Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 6, 9 και 10 του ν. 4387/2016 (Ασφαλιστικό)

Κ.Υ.Α. αριθ. πρωτ.: 110974/0092/ 2016 – Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 6, 9 και 10 του ν. 4387/2016 (Ασφαλιστικό)

(Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 6, 9 και 10 του ν. 4387/2016) Κατηγορία: Ασφαλιστικά – ΙΚΑ – ΤΕΒΕ – Λοιπά Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2016

Αρ.Πρωτ. 110974/0092

read more

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σχετικά με την εφαρμογή των ΠΟΛ 1147/2016 και 1161/2016 του ΓΓΔΕ για την φορολογική μεταχείριση των συντάξεων των συνταξιούχων δικαστικών λειτουργών.

Μετά την έκδοση των ΠΟΛ 1147/29-9-2016 και 1161/1-11-2016 του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, διευκρινίσθηκε ότι οι υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών πρέπει να ικανοποιούν αιτήματα δικαστικών λειτουργών και να προβαίνουν σε νέα εκκαθάριση, υπολογίζοντας τον οφειλόμενο φόρο σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά με τις αποφάσεις του Ειδικού Δικαστηρίου του άρθρου 88 § 2 του Συντάγματος, με αριθμούς 89/2013, 84/2014,για τους εν ενεργεία και 6/2015, για τους συνταξιούχους δικαστικούς λειτουργούς. Εν όψει του ότι οι αρμόδιες Δ.Ο.Υ. δεν θα προβούν αυτεπαγγέλτως σε νέα εκκαθάριση και του ότι σύμφωνα με τις ανωτέρω εγκυκλίους . προκειμένου να διενεργηθεί η ως άνω νέα εκκαθάριση για τα εισοδήματα των ετών 2013, 2014 και 2015, απαιτείται οι συνταξιούχοι συνάδελφοι να προβούν στις εξής ενέργειες:

read more

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΝ ΤΗΝ
ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΧΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ ΑΞΙΩΣΕΩΣ
ΣΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΧΡΙ 15-11-2016

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΟΧΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ ΑΞΙΩΣΕΩΣ
(50% από 01-08-2012 έως 30-06-2015)

Τ…………………………………………συνταξιούχου δικαστικού λειτουργού, κατοίκου Αθηνών, οδός …………………………………. Τ.Κ.
Κ Α Τ Α
Του Ελληνικού Δημοσίου, που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Καραγεώργη Σερβίας αρ. 8), νόμιμα εκπροσωπουμένου από τον Υπουργό Οικονομικών.

read more

Συμπληρωματικές διευκρινίσεις επί της ΠΟΛ.1147/2016 για την φορολογική μεταχείριση αποδοχών δικαστικών λειτουργών.

ΕΜΑ: Συμπληρωματικές διευκρινίσεις επί της ΠΟΛ.1147/2016 για την φορολογική μεταχείριση αποδοχών δικαστικών λειτουργών.

Σε συνέχεια της ΠΟΛ.1147/2016 εγκυκλίου μας, αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας παρέχουμε διευκρινίσεις ως προς τα ακόλουθα διαδικαστικά ζητήματα:
1. Με την ανωτέρω εγκύκλιο και σε συνέχεια των αριθ. 89/2013 και 6/2015 αποφάσεων του Ειδικού Δικαστηρίου της παρ. 2 του άρ. 88 του Συντάγματος (Μισθοδικείου) διευκρινίστηκε, ότι οι υπηρεσίες του Υπ. Οικονομικών θα πρέπει να ικανοποιούν υποβαλλόμενα σχετικά αιτήματα δικαστικών λειτουργών (εν ενεργεία και συνταξιούχων) και να προβαίνουν σε νέα εκκαθάριση, υπολογίζοντας τον οφειλόμενο φόρο εισοδήματος μετά την αφαίρεση ποσού ίσου με το 25% του ακαθάριστου ποσού των αποδοχών τους (των εν ενεργεία και των συνταξιούχων). Το τυχόν

read more