ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΣΧΕΔΙΑ ΑΓΩΓΩΝ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

το Δ.Σ. της Ένωσης, προς εξυπηρέτηση των μελών της, αναρτά σχέδια αγωγών για όσους συνάδελφους επιθυμούν να ασκήσουν το πρώτον αγωγές για τις αξιώσεις τους ή να ασκήσουν αυτές για μεταγενέστερο χρονικό διάστημα απ’ αυτό για το οποίο έχουν ήδη ασκήσει τέτοιες αγωγές.

Πρόκειται για σχέδια (κάντε κλικ πάνω στους τίτλους για να δείτε τα σχέδια):
1. Αγωγής για την μείωση του ν. 4093/2012 και την αναστολή (περικοπή) του άρθρου 13 ν. 4387/2016 (ν. Κατρούγκαλου)
2. Αγωγής για την εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων για χρονικό διάστημα μετά την έκδοση της 244/2017 αποφάσεως της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου
3. Αγωγής για εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων και για προγενέστερο χρόνο της δημοσίευσης της 244/2017 απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου
4. Αγωγής εναντίον του Ε.Φ.Κ.Α. – Τομέα Ασφάλισης Νομικών (πρώην Τ.Ν.) για μείωση ν. 4051/2012, ν. 4093/2012 και εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων

Σημειώνεται ότι παρόμοια σχέδια αγωγών έχουν αναρτηθεί και στο παρελθόν από το Δ.Σ. και έχουν χρησιμοποιηθεί από πολλούς συναδέλφους. Είναι αυτονόητο ότι τα πιο πάνω σχέδια αγωγών (παλαιότερα και νεότερα) προτείνονται προς διευκόλυνση των συναδέλφων οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν δικά τους σχέδια αγωγών.

Για την αξίωση επιδομάτων δώρου Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος άδειας και υποβολή αιτήσεως για διακοπή της παραγραφής επισημαίνονται τα εξής: Με τη διάταξη της παρ. 1 άρθρου μόνου του ν. 3847/2010 καταργήθηκαν τα ως άνω επιδόματα για όσους συνταξιούχους η μηνιαία καταβαλλόμενη σύνταξη (μικτή) υπερβαίνει τις 2.500€ (δηλαδή σχεδόν για όλους τους συνταξιούχους δικαστές). Ύστερα δε από αγωγή – προσφυγή συνταξιούχου στρατιωτικού, η πιο πάνω διάταξη (παρ. 1 άρθρου μόνου ν. 3847/2010) που κατήργησε κατά τα άνω τα εν λόγω επιδόματα, κρίθηκε συνταγματική με την 1388/2018 (δημοσιεύτηκε 19-9-2018) απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Συνεπώς από 1-6-2010 δεν δικαιούνται δώρα οι συνταξιούχοι δικαστές, η σύνταξη των οποίων υπερβαίνει τις 2.500€ μηνιαίως και ως εκ τούτου δεν τίθεται θέμα διεκδικήσεως και αιτήσεως για διακοπή παραγραφής.

Καλές γιορτές με υγεία.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