ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΨΗΦΙΣΜΑ

ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Της 18ης Δεκεμβρίου 2016

Οι συνταξιούχοι δικαστικοί λειτουργοί και λειτουργοί του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, εκφράζουμε την έντονη ανησυχία, αντίθεση και διαμαρτυρία μας  για την επαπειλούμενη  σημαντική νέα περικοπή των συντάξεών μας , με τη μορφή αναστολής καταβολής μεγάλου μέρους αυτών, που επιφέρει το  άρθρο 13 του ν.4387/2016, το οποίο, μετά τις προηγούμενες μειώσεις, εξανεμίζει το εναπομείναν ποσό αυτών, αφού τις μειώνει εκ νέου κατά 40% περίπου, με αποτέλεσμα η συνολική μείωση των συντάξεών μας, να εγγίζει πλέον το 70%. Η δραματική , καταφανώς άδικη και αντισυνταγματική  νέα μείωση,  μας οδηγεί σε οικονομική εξόντωση και σε άμεση διακινδύνευση της αξιοπρεπούς διαβίωσής μας.

Τονίζουμε ότι, για τη διαχρονική κατασπατάληση από το Κράτος των αποθεματικών των Ασφαλιστικών Ταμείων για σκοπούς άσχετους με το φυσικό προορισμό τους, δεν ευθύνονται οι δικαστικοί λειτουργοί, οι οποίοι ανέκαθεν και με συνέπεια κατέβαλλαν τις προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές τους.

Σημειώνουμε ότι, όπως έχει κριθεί και από το Ειδικό Δικαστήριο του άρθρου 88 παρ.2 του Συντάγματος, σε πρόσφατη απόφασή του [6/2015], η ευχέρεια του κοινού νομοθέτη να καθορίζει τις συντάξιμες αποδοχές των δικαστικών λειτουργών και κατά συνέπεια και αυτές των λειτουργών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, κατ’ άρθρο 100Α του Συντάγματος, τελεί υπό τους περιορισμούς των διατάξεων των άρθρων 26,87 και 88 του Συντάγματος, ο δε προσδιορισμός του περιεχομένου και του ύψους των συντάξεων , δεν μπορεί να γίνεται κατά τρόπο που να αποκλίνουν αυτές ουσιωδώς από τις, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 88  παρ.2 του Συντάγματος, καθοριζόμενες αποδοχές ενεργείας. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να επηρεάσει την προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία του δικαστικού λειτουργού κατά τη διάρκεια της άσκησης του λειτουργήματός του και συνεπώς πρέπει να διατηρείται μια σταθερή [και οπωσδήποτε εύλογη]  αναλογία μεταξύ των συντάξιμων αποδοχών και των αποδοχών ενεργείας των δικαστικών λειτουργών. Οι ανωτέρω συνταγματικές επιταγές παραβιάστηκαν κατάφωρα κατά τη θέσπιση των διατάξεων του ν.4387/2016,  με τη νέα μείωση [σε ποσοστό 40% περίπου] των συντάξεων των δικαστικών λειτουργών και των λειτουργών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία καθιστά και δυσανάλογη τη συμμετοχή τους στα δημόσια βάρη, από την άποψη της ισοτιμίας των πολιτών.

Κατόπιν τούτων δηλώνουμε πως θα  διεκδικήσουμε με κάθε νόμιμο μέσον την αποκατάσταση της νομιμότητας και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων μας, τα οποία θίγονται βάναυσα από τις παραπάνω νομοθετικές ρυθμίσεις. 

Με εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης  

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΕΛΟΣ

Αρεοπαγίτης,ε.τ.

Η ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΜΥΡΝΙΟΥ

Εφέτης,ε.τ.