Τροποποιητικές Δηλώσεις των οικ.ετών 2013 και 2014 και Ενδικοφανής Προσφυγή, για την Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης (Εκτ.Εισφορά)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  Αγαπητοί συνάδελφοι,

  Παρατίθενται κατωτέρω : 1)  Σχέδια τροποποιητικών δηλώσεων για τα έτη 2013 και 2014 με αίτημα επιστροφής ως αχρεωστήτως καταβληθείσας της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης ( ΕΚΤ.ΕΙΣΦΟΡΑ) με την οποία επιβαρύνθηκε το ακαθάριστο ποσό που λάβαμε ως έκτακτη παροχή της παρ. 5 του άρθρου 9 του ν.3620/2007 και 2 ) Σχέδιο ενδικοφανούς προσφυγής,το οποίο πρέπει να κατατεθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ, εντός μηνός από την παρέλευση τριών μηνών, από την κατάθεση των προαναφερθεισών τροποποιητικών ανακλητικών δηλώσεων, οι οποίες θεωρούνται σιωπηρώς απορριφθείσες, από τον Προϊστάμενο της  αρμόδιας Δ.Ο.Υ, λόγω άπρακτης παρέλευσης τριμήνου κατά την παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 4174/2013.

  Επισημαίνεται ότι τη δυνατότητα τροποποιητικής δήλωσης έχουν όσοι συνταξιούχοι συνάδελφοι έλαβαν την εν λόγω έκτακτη παροχή, ήτοι όσοι υπηρετούσαν κατά το χρονικό διάστημα από 1.1.2003 έως 31.12.2007.   

Αθήνα 21 Δεκεμβρίου 2017
Η Γενική Γραμματέας της Ενωσης
Αγγελική Σμυρνιού
Α΄
                   ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
 (ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ.  . . .)

Τροποποιητική Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 (ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2013)

(κατ’ άρθρο 19 παρ. 1 του Ν. 4174/2013) – Αίτηση επιστροφής

αχρεωστήτως καταβληθείσας ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης

