ΨΗΦΙΣΜΑ ΠΑΝΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 23ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ 

ΕΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ 

ΕΝΩΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 

ΕΝΩΣΗ ΜΕΛΩΝ Ν.Σ.Κ. 

ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΝΣΚ 

                                 

                                                     Αθήνα, 23/10/2017 

 

ΨΗΦΙΣΜΑ ΠΑΝΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

     Οι Δικαστικές Ενώσεις και η Ένωση Συνταξιούχων Δικαστικών Λειτουργών Ελλάδος και Λειτουργών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

    Εκφράζουμε την διαμαρτυρία μας μπροστά στις νέες πρωτοφανείς περικοπές των συντάξεων των συνταξιούχων δικαστικών λειτουργών και των συνταξιούχων λειτουργών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που εξήλθαν από την ενεργό υπηρεσία έως 12.5.2016, οι οποίες υλοποιήθηκαν από 1.10.2017 κατ’ επίκληση του άρθρου 13 του ν. 4387/2016, με την εφαρμογή του ανωτάτου ακαθάριστου ορίου 2.000 ευρώ μηνιαίως και ειδικότερα υπό μορφή αναστολής καταβολής του υπερβαίνοντος του ορίου αυτού ποσού. Ως αποτέλεσμα το καθαρό ποσό σύνταξης για τον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου  ανέρχεται σε 1.450 ευρώ μηνιαίως, περίπου, αναλόγως δε καθορίζονται και τα ποσά μηνιαίας σύνταξης των  συνταξιούχων  δικαστικών λειτουργών κατωτέρων βαθμών ήτοι τις μειώνει εκ νέου κατά ποσοστό 40%, περίπου ώστε η συνολική μείωση (σωρευτικά από της εφαρμογής των μνημονίων), των συντάξεων των δικαστικών λειτουργών και των λειτουργών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, να ανέρχεται σε ποσοστό 74% περίπου. Μάλιστα στην 9/1.3.2017 εγκύκλιο του Διοικητή του ΕΦΚΑ προβλέπεται και η επιστροφή σε δόσεις, των  ως αχρεωστήτως καταβληθεισών διαφορών συντάξεων του διαστήματος από 1.6.2016 μέχρι 30.9.2017 !

     Όπως, όμως, έχει κριθεί με την 6/2015 απόφαση του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου του άρθρου 88 παρ.2 του Συντάγματος (που αφορά συνταξιούχους δικαστικούς λειτουργούς) και τις αποφάσεις 3540 και 3541/2003 της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, η ευχέρεια του κοινού νομοθέτη να καθορίζει τις συντάξιμες αποδοχές των δικαστικών λειτουργών και αυτές των λειτουργών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, τελεί υπό τους περιορισμούς των διατάξεων των άρθρων 26, 87 και 88 του Συντάγματος, ο δε προσδιορισμός του περιεχομένου και του ύψους των συντάξεων, δεν μπορεί να γίνεται κατά τρόπο που να αποκλίνουν αυτές ουσιωδώς από τις, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 88 παρ. 2 του Συντάγματος, καθοριζόμενες αποδοχές ενεργείας. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να επηρεάσει την προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία του δικαστικού λειτουργού κατά τη διάρκεια της άσκησης του λειτουργήματός του και συνεπώς πρέπει να διατηρείται μια σταθερή και  εύλογη αναλογία μεταξύ των συντάξιμων αποδοχών και των αποδοχών ενεργείας των δικαστικών λειτουργών.

      Εξάλλου: 1) με τις 2287 και 2288/2015 αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας κρίθηκε ότι ακόμη και σε περίπτωση εξαιρετικά δυσμενών δημοσιονομικών συνθηκών, η δυνατότητα του νομοθέτη να περικόπτει τις ασφαλιστικές παροχές δεν είναι απεριόριστη, αλλά οριοθετείται κατά πρώτον από τις αρχές της κοινωνικής αλληλεγγύης (άρθρο 25 παρ. 4 του Συντάγματος) και της ισότητας στα δημόσια βάρη (άρθρο 4 παρ. 5 του Συντάγματος), οι οποίες επιτάσσουν να κατανέμεται εξ ίσου το βάρος της δημοσιονομικής προσαρμογής μεταξύ όλων των πολιτών, καθώς και από την αρχή της αναλογικότητας (άρθρο 25 παρ. 1 του Συντάγματος), σύμφωνα με την οποία το συγκεκριμένο μέτρο πρέπει να είναι πράγματι πρόσφορο και αναγκαίο για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Σε κάθε δε περίπτωση, η περικοπή των συντάξεων δεν μπορεί να παραβιάζει αυτό που αποτελεί, κατά τα ανωτέρω, τον συνταγματικό πυρήνα του κοινωνικοασφαλιστικού δικαιώματος, τη χορήγηση δηλαδή στον συνταξιούχο παροχών τέτοιων που να του επιτρέπουν να διαβιώνει με αξιοπρέπεια, όχι μόνο εξασφαλίζοντας τους όρους της φυσικής του υποστάσεως (διατροφή, ένδυση, στέγαση, βασικά οικιακά αγαθά, θέρμανση, υγιεινή και ιατρική περίθαλψη όλων των βαθμίδων), αλλά και της συμμετοχής του στην κοινωνική ζωή με τρόπο που δεν αφίσταται, πάντως, ουσιωδώς από τις αντίστοιχες συνθήκες του εργασιακού του βίου  

