Συμπληρωματικές διευκρινίσεις επί της ΠΟΛ.1147/2016 για την φορολογική μεταχείριση αποδοχών δικαστικών λειτουργών.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ́

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:

Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2016

ΠΟΛ: 1161

ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής

Ταχ. Δ/νση : Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες : Τηλέφωνο :

Κ. Σερβίας 10 101 84 ΑΘΗΝΑ

Fax e-mail

210 3375314-6

: 210 3375001

: d12.a@yo.syzefxis.gov.gr

ΘΕΜΑ: Συμπληρωματικές διευκρινίσεις επί της ΠΟΛ.1147/2016 για την φορολογική μεταχείριση αποδοχών δικαστικών λειτουργών.

Σε συνέχεια της ΠΟΛ.1147/2016 εγκυκλίου μας, αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας παρέχουμε διευκρινίσεις ως προς τα ακόλουθα διαδικαστικά ζητήματα:
1. Με την ανωτέρω εγκύκλιο και σε συνέχεια των αριθ. 89/2013 και 6/2015 αποφάσεων του Ειδικού Δικαστηρίου της παρ. 2 του άρ. 88 του Συντάγματος (Μισθοδικείου) διευκρινίστηκε, ότι οι υπηρεσίες του Υπ. Οικονομικών θα πρέπει να ικανοποιούν υποβαλλόμενα σχετικά αιτήματα δικαστικών λειτουργών (εν ενεργεία και συνταξιούχων) και να προβαίνουν σε νέα εκκαθάριση, υπολογίζοντας τον οφειλόμενο φόρο εισοδήματος μετά την αφαίρεση ποσού ίσου με το 25% του ακαθάριστου ποσού των αποδοχών τους (των εν ενεργεία και των συνταξιούχων). Το τυχόν

1

αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό επιστρέφεται λαμβάνοντας υπόψη και τις διατάξεις περί παραγραφής. Περαιτέρω διευκρινίζεται, ότι με τον όρο ακαθάριστες αποδοχές (των εν ενεργεία και των συνταξιούχων) νοούνται οι μεικτές αποδοχές που προέρχονται αποκλειστικά και μόνο από την ιδιότητά τους ως δικαστικών λειτουργών.

2. Σύμφωνα με τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Ζ’ Ψηφίσματος, όπως ισχύουν, «Κατά την εκκαθάριση του φόρου εισοδήματος από την αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία, από το ποσό του πρώτου εδαφίου [όπου ορίζεται το καθαρό ποσό] αφαιρείται ποσό ίσο με το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του ακαθάριστου ποσού της βουλευτικής αποζημίωσης ως τεκμαρτό ποσό για την κάλυψη των δαπανών μίσθωσης πολιτικών γραφείων και λοιπών δαπανών άσκησης του λειτουργήματος. Το ποσοστό αυτό μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.»

Επίσης, διευκρινίζεται ότι ο ΚΦΕ (ν.4172/2013) δεν προβλέπει την έκπτωση της δαπάνης αυτής από το ακαθάριστο εισόδημα, και συνεπώς επιβάλλεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης και επί του προαναφερόμενου ποσοστού 25%. Συνεπώς, το προαναφερόμενο ποσό έκπτωσης (25%) δηλώνεται στους κωδικούς 659-660 του εντύπου Ε1.

3. Προκειμένου να διενεργηθεί η ως άνω νέα εκκαθάριση για τα εισοδήματα των ετών 2013, 2014 και 2015, οι δικαιούχοι δικαστικοί λειτουργοί (εν ενεργεία και συνταξιούχοι) θα πρέπει προηγουμένως να προσέλθουν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. υποβάλλοντας τροποποιητικές δηλώσεις σύμφωνα με τα ανωτέρω. Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που έχουν ήδη υποβληθεί τροποποιητικές δηλώσεις που δε συμφωνούν με τα παραπάνω, τότε απαιτείται η εκ νέου υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων σύμφωνα με τα ως άνω εκτεθέντα. Οι τροποποιητικές αυτές δηλώσεις των δικαστικών λειτουργών, υποβάλλονται στις Δ.Ο.Υ. χωρίς κυρώσεις μέχρι και 31.12.2016. Οι αρμόδιες Δ.Ο.Υ. προβαίνουν σε εκκαθάριση των τροποποιητικών αυτών δηλώσεων. Κατά την υποβολή των δηλώσεων, οι συνταξιούχοι θα πρέπει επίσης να προσκομίσουν οποιοδήποτε πρόσφορο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ιδιότητα του δικαστικού λειτουργού.