άρθρου 29 παρ. 2 του ν. 3986/2011
Τ…………………………………………………………….., Συνταξιούχου Δικαστικού Λειτουργού (………………………….,ε.τ. ) με ΑΦΜ ………………………., κατοίκου Αθηνών, οδός ……………………………..αριθμ.              , ΤΚ. ……………….τηλ.
…………………………….
Ι. Κατά το οικονομικό έτος 2014 (εισοδήματα αποκτηθέντα το έτος 2013), μου καταβλήθηκε (σχετ. η, με χρονολογία …, βεβαίωση αποδοχών του ….), η 4η δόση της έκτακτης παροχής του άρθρου 5 παρ. 9 του Ν. 3620/2007, ακαθαρίστου ποσού  …. ευρώ, από το οποίο, το μεν καθαρό ποσό των  … ευρώ, δήλωσα στον κωδικό 659 της φορολογικής δήλωσής μου του ανωτέρω οικονομικού έτους, τον δε υπολογισθέντα αυτοτελώς με συντελεστή 25% φόρο, ποσού … ευρώ, δήλωσα στον κωδικό 433 της ίδιας ως άνω δήλωσης.  Με βάση αυτά τα δεδομένα της δήλωσής μου, όπως προκύπτει από το σχετικό εκκαθαριστικό σημείωμα, μου επιβλήθηκε ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 29 παρ. 2 του Ν. 3986/2011, μεταξύ άλλων, και επί του ακαθαρίστου ποσού των … ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του φόρου) της ανωτέρω παροχής. 
ΙΙ. Με τη 295/2017 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας κρίθηκε αμετακλήτως ότι η έκτακτη παροχή της παραγράφου 5 του άρθρου 9 του Ν. 3620/2007, η οποία προβλέφθηκε να εξοφληθεί σε πέντε δόσεις, έχει τον χαρακτήρα αναδρομικών αποδοχών των δικαστικών λειτουργών από την άσκηση του λειτουργήματός τους. Επομένως, ανεξάρτητα από το πότε εισπράττεται η κάθε δόση, ανάγεται πάντως στο χρονικό διάστημα από 1.1.2003-31.12.2007 (εξ ου άλλωστε και υπολογίζεται με βάση το βασικό μισθό/συνταξιοδοτική κλίμακα καθενός στο χρονικό διάστημα από 1.1.2003-31.12.2007, χορηγείται μόνον κατόπιν υποβολής υπευθύνου δηλώσεως περί παραιτήσεως από κάθε άλλη αξίωση για το εν λόγω διάστημα κ.λπ.) (110, 261/2016 αποφάσεις Ειδικού Δικαστηρίου άρθρου 88 παρ. 2 Συντάγματος). Άλλωστε, ο νομοθέτης δεν όρισε την εν λόγω έκτακτη παροχή ως φορολογητέο εισόδημα των χρήσεων κατά τις οποίες εισπράττονται οι παραπάνω δόσεις (πρβλ. ΣτΕ 974, 1783, 4040, 4350/1995, 2605, 5988/1996 κ.ά.). Συνεπώς, ανεξαρτήτως του χρόνου κατά τον οποίο εισπράχθηκε, δεν πρόκειται για εισόδημα που προέκυψε, κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 29 του Ν. 3986/2011, κατά το οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013), και δεν μπορεί να αποτελέσει κριτήριο και βάση επιβολής της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης που προβλέπεται από αυτήν.
ΙΙΙ. Ενόψει τούτου, με την παρούσα τροποποιητική δήλωση τροποποιώ, κατ’ άρθρο 19 παρ. 1 του Ν. 4174/2013, τη δήλωση φορολογίας εισοδήματός μου, οικονομικού έτους 2014 (εισοδήματα αποκτηθέντα το έτος 2013), όπως αυτή διαμορφώθηκε μετά την προηγούμενη τροποποίησή της και την έκδοση νέου εκκαθαριστικού σημειώματος
βάσει σχετικής τροποποιητικής δήλωσης, υποβληθείσας κατ’ εφαρμογή των εγκυκλίων ΠΟΛ. 1147 και 1161/2016 του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (1η περίπτωση)  
                                         ή
 σε εκτέλεση της ………… απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου……………..  (2η περίπτωση)
κατά το μέρος που εσφαλμένα δηλώθηκε στον κωδικό 659, το συνολικό ποσό των …. ευρώστο οποίο συμπεριελήφθη το ποσό των …. ευρώ, ως καθαρό ποσό της 4ης δόσης της έκτακτης παροχής της παραγράφου 9 του άρθρου 5 του Ν. 3620/2007, ενώ θα έπρεπε να δηλωθεί : α) στον κωδικό 659, το ποσό των … ευρώ (ήτοι….. ευρώ μείον ……. ευρώ), και β) στον κωδικό 657 («εισοδήματα που εξαιρούνται της εισφοράς»), το ακαθάριστο ποσό των…. ευρώ της ανωτέρω παροχής, το οποίο δεν υπόκειται στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 29 παρ. 2 του Ν. 3986/2011, σύμφωνα με τα προεκτεθέντα (βλ. ΙΙ).
IV. Κατ’ ακολουθίαν αυτών, πρέπει να γίνει νέα εκκαθάριση, βάσει της παρούσας τροποποιητικής δήλωσης υποβαλλομένης εντός του χρόνου παραγραφής, της οφειλόμενης ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 παρ. 2 του Ν. 3986/2011, οικονομικού έτους 2014 (ήτοι χωρίς τον συνυπολογισμό του ποσού των…. ευρώ) και να μου επιστραφεί το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό αυτής, νομιμοτόκως από την κατάθεση της παρούσας αίτησης.
Ενόψει των ανωτέρω και με την επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματός μου.
ΖΗΤΩ
Να γίνει δεκτή η παρούσα τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματός μου, οικονομικού έτους 2014 (εισοδήματα αποκτηθέντα το έτος 2013).
Να γίνει νέα εκκαθάριση, βάσει της παρούσας τροποποιητικής δηλώσεως, της οφειλόμενης ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 παρ. 2 του Ν. 3986/2011, οικονομικού έτους 2014.
Να μου επιστραφεί το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό της ανωτέρω εισφοράς, νομιμοτόκως από την κατάθεση της παρούσας αίτησης.
Αθήνα, …/…/2017
Ο δηλών/αιτών
Β΄
                 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
 (ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. …..)
