ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Κ. ΕΦΗ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΚΑΙ Κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟ, ΣΤΙΣ 05-10-2017

ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
& ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Μέγαρο Εφετείου Αθηνών-3ος όροφος, γραφ. 924
Τηλ. 2106449437, 6944503965-Τ.Κ. 11522
Αθήνα, 07-10-2017
Αριθμός  Πρωτ.: 93
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Κ. ΕΦΗ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΚΑΙ Κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟ,  ΣΤΙΣ 05-10-2017
Το ΔΣ της Ενωσης Συνταξιούχων Δικαστικών Λειτουργών Ελλαδος και Λειτουργών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους συναντήθηκε ,κατόπιν αιτήματός μας, στις 05 Οκτωβρίου 2017, με την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Εφη Αχτσιόγλου και τον Υφυπουργό  κ. Αναστάσιο Πετρόπουλο,  προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω εκτιθέμενα σοβαρά θέματα που μας απασχολούν, κατά την οποία παρίστατο επίσης και η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Στυλιανή Βρακά.

Α ) ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ : Για την αποκατάσταση της πληροφόρησης όλων των δικαστικών λειτουργών:

Κατά την άφιξη των μελών  του ΔΣ στο Υπουργείο την προγραμματισμένη ώρα 12:00η μεσημβρινή της 05-10-2017 , με μεγάλη έκπληξή μας διαπιστώσαμε ότι παρευρίσκοντο εκεί με δική τους πρωτοβουλία, η Προϊσταμένη του Νομικού Γραφείου του  Πρωθυπουργού κυρία Βασιλική Θάνου-Χριστοφίλου , Πρόεδρος του Αρείου Πάγου, ε.τ. και το Προεδρείο της Ενωσης Ανωτάτων και Ανωτέρων Δικαστών και Εισαγγελέων.

ΕΚΦΡΑΣΑΜΕ την έντονη αντίθεσή μας προς τους Υπουργούς και αρνηθήκαμε να συζητήσουμε από κοινού με το προεδρείο της ανωτέρω Ενωσης εφόσον δεν είχαν κληθεί και δεν παρίσταντο οι δικαστικές ενώσεις που εκπροσωπούν το σύνολο των εν ενεργεία συναδέλφων μας δικαστικών λειτουργών, στους οποίους μετά την έντονη διαμαρτυρία μας η Υπουργός συνέστησε να αποχωρήσουν και στη συνέχεια με έκπληξη διαβάσαμε την ανακοίνωση του προεδρείου της νεοσύστατης αυτής και με ελάχιστο αριθμό μελών ένωσης ,που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, από την οποία προκύπτει, με απλή ανάγνωση ότι τα αναφερόμενα σ΄αυτή δεν εξυπηρετούν τα πληττόμενα συμφέροντα των δικαστικών λειτουργών.

Κατά τη συζήτηση, ενώ είχε αποχωρήσει το Προεδρείο της ανωτέρω ένωσης και είχε παραμείνει αυτοβούλως η Προϊσταμένη του Νομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού κυρία Βασιλική Θάνου-Χριστοφίλου, Πρόεδρος του Αρείου Πάγου,ε.τ., αναπτύξαμε για άλλη μία φορά τα προβλήματά μας,  που συνοπτικά είναι τα ακόλουθα:

