στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας, μεριμνήσετε ώστε κατά την έκδοση των σχετικών βεβαιώσεων καταβολής των ως άνω ποσών (αναδρομικών), το φορολογητέο ποσό να προσδιορισθεί μετά την αφαίρεση του 25% του ακαθάριστου ποσού από το προς φορολόγηση καθαρό ποσό του κάθε συνταξιούχου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή η λύση δόθηκε με τις προαναφερόμενες ΠΟΑ (1147/2016 και 1161/2016) του ίδιου ως άνω Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων για το ίδιο ζήτημα φορολόγησης εισοδημάτων, των συνταξιούχων δικαστικών λειτουργών. Ως εκ περισσού αναφέρεται ότι τα προαναφερόμενα εδάφια της παρ. 1 του άρθρου 5 του Ζ’ Ψηφίσματος Ε’ Αναθεωρητικής Βουλής του έτους 1975 καταργήθηκαν με το άρθρο 71 του ν. 4472/2017 με έναρξη ισχύος από 11-1-2017 και εφεξής.

II) Με τις 244/2017, 32/2018 και την εντελώς πρόσφατη 504/26-3-2021 αποφάσεις της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου κρίθηκε ότι οι διατάξεις των άρθρων 38 του ν. 3863/2010 και 11 του ν.3865/2010, με τις οποίες επιβλήθηκε η εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων, αντίκεινται στις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 1 και 5 και 25 παρ. 1 και 4 του Συντάγματος και στις από αυτά απορρέουσες αρχές, και ως εκ τούτου είναι ανίσχυρες και ανεφάρμοστες. Κατόπιν αυτού και για τον ίδιο πιο πάνω λόγο (αποφυγή άσκοπης επιβάρυνσης των δικαστηρίων κλπ.) παρακαλούμε, κατά τη φορολόγηση των προαναφερομένων ποσών (αναδρομικών), να μη γίνει από τα ποσά αυτά παρακράτηση εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων κατ’ εφαρμογή των ως άνω αντισυνταγματικών και ως εκ τούτου ανίσχυρων και ανεφάρμοστων διατάξεων των άρθρων 38 του ν. 3863/2010 και 11 του ν. 3865/2010.

Κατ’ ακολουθίαν όλων των ανωτέρω και επειδή άρχισε η περίοδος υποβολής των δηλώσεων φόρου εισοδήματος και προς αποφυγή υποβολής δεύτερων τροποποιητικών δηλώσεων και άσκησης σχετικών αγωγών ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου, παρακαλούμε να ικανοποιήσετε το ως άνω νόμιμο και δίκαιο αίτημά μας με έκδοση σχετικής εγκυκλίου σας, όπως πράξατε και στο παρελθόν. Άλλως να μας απαντήσετε εγγράφως, όπως, άλλωστε, έχετε εκ του νόμου υποχρέωση.

Με τιμή,

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                         Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 Κων/νος Βαμβακίδης                   Γεωργία Μουτεβελή

Πρόεδρος Εφετών ε.τ.                  Ειρηνοδίκης ε.τ.