Τροποποιητική Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 (ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2014)
(κατ’ άρθρο 19 παρ. 1 του Ν. 4174/2013) – Αίτηση επιστροφής
αχρεωστήτως καταβληθείσας ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης
άρθρου 29 παρ. 2 του Ν. 3986/2011
Τ…………………………………………………………….., Συνταξιούχου Δικαστικού Λειτουργού (………………………….,ε.τ. ) με ΑΦΜ ………………………., κατοίκου Αθηνών, οδός ……………………………..αριθμ.              , ΤΚ. ……………….
…………………………….
Ι. Κατά το φορολογικό έτος 2014 (εισοδήματα αποκτηθέντα το έτος 2014), μου καταβλήθηκε (σχετ. η, με χρονολογία …, βεβαίωση αποδοχών του ….), η 5η δόση της έκτακτης παροχής του άρθρου 5 παρ. 9 του Ν. 3620/2007, ακαθαρίστου ποσού  … ευρώ, το οποίο δήλωσα στον κωδικό 619 της φορολογικής δήλωσής μου του ανωτέρω φορολογικού έτους, τον δε υπολογισθέντα αυτοτελώς με συντελεστή 25% φόρο, ποσού … ευρώ, δήλωσα στον κωδικό 433 της ίδιας ως άνω δήλωσης.  Με βάση αυτά τα δεδομένα της δήλωσής μου, όπως προκύπτει από τη σχετική πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου, μου επιβλήθηκε ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 29 παρ. 2 του Ν. 3986/2011, μεταξύ άλλων, και επί του ακαθαρίστου ποσού των…. ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του φόρου) της ανωτέρω παροχής. 
ΙΙ. Με τη 295/2017 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας κρίθηκε αμετακλήτως ότι η έκτακτη παροχή της παραγράφου 5 του άρθρου 9 του Ν. 3620/2007, η οποία προβλέφθηκε να εξοφληθεί σε πέντε δόσεις, έχει τον χαρακτήρα αναδρομικών αποδοχών των δικαστικών λειτουργών από την άσκηση του λειτουργήματός τους. Επομένως, ανεξάρτητα από το πότε εισπράττεται η κάθε δόση, ανάγεται πάντως στο χρονικό διάστημα από 1.1.2003-31.12.2007 (εξ ου άλλωστε και υπολογίζεται με βάση το βασικό μισθό/συνταξιοδοτική κλίμακα καθενός στο χρονικό διάστημα από 1.1.2003-31.12.2007, χορηγείται μόνον κατόπιν υποβολής υπευθύνου δηλώσεως περί παραιτήσεως από κάθε άλλη αξίωση για το εν λόγω διάστημα κ.λπ.) (110, 261/2016 αποφάσεις Ειδικού Δικαστηρίου άρθρου 88 παρ. 2 Συντάγματος). Άλλωστε, ο νομοθέτης δεν όρισε την εν λόγω έκτακτη παροχή ως φορολογητέο εισόδημα των χρήσεων κατά τις οποίες εισπράττονται οι παραπάνω δόσεις (πρβλ. ΣτΕ 974, 1783, 4040, 4350/1995, 2605, 5988/1996 κ.ά.). Συνεπώς, ανεξαρτήτως του χρόνου κατά τον οποίο εισπράχθηκε, δεν πρόκειται για εισόδημα που προέκυψε, κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 29 του Ν. 3986/2011, κατά το οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013), και δεν μπορεί να αποτελέσει κριτήριο και βάση επιβολής της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης που προβλέπεται από αυτήν.
ΙΙΙ. Ενόψει τούτου, με την παρούσα τροποποιητική δήλωση (συνυποβαλλόμενο έντυπο Ε1), τροποποιώ, κατ’ άρθρο 19 παρ. 1 του Ν. 4174/2013, τη δήλωση φορολογίας εισοδήματός μου, φορολογικού έτους 2014 (εισοδήματα αποκτηθέντα το έτος 2014), όπως αυτή διαμορφώθηκε μετά την προηγούμενη τροποποίησή της και την έκδοση πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου
βάσει σχετικής τροποποιητικής δήλωσης, υποβληθείσας κατ’ εφαρμογή των εγκυκλίων ΠΟΛ. 1147 και 1161/2016 του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (1η περίπτωση)
                    ή
σε εκτέλεση της ……….. απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδκείου…………. (2η περίπτωση )
κατά το μέρος που εσφαλμένα δηλώθηκε στον κωδικό 619, το ποσό των…. ευρώ, ως αυτοτελώς φορολογηθείσα 5η δόση της έκτακτης παροχής της παραγράφου 9 του άρθρου 5 του Ν. 3620/2007, το οποίο δεν υπόκειται στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 29 παρ. 2 του Ν. 3986/2011, σύμφωνα με τα προεκτεθέντα (βλ. ΙΙ), ενώ : α) στον κωδικό 617 («εισοδήματα που εξαιρούνται της εισφοράς») θα έπρεπε να δηλωθεί το συνολικό ποσό των … ευρώ, το ποσό της ανωτέρω παροχής +  ….ευρώ, το ποσό του επιδόματος του άρθρου 3 παρ. 2 του Ν. 2521/1997) και β) στον κωδικό 619 δεν θα έπρεπε να δηλωθεί κανένα ποσό.
IV. Κατ’ ακολουθίαν αυτών, πρέπει να γίνει νέα εκκαθάριση, βάσει της παρούσας τροποποιητικής δήλωσης υποβαλλομένης εντός του χρόνου παραγραφής, της οφειλόμενης ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 παρ. 2 του Ν. 3986/2011, φορολογικού έτους 2014 (ήτοι χωρίς τον συνυπολογισμό του ποσού των…. ευρώ) και να μου επιστραφεί το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό αυτής, νομιμοτόκως από την κατάθεση της παρούσας αίτησης.
Ενόψει των ανωτέρω και με την επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματός μου.
ΖΗΤΩ
Να γίνει δεκτή η παρούσα τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματός μου, φορολογικού έτους 2014 (εισοδήματα αποκτηθέντα το έτος 2014).
Να γίνει νέα εκκαθάριση, βάσει της παρούσας τροποποιητικής δηλώσεως, της οφειλόμενης ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 παρ. 2 του Ν. 3986/2011, φορολογικού έτους 2014.