Β ) ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ

1) ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 13 Ν.4387/2016

ΕΚΘΕΣΑΜΕ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ ότι οι συντάξεις όλων των συνταξιούχων δικαστικών λειτουργών και λειτουργών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που εξήλθαν της ενεργού υπηρεσίας μέχρι 12.5.2016, μειώθηκαν δραματικά  από 1.10.2017, με την επιβολή του ανωτάτου ακαθάριστου ορίου 2000 ευρώ μηνιαίως, ήτοι καθαρό ποσό σύνταξης για τον Πρόεδρο του ΑΠ και όλους τους κατώτερους βαθμούς, περίπου 1450 ευρώ μηνιαίως, για το διάστημα μέχρι 31.12.2018, αδιακρίτως χρόνου υπηρεσίας, ήτοι τις μειώνει εκ νέου κατά ποσοστό 40%, περίπου, με αποτέλεσμα η συνολική μείωση (σωρευτικά από της εφαρμογής των μνημονίων), των συντάξεων των δικαστικών λειτουργών και των λειτουργών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, να ανέρχεται σε ποσοστό 74% περίπου. Ετσι οι καθαρές μηνιαίες συντάξιμες αποδοχές των συνταξιούχων Προέδρων  των Ανωτάτων Δικαστηρίων και του Ν.Σ.Κ., με 40 και πλέον έτη υπηρεσίας,  μειώθηκαν περίπου 950 ευρώ το μήνα, διαφοροποιούμενης κατά περίπτωση ανάλογα με τη φορολογική κλίμακα εκάστου και  ελαφρώς μικρότερες  είναι και οι μειώσεις των συντάξεων των  συνταξιούχων  λειτουργών κατωτέρων βαθμών. Μάλιστα δε στην με αριθ. 9/01-03-2017 εγκύκλιο του Διοικητή του ΕΦΚΑ Αθανάσιου Μπακαλέξη, προβλέπεται και η επιστροφή σε δόσεις, των  ως αχρεωστήτως καταβληθεισών διαφορών συντάξεων του διαστήματος από 1.6.2016 μέχρι 30.9.2017.Τυχόν ενεργοποίηση και της εγκυκλίου αυτής, θα συνεπάγεται επί πλέον μείωση των συντάξιμων αποδοχών μας κατά 270 ευρώ περίπου το μήνα, ήτοι οι Πρόεδροι των Ανωτάτων Δικαστηρίων θα εισπράττουν , επί πολλά έτη, μέχρι την εξόφληση όλου του ποσού, 1180 ευρώ [!!!] το μήνα.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΑΜΕ, καταθέτοντας και υπόμνημα, με επίκληση  και της πλούσιας νομολογίας των Ανωτάτων Δικαστηρίων, αναφέροντας ειδικότερα και την πρόσφατη απόφαση, με αριθ. 6/2015 του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου του άρθρου 88 παρ.2 του Συντάγματος (που αφορά συνταξιούχους δικαστικούς λειτουργούς), σύμφωνα με τις οποίες η ευχέρεια του κοινού νομοθέτη να καθορίζει τις συντάξιμες αποδοχές των δικαστικών λειτουργών και αυτές των λειτουργών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, κατ΄άρθρο 100Α του Συντάγματος, τελεί υπό τους περιορισμούς των διατάξεων των άρθρων 26,87 και 88 του Συντάγματος, ο δε προσδιορισμός του περιεχομένου και του ύψους των συντάξεων, δεν μπορεί να γίνεται κατά τρόπο που να αποκλίνουν αυτές ουσιωδώς από τις, κατ΄εφαρμογή του άρθρου 88 παρ.2 του Συντάγματος, καθοριζόμενες αποδοχές ενεργείας. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να επηρεάσει την προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία του δικαστικού λειτουργού κατά τη διάρκεια της άσκησης του λειτουργήματός του και συνεπώς πρέπει να διατηρείται μια σταθερή ( και οπωσδήποτε εύλογη) αναλογία μεταξύ των συντάξιμων αποδοχών και των αποδοχών ενεργείας των δικαστικών λειτουργών.

Οτι σύμφωνα με τα εκτιθέμενα ανωτέρω και λεπτομερώς στο Υπόμνημά μας, που καταθέσαμε ,επέρχεται ανατροπή της αναλογίας των αποδοχών ενεργείας των συντάξιμων αποδοχών μας και με τη μείωση και των ποσοστών αναπλήρωσης από 80% με 35 έτη υπηρεσίας ,σε ποσοστό 33,81%, όπως προκύπτει από τον πίνακα του άρθρου 8 του Ν. 4387/2017.

2 ) ΑΠΑΙΤΗΣΑΜΕ  : Οι ανωτέρω περιπτώσεις μειώσεως της σύνταξής μας ήτοι:

α)  Η μείωση που επέφερε το άρθρο 13 του ν.4387/2017, με την μορφή της αναστολής, κατά παράβαση των ανωτέρω Συνταγματικών διατάξεων, με την Σύνταξη του Οκτωβρίου η οποία μας καταβλήθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου 2017, πρέπει να ανακληθεί και να μην εφαρμοσθεί για το μέλλον και να μας επιστραφούν τα ποσά που παρακρατήθηκαν με τη διάταξη αυτή για τον μήνα Οκτώβριο.