και   2) Με τη με αριθμό  244/08-02-2017 απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου,κρίθηκαν αντισυνταγματικές και αντίθετες προς τις συνταγματικές αρχές της ισότητας και της αναλογικότητας, οι διατάξεις των μνημονιακών νόμων 3863/2010, 3865/2010, 3986/2011 και 4002/2011 κ.ά., με τους οποίους είχε επιβληθεί «Eιδική Eισφορά Aλληλεγγύης Συνταξιούχων» (ΕΕΑΣ) σε όλους τους συνταξιούχους του Δημοσίου (Δημόσιο, Ειδικά Μισθολόγια, Σώματα Ασφαλείας κ.ά). όρισε δε , ως χρονικό σημείο επέλευσης των αποτελεσμάτων της διάγνωσης της αντισυνταγματικότητας των ως άνω διατάξεων, τον χρόνο δημοσίευσης της απόφασης αυτής ήτοι την 8η Φεβρουαρίου  2017, χωρίς να έχει εφαρμοστεί μέχρι σήμερα. 

      Οι νέες περικοπές των συντάξεων των συντάξεων των συνταξιούχων δικαστικών λειτουργών και των συνταξιούχων λειτουργών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους προσβάλλουν προδήλως τον πυρήνα του κοινωνικοασφαλιστικού δικαιώματος και συνεπώς είναι αντισυνταγματικές. Τονίζουμε  άλλωστε ότι δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό το επιχείρημα ότι οι μειώσεις των συντάξεων είναι επιβεβλημένες χάριν της βιωσιμότητας του Ασφαλιστικού Συστήματος, διότι οι συνταξιούχοι, μεταξύ των οποίων και οι δικαστικοί λειτουργοί και οι λειτουργοί του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, κατέβαλαν διαχρονικά και με συνέπεια τις προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές και ως εκ τούτου δεν ευθύνονται οι ίδιοι για τη σημερινή κατάσταση των ασφαλιστικών ταμείων. Αντιθέτως, οι παράγοντες που υπονόμευσαν το Ασφαλιστικό Σύστημα είναι η  διαχρονική αξιοποίηση από το Κράτος των αποθεματικών των ασφαλιστικών ταμείων για σκοπούς άσχετους με το φυσικό τους προορισμό, η εισφοροδιαφυγή, η μεγάλη έκταση της ανασφάλιστης εργασίας, η ανεργία και η διαρκώς μειούμενη κρατική χρηματοδότηση των ασφαλιστικών ταμείων. Για το λόγο αυτό  πρέπει το Κράτος και όχι οι συνταξιούχοι να πληρώσει για τα ελλείμματα των ασφαλιστικών ταμείων.

        Απαιτούμε 

α) να ανακληθεί και να μην εφαρμοστεί  εφεξής η μείωση που επέφερε το άρθρο 13  του ν. 4387/2017, με την μορφή της αναστολής, κατά παράβαση των ανωτέρω Συνταγματικών διατάξεων, 

β) να εφαρμοστούν άμεσα από την Πολιτεία για όλους τους συνταξιούχους οι 2287 και 2288/2015 αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας και η 244/2017 απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ως προς τους συνταξιούχους δικαστικούς λειτουργούς και λειτουργούς του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

γ) να πληρώσει το Κράτος τα ελλείμματα των ασφαλιστικών ταμείων.

    Δηλώνουμε ότι από κοινού οι εν ενεργεία και οι συνταξιούχοι θα διεκδικήσουμε με κάθε μορφής συνδικαλιστική δράση την αποκατάσταση των δικαιωμάτων των συνταξιούχων δικαστικών λειτουργών και των συνταξιούχων λειτουργών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

 

ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ

Χριστόφορος Σεβαστίδης, Πρόεδρος Πρωτοδικών 

Αγγελική Λαϊνιώτη, Πρόεδρος Εφετών Δ.Δ. 

Δημήτριος Ασπρογέρακας, Εισαγγελέας Εφετών 

Ασημίνα Σαντοριναίου, Σύμβουλος Ελεγκτικού Συνεδρίου 

Χρήστος Μητκίδης, Νομικός Σύμβουλος του Κράτους 

Σταμάτιος Γιακουμέλος, Αρεοπαγίτης ε.τ