Να μου επιστραφεί το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό της ανωτέρω εισφοράς, νομιμοτόκως από την κατάθεση της παρούσας αίτησης.
Αθήνα, …/…/2017
Ο δηλών/αιτών
Γ΄
ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
(δια του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ……….)
ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗ
Τ……, Δικαστικού Λειτουργού με το βαθμό του……, που υπηρετεί στο……, κατοίκου ……ΑΦΜ……,τηλ…….. email: ……
Τ……………, Δικαστικού Λειτουργού….. με το βαθμό του ……, που υπηρετεί στο ……., κατοίκου ….., ΑΦΜ ……… τηλ………, email: ………..
KATA
1. Του Ελληνικού Δημοσίου, όπως εκπροσωπείται από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ Παλλήνης.
2. Της σιωπηρής απόρριψης από τον Προϊστάμενο της ίδιας Δ.Ο.Υ (με την άπρακτη πάροδο ενενήντα (90) ημερών), της με αρ. πρωτ. ………..αιτήσεως ανακλήσεως των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τα οικονομικά έτη 2012-2016 (χρήσεις 2011-2015).
Με τη διάταξη του άρθρου 29 του ν. 3986/2011 ‘‘Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015’’ (ΦΕΚ 152 Α΄/1.7.2011) ορίστηκε ότι: «1. Επιβάλλεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα εισοδήματα άνω των δώδεκα χιλιάδων (12.000) ευρώ των φυσικών προσώπων, που προέκυψαν κατά τις διαχειριστικές χρήσεις 2010 έως και 2014 και δηλώνονται με τις δηλώσεις των αντίστοιχων οικονομικών ετών 2011 – 2015. 2. Για την επιβολή της εισφοράς, λαμβάνεται υπόψη το ετήσιο συνολικό καθαρό ατομικό εισόδημα, πραγματικό ή τεκμαρτό, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο του φυσικού προσώπου ή σχολάζουσας κληρονομιάς. Το τεκμαρτό εισόδημα λαμβάνεται υπόψη πριν από τις μειώσεις του άρθρου 19 του Κ.Φ.Ε. . .».   
Με βάση την διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 5 του ν. 3620/2007 οι δικαστικοί λειτουργοί και τα μέλη του Ν.Σ.Κ. έλαβαν κατά τα ως άνω έτη την έκτακτη παροχή του άρθρου 5 του ν. 3620/2007 έναντι της παραίτησής τους από κάθε άλλη αξίωση προς βελτίωση των αποδοχών τους για το από 1.1.2003 μέχρι 31.12.2007 διάστημα (βλ. σχετ. την παρ. 6 της υπ’ αριθμ. 2/1601/0022/2008 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Β΄ 149). Η παροχή αυτή φορολογείται αυτοτελώς με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης και δεν υπόκειται σε καμία κράτηση. Η ανωτέρω διάταξη, με την οποία θεσπίστηκε ειδική φορολογική μεταχείριση της έκτακτης παροχής, την οποία έλαβαν οι δικαστικοί λειτουργοί και τα μέλη του Ν.Σ.Κ. κατισχύει, ως ειδικότερη, της γενικής διάταξης του άρθρου 29 του ν. 3986/2011 με την οποία επιβάλλεται η έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης, καθώς με την διάταξη αυτή δεν καταργείται ρητά η  ανωτέρω ειδική ρύθμιση του άρθρου 5 παρ.9 ν. 3620/2007 (πρβλ. ΣτΕ 1657/2007).  Άλλως, το ποσό το οποίο χορηγήθηκε στους δικαστικούς λειτουργούς και τα μέλη του Ν.Σ.Κ.  έναντι της παραίτησής τους από κάθε άλλη αξίωση προς βελτίωση των αποδοχών τους για το από 1.1.2003 μέχρι 31.12.2007 διάστημα, ανάγεται στο διάστημα αυτό κατά το οποίο δεν είχε επιβληθεί έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης, με αποτέλεσμα να μην συντρέχει  και για τον λόγο αυτό νόμιμη περίπτωση επιβολής επί του ποσού αυτού της έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν. 3986/2011 (ως φορολογηθέν αυτοτελώς), οπότε δεν υπόκειται σε έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης.
Τα ανωτέρω έγιναν δεκτά με την υπ’αριθ. 295/2017 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. 
Ενόψει τούτων, με την υπ’ αρ. πρωτ. …………αίτηση ανακλήσεως ανακαλέσαμε τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για τις διαχειριστικές περιόδους 2011 και 2015 και τα αντίστοιχα οικονομικά έτη, ζητώντας να γίνει δεκτό ότι το ποσό, που λάβαμε ως έκτακτη παροχή κατά τα ως άνω έτη, σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 3620/2007 (το οποίο έχει δηλωθεί στους κωδικούς 659 και 660 της φορολογικής δήλωσης και έχει φορολογηθεί αυτοτελώς) δεν υπόκειται σε έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης και να διαταχθεί η νέα εκκαθάριση του φόρου εισοδήματος των επίμαχων ετών και η επιστροφή σε μας του ποσού, που καταβλήθηκε αχρεωστήτως ως έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης, που λάβαμε ως έκτακτη παροχή κατά τα έτη αυτά σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 3620/2007.
Προς το σκοπό αυτόν υποβάλαμε τις προαναφερόμενες αιτήσεις ανακλήσεως των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τα οικεία έτη. Οι ανακλήσεις αυτές απορρίφθηκαν σιωπηρά από τον Προϊστάμενο της ανωτέρω Δ.Ο.Υ, λόγω άπρακτης παρέλευσης τριμήνου κατά την παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 4174/2013.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Και για όσους λόγους προσθέσουμε επιφυλασσόμενοι παντός νομίμου δικαιώματός μας