β) Οι μειώσεις που  επελύθησαν με τις ανωτέρω αμετάκλητες αποφάσεις των ανωτάτων δικαστηρίων, με τις οποίες κηρύχθηκαν αντισυνταγματικοί οι μνημονιακοί νόμοι που επέβαλαν περικοπές  σε όλους τους συνταξιούχους ήτοι : οι ν. 4051/2012,4093/2012 , με τις αποφάσεις της Ολομέλειας του Στ.Ε με αριθ. 2287 και 2288/2015 και του ν. 3865/2010  με την απόφαση με αριθ. 244/2017, της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, επιβάλλεται τόσο από τις αρχές της χρηστής Διοίκησης, όσον και από το ισχύον Σύνταγμα να εφαρμοσθούν άμεσα από την Πολιτεία προς αποφυγήν αφενός μεν της άσκοπης γραφειοκρατικής απασχόλησης της Διοίκησης και των Δικαστηρίων και αφετέρου της ταλαιπωρίας των συναδέλφων μας, οι οποίοι θα υποχρεωθούν να καταφύγουν στα Δικαστήρια καίτοι επελύθησαν τα σχετικά θέματα να μην επιβληθεί δε οποιαδήποτε περαιτέρω μείωση της σύνταξής .

Ειδικότερα:

αα. ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ :

Η με αριθμό  244/08-02-2017 απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου,  επιλύοντας το ζήτημα της συνταγματικότητας των διατάξεων των ν. 3863/2010, 3865/2010 και συνακόλουθα των ν. 3986/2011 και 4002/2011, ως προς την επιβολή και την αύξηση της ΕΑΣ σε βάρος των συνταξιούχων του Δημοσίου, αποφάνθηκε ότι οι διατάξεις αυτές στο μέτρο που αφορούν στους συνταξιούχους του Δημοσίου αντίκεινται στα άρθρα 4 παρ. 1 και 5, 22 παρ. 5 και 25 παρ. 1 και 4 του Συντάγματος και στις από αυτά απορρέουσες αρχές και όρισε , ως χρονικό σημείο επέλευσης των αποτελεσμάτων της διάγνωσης της αντισυνταγματικότητας των ως άνω διατάξεων, τον χρόνο δημοσίευσης της απόφασης αυτής ήτοι την 8η Φεβρουαρίου  2017, χωρίς να έχει εφαρμοστεί μέχρι σήμερα.

Για τον λόγο αυτό το ΔΣ της ένωσής μας κατά τη συνεδρίαση της 25ης Σεπτεμβρίου 2017, αποφάσισε να επιδοθεί εξώδικη πρόσκληση στους αρμόδιους Υπουργούς και την αρμόδια Αρχή Πληρωμών, καθώς επίσης και στο Ταμείο Νομικών, το οποίο εξακολουθεί να εφαρμόζει όλους τους ανωτέρω μνημονιακούς νόμους παρά το γεγονός ότι κηρύχθηκαν αντισυνταγματικοί με τις προαναφερθείσες αποφάσεις.

ββ )   ΓΙΑ ΤΑ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ (50% της διαφοράς αποδοχών που οφείλονταν στους δικαστικούς λειτουργούς, για το χρονικό διάστημα από 1.8.2012 έως και 30.6.2014).

Το Μισθοδικείο με τη με αριθμ. 127/2016 απόφασή του, έκρινε ότι είναι αντίθετες στο Σύνταγμα και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), οι διατάξεις των νόμων 4270/2014 και 4307/2014, οι οποίες προέβλεψαν την περικοπή κατά 50%, της διαφοράς αποδοχών που οφείλονταν στους δικαστικούς λειτουργούς, για το χρονικό διάστημα από 1.8.2012 έως και 30.6.2014. Διαφορά που προέκυψε από προηγούμενη απόφαση του ίδιου δικαστηρίου (88/2013), που έκρινε αντισυνταγματική την αναδρομική μείωση των αποδοχών  από 1η Αυγούστου 2012 έως 30η Ιουνίου 2014.

