Υπόμνημα – αίτημα προς ΕΦΚΑ

Αθήνα, 23-4-2021
Αριθ. Πρωτ. 6

ΠΡΟΣ

  1. Διοικητή ΕΦΚΑ
  2. Διεύθυνση χορήγησης συντάξεων Δημόσιου Τομέα του ΕΦΚΑ
  3. Τμήμα απονομής κύριας σύνταξης Δικαστικών, λοιπών λειτουργών και Ειδικών Μισθολογίων του ΕΦΚΑ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ – ΑΙΤΗΜΑ

Αξιότιμοι κύριοι,

Σχετικά με τον επανυπολογισμό των συντάξεων των δικαστικών λειτουργών και των λειτουργών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, έχουμε την τιμή να σας ενημερώσουμε και να σας αναφέρουμε τα εξής:

Α) Όπως είναι γνωστό με τις υπ’ αριθμ. 1-4/2018 αποφάσεις του Ειδικού Δικαστηρίου του αρθρ. 88 παρ. 2 του Συντάγματος κρίθηκε ότι είναι αντισυνταγματική και ως εκ τούτου ανίσχυρη και ανεφάρμοστη,  κατά το μέρος που αφορά τους συνταξιούχους δικαστικούς λειτουργούς, εκτός των άλλων, και η διάταξη του άρθρου πρώτου παρ. Β, υποπ. Β3 του ν. 4093/2012, με την οποία μειώθηκαν οι συντάξεις των δικαστικών λειτουργών και των λειτουργών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σε ποσοστό 20%.

