ΣΚΟΠΟΙ

Σκοποί της ‘Ενωσης είναι :

  • Η σύσφιγξη των φιλικών δεσμών, η αλληλεγγύη και η αλληλοβοήθεια μεταξύ των μελών.

  • Η προώθηση των συμφερόντων εν γένει των μελών και ιδίως η επίλυση των εκάστοτε αναφυομένων συνταξιοδοτικών (και άλλων) θεμάτων και

  • Η επικοινωνία και καλλιέργεια πνεύματος συνεργασίας του σωματείου με ομοειδείς ενώσεις του εσωτερικού και εξωτερικού και ιδίως με εκείνες των εν ενεργεία δικαστικών λειτουργών, καθώς και η ανάπτυξη πολιτιστικών δραστηριοτήτων και εν γένει εκδηλώσεων.

Μέλη του σωματείου μπορούν να είναι δικαστικοί λειτουργοί όλων των κλάδων και όλων των βαθμών και τα μέλη του ΝΣΚ, οπουδήποτε κατοικούν, όπως και οι σύζυγοι των αποβιωσάντων μελών μας.

Όργανα του σωματείου είναι :

  1. Η Γενική Συνέλευση,

  2. Το Διοικητικό  Συμβούλιο και

  3. Η Εξελεγκτική Επιτροπή.

    Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά μια φορά το χρόνο κατά τον μήνα Οκτώβριο και κάθε τρία χρόνια γίνονται αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής. Σαυτή μετέχουν όλα τα ταμειακώς εντάξει μέλη.  Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από εννέα (9) μέλη και η Εξελεγκτική Επιτροπή από τρία(3).