3) ΟΙ ΩΣ ΑΝΩ ΑΡΜΟΔΙΟΙ  ΥΠΟΥΡΓΟΙ μας έδωσαν υποσχέσεις, για τη μελετη και επίλυση των ανωτέρω προβλημάτων που μετ΄επιτάσεως τους θέσαμε όπως και σε όλες τις προηγούμενες συναντήσεις   μας(αφότου δημοσιεύθηκε στον τύπο το σχέδιο νόμου για το Ασφαλιστικό ) που τους είχαμε θέσει τα ίδια ως άνω προβλήματα, που προκύπτουν από την εφαρμογή του Ν.4387/2017, ο οποίος είναι αντισυνταγματικός ,σύμφωνα με τα εκτιθέμενα ανωτέρω και το υπόμνημα που καταθέσαμε, πλην όμως αν και έδειχναν καλή πρόθεση εντούτοις μέχρι σήμερα δεν υλοποιήθηκαν και αντ΄αυτών ενεργοποιήθηκε το άρθρο 13 του Ν. 4387/2017 που επέβαλε το ανωτέρω ανώτατο όριο καταβολής σύνταξης (πλαφόν)  2.000 Ε στις ακαθάριστες συντάξιμες αποδοχές μας, της κύριας σύνταξης, κατά τα προαναφερθέντα ποσά και ποσοστά.

4) ΤΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΑΜΕ ότι :

α ) Ηδη έχουμε προγραμματίσει από κοινού με τις έξι (6) δικαστικές ενώσεις που εκπροσωπουν το σύνολο των δικαστικών λειτουργών ΠΑΝΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ  ΣΤΙΣ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 και β) Είμαστε στο τελικό στάδιο σύνταξης και κατάθεσης αγωγής-προσφυγής , από συνταξιούχους δικαστικούς λειτουργούς και λειτουργούς του ΝΣΚ, ο συνολικός αριθμός των οποίων ανέρχεται στους 2500, περίπου (2.497).

5) ΕΚΦΡΑΣΑΜΕ την έντονη αγανάκτηση, αντίθεση και διαμαρτυρία για τη σημαντική νέα περικοπή των συντάξεων, με τη μορφή αναστολής καταβολής μεγάλου μέρους αυτών, που επέφερε το άρθρο 13 του Ν. 4387/2016, το οποίο μετά τις προηγούμενες μειώσεις, εξανεμίζει το εναπομείναν ποσό αυτών, αφού τις μειώνει κατά τα ανωτέρω ποσοστά , εκ νέου και ένόψει και της υλοποίησης του προβλεπόμενου από τον Ν.4387/2017  επανυπολογισμού των συντάξεων με τα ως άνω συντριπτικά μειωμένα ποσοστά αναπλήρωσης  (33,81%  αντί 80%,για 35 έτη υπηρεσίας, που ίσχυε έως τώρα) και της κατάργησης της προσωπικής διαφοράς, συνδυαστικά δε και με την αυξημένη φορολογία οι δικαστικοί λειτουργοί οδηγούνται  σε φτωχοποίηση

ΚΑΛΟΥΜΕ, κατόπιν  όλων αυτών τα μέλη μας και όλους τους δικαστικούς λειτουργους και τους λειτουργούς του ΝΣΚ στην ΠΑΝΔΙΚΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ στις 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017, ώρα 10 :00 π.μ στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Εφετείου Αθηνών, που διοργανώνει ή Ενωσή μας από κοινού με τις έξι (6) δικαστικές Ενωσεις που εκπροσωπούν το σύνολο των ενεργεία  δικαστικών λειτουργών και Μελών του ΝΣΚ

Αθήνα 07 Οκτωβρίου 2017

Γιά το Διοικητικό Συμβούλιο

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΕΛΟΣ

Αρεοπαγίτης,ε.τ.

Η ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΜΥΡΝΙΟΥ

Εφέτης,ε.τ.