Με τις παραπάνω αποφάσεις του Ειδικού Δικαστηρίου (1-4/2018) οι αγωγές αποζημίωσης επί των οποίων εκδόθηκαν αυτές, μετά την επίλυση του νομικού ζητήματος της συνταγματικότητας της προαναφερόμενης διάταξης, παραπέμφθηκαν ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την εκδίκαση αυτών επί της ουσίας. Ακολούθως, ενώπιον του δικαστηρίου αυτού (Ελεγκτικού Συνεδρίου) ασκήθηκαν εναντίον του Ελληνικού Δημοσίου και του ΕΦΚΑ από συνταξιούχους δικαστικούς λειτουργούς και λειτουργούς του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους εκατοντάδες παρόμοιες αγωγές με τις οποίες ζητείται η επιδίκαση των ποσών που παρακρατήθηκαν από τις συντάξεις τους κατ’ εφαρμογήν , πλην άλλων, και της των άνω διάταξης του αρθρου πρώτου, παρ. Β, υποπ. Β3 του ν. 4093/2012, η οποία (διάταξη), όπως προαναφέρθηκε, κρίθηκε αντισυνταγματική κατά το μέρος που αφορά τους συνταξιούχους δικαστικούς λειτουργούς. Επί των εν λόγω αγωγών εκδόθηκαν ήδη εκατοντάδες αποφάσεις του αρμοδίου τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι οποίες είναι αμετάκλητες, αφού το Δημόσιο δεν ασκεί το προβλεπόμενο εναντίον τους ένδικο μέσο της αναιρέσεως, ύστερα από σχετική γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Με τις αποφάσεις αυτές γίνονται δεκτές οι αγωγές και επιδικάζονται υπέρ των εναγόντων, εκτός των άλλων, και τα ποσά που παρακρατήθηκαν από τις ακαθάριστες μηνιαίες συντάξιμες αποδοχές τους και συγκεκριμένα για το χρονικό διάστημα από 19-11-2012 και μετά, το ποσό που παρακρατήθηκε μηνιαίως σύμφωνα με την ανίσχυρη, κατά τα ανωτέρω, υποπαράγραφο Β3 της παραγράφου Β του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012. Με τις ίδιες αποφάσεις υποχρεώνεται το Ελληνικό Δημόσιο και ο ΕΦΚΑ να καταβάλουν εις ολόκληρον στον κάθε ενάγοντα το συνολικό ποσό που επιδικάσθηκε υπέρ αυτού. Περαιτέρω με τις προαναφερθείσες υπ’ αριθμ. 1-4/2018 αποφάσεις του Ειδικού Δικαστηρίου άρθρου 88 παρ. 2 του Συντάγματος, οι οποίες, ως γνωστόν, είναι αμετάκλητες και σε κανένα ένδικο μέσο δεν υπόκεινται, κρίθηκε ότι «… εφόσον, κατά τα προεκτεθέντα, οι διατάξεις του άρθρου πρώτου παρ. Β υποπαρ. Β3 του ν. 4093/2012, οι οποίες ελήφθησαν υπόψη και για τον επανυπολογισμό των συντάξεων των δικαστικών λειτουργών κατά το άρθρο 14 του ν. 4387/2016 και του άρθρου 13 του εν λόγω ν. 4387/2016 αντίκεινται στο Σύνταγμα, μη νομίμως υπολογίσθηκαν κατ’ εφαρμογή των διατάξεων αυτών οι συντάξεις των δικαστικών λειτουργών. Δεδομένου δε ότι οι ανωτέρω διατάξεις δεν μπορούσαν να εφαρμοσθούν ως ανίσχυρες, για τον προσδιορισμό των συντάξεων των δικαστικών λειτουργών, ήταν εφαρμοστέες οι προϊσχύουσες διατάξεις …». Συνεπώς, και προς συμμόρφωση με τις αποφάσεις αυτές, κατά τον επανυπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους των καταβαλλομένων συντάξεων στους δικαστικούς λειτουργούς και τους λειτουργούς του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, από το ποσό του συντάξιμου μισθού, επί του οποίου κανονίσθηκε η ήδη χορηγηθείσα σ’ αυτούς σύνταξη (άρθρο 14 παρ. 1Β) δεν πρέπει να αφαιρεθεί το ποσό της μείωσης του ως άνω άρθρου πρώτου υποπαρ. Β3 του ν. 4093/2012. Επομένως, μετά τη θέσπιση νέων ποσοστών αναπλήρωσης με βάση το ν. 4670/2020 και κατά το νέο επανυπολογισμό των συντάξεων των δικαστικών λειτουργών στον οποίο θα προβείτε, πρέπει το ποσό της μείωσης της πιο πάνω κηρυχθείσης αντισυνταγματικής διατάξεως του άρθρου πρώτου υποπαρ. Β3 να μην τα αφαιρέσετε από το ποσό του συντάξιμου μισθού επί του οποίου θα επανυπολογισθεί η σύνταξη των δικαστικών λειτουργών και των λειτουργών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Β) Με τις διατάξεις των άρθρων 38 του ν. 3863/2010 και 11 του ν. 3865/2010 θεσπίσθηκε Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) από 1-8-2010. Η εισφορά αυτή παρακρατείται μηνιαία από τις συντάξεις που καταβάλλονται από το Δημόσιο (ήδη από τον ΕΦΚΑ) με τα ποσοστά που αναφέρονται στην παρ. 2 των παραπάνω άρθρων, όπως αυτά ισχύουν. Όμως με τις υπ’ αριθμ. 244/2017, 32/2018 και 504/2021 αποφάσεις της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ύστερα από σχετικές αγωγές συνταξιούχων, κρίθηκαν αντισυνταγματικές και ως εκ τούτου ανίσχυρες και ανεφάρμοστες οι ως άνω διατάξεις των άρθρων 38 του ν. 3863/2010 και 11 του ν. 3865/2010 ως προς την επιβολή της ΕΑΣ εις βάρος των συνταξιούχων του Δημοσίου. Μετά ταύτα και αφού οι εν λόγω αποφάσεις, ως εκδοθείσες επί πιλοτικής δίκης ισχύουν για όλους τους συνταξιούχους του Δημοσίου, παρακαλούμε όπως, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας μεριμνήσετε ώστε στο εξής να μη παρακρατείται από τις συντάξεις των δικαστικών λειτουργών και των λειτουργών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους η εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων κατ’ εφαρμογή των ως άνω διατάξεων των άρθρων 38 του ν. 3863/2010 και 11 του ν. 3865/2010, οι οποίες, όπως προαναφέρθηκε, κρίθηκαν αντισυνταγματικές και ως εκ τούτου ανίσχυρες και ανεφάρμοστες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ήδη με αποφάσεις του αρμοδίου τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου γίνονται δεκτές σχετικές αγωγές δικαστικών λειτουργών και άλλων συνταξιούχων του Δημοσίου και διατάσσεται η επιστροφή των ποσών της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων (ΕΑΣ) που παρακρατήθηκε από τις συντάξεις τους για προγενέστερο χρονικό διάστημα.

Με τιμή,

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                         Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Κων/νος Βαμβακίδης                    Γεωργία Μουτεβελή

Πρόεδρος Εφετών ε.τ.                     Ειρηνοδίκης ε.τ.