4. Για καλύτερη κατανόηση των ανωτέρω παραθέτουμε το ακόλουθο παράδειγμα: Έστω εν ενεργεία δικαστικός λειτουργός για τον οποίο οι ετήσιες ακαθάριστες αποδοχές από την άσκηση του δικαστικού λειτουργήματος ανέρχονταν στο ποσό των

2

1.000 ευρώ. Έστω επίσης ότι οι συνολικές ασφαλιστικές κρατήσεις για το ίδιο έτος ανέρχονταν στο ποσό των 100 ευρώ. Βάσει των ανωτέρω, στην τροποποιητική δήλωση που θα υποβληθεί προκειμένου να γίνει νέα εκκαθάριση για το ως άνω έτος: α) στους κωδικούς 301-302 θα αναγραφεί το ποσό 1.000 – 100 = 900 – (25% x 1.000) = 650 ευρώ,

β) στους κωδικούς 659-660 θα αναγραφεί το ποσό 25% x 1.000 = 250 ευρώ.
5. Επισημαίνεται ότι οι εκκαθαριστές μισθοδοσίας και συντάξεων θα πρέπει να υποβάλλουν το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο βεβαιώσεων για τους δικαστικούς λειτουργούς για το φορολογικό έτος 2016 και επόμενα σύμφωνα με τα παραπάνω, προκειμένου να διενεργούνται απευθείας οι σχετικές εκκαθαρίσεις σύμφωνα με τα προαναφερόμενα και χωρίς να απαιτείται η μεσολάβηση των Δ.Ο.Υ.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ :
Ι ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ.ΗΛΕ.Δ.)
2. Δ/νση Υποστήριξης Ηλεκτρονικά Συναλλασσομένων (ΔΥΠΗΣ) 3. Δ.Ο.Υ.
4. Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.
5. Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ
6. Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
7. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
8. Δ/νση Νομικής Υποστήριξης της ΓΓΔΕ
ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Δ/νση Εσωτερικών Υποθέσεων
2. Κεντρική Υπηρεσία ΣΔΟΕ και Περιφερειακές Διευθύνσεις του

pastedGraphic_1.png pastedGraphic_2.png pastedGraphic_3.png
3

3. ΠΟΕ Δ.Ο.Υ.

4. Περιοδικό « ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ»

5. Ένωση Δικαστικών Λειτουργών ΣτΕ, Πανεπιστημίου 47-49, 105 64

6. Ένωση Δικαστών & Εισαγγελέων, Πρώην Σχολή Ευελπίδων, κτ.6, γρ.210, 101 71

7. Ένωση Δικαστικών Λειτουργών Ελεγκτικού Συνεδρίου, Βουρνάζου 4 & Τσόχα, 101 68

8. Ένωση Διοικητικών Δικαστών, Λουΐζης Ριανκούρ 85, 115 24
9. Ένωση Εισαγγελέων, Πρώην Σχολή Ευελπίδων, κτ.16, γρ.204, 101 67

10. Σύνδεσμος Ανωτέρων & Ανωτάτων Δικαστικών Λειτουργών, Λ. Αλεξάνδρας 121, Άρειος Πάγος, 115 22

11. Ένωση Συνταξιούχων Δικαστικών Λειτουργών, Κυρίλλου Λουκάρεως 14, 114 75 ΑΘΗΝΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Αναπληρωτή Υπουργού
3. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων
4. Γραφείο κ. Γενικού Δ/ντή Φορολογικής Διοίκησης
5. Γραφεία κ.κ. Γενικών Δ/ντών
6. Γραφείο κ. Δ/ντη ΔΕΑΦ
7. Όλες τις Φορολογικές Δ/νσεις, Τμήματα και Ανεξάρτητα Γραφεία
8. Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων (20)
9. Γραφείο Επικοινωνίας και Πληροφόρησης Πολιτών (5)
10. Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας – Τμήματα Α ́(20), Β ́(5), Γ ́(5)