 

ΖΗΤΟΥΜΕ
Να γίνει δεκτή η παρούσα ενδικοφανής προσφυγή μας.
Να ακυρωθεί η σιωπηρή τεκμαιρόμενη απόρριψη της υπ’ αρ. πρωτ. ……………αιτήσεώς μας από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ………. 
Να γίνουν δεκτή η αίτηση ανάκλησης των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τα ανωτέρω έτη.
Κατ’ αποδοχή της παρούσας να γίνει δεκτό ότι το ποσό, που λάβαμε ως έκτακτη παροχή κατά τα ως άνω έτη, σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 3620/2007 (το οποίο έχει δηλωθεί στους κωδικούς 659 και 660 της φορολογικής δήλωσης και έχει φορολογηθεί αυτοτελώς) δεν υπόκειται σε έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης.
 Να διαταχθεί η νέα εκκαθάριση του φόρου εισοδήματος των επιμάχων ετών και η επιστροφή σε μας του ποσού, που καταβλήθηκε αχρεωστήτως ως έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης, που λάβαμε ως έκτακτη παροχή κατά τα έτη αυτά σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 3620/2007.
Να μας επιστραφεί ο παρακρατηθείς-καταβληθείς αχρεώστητα φόρος εισοδήματος νομιμοτόκως.
Αθήνα, ……….
    Οι προσφεύγοντες
ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Προσκομίζουμε και επικαλούμαστε αποδεικτικώς τα κάτωθι έγγραφα (σε φωτοτυπία):
Υπεύθυνες δηλώσεις μας, με τις οποίες δηλούται το ακριβές του περιεχομένου των στοιχείων του ηλεκτρονικού φακέλου
Την υπ’ αρ. πρωτ. ………αίτηση ανάκλησης.
Δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των ίδιων ετών
Οικείες βεβαιώσεις αποδοχών
ΣτΕ